Prokurorė apskundė teismo sprendimą paleisti S. Pauliką
Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Da­nu­tė Me­kio­nie­nė teis­mui aps­kun­dė spren­di­mą lyg­ti­nai pa­leis­ti į lais­vę tris vai­kus per ava­ri­ją pra­žu­džiu­sį bu­vu­sį po­li­ci­jos par­ei­gū­ną Sau­lių Pa­uli­ką.

Tai BNS pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė.

Anks­čiau lai­ko į lais­vę lyg­ti­nai iš­leis­ti S.Pa­uli­ką sau­sio 5-ąją nu­spren­dė Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Ro­ber­tas Rai­nys. S.Pa­uli­kui skir­ta baus­mė tu­rė­jo baig­tis ki­tų me­tų lap­kri­čio 8-ąją.

Nu­tar­tis aps­kųs­ta po to, kai S.Pa­uli­kas bu­vo pa­leis­tas į lais­vę. Pro­ku­ro­rė anks­čiau pa­teik­ti skun­do ne­ga­lė­jo, nes teis­mo se­kre­to­rė lai­ku ne­iš­siun­tė teis­mo nu­tar­ties.