Prokuroras: įstatymai turi būti sutvarkyti taip, kad vogti neapsimokėtų
Įsta­ty­mų lei­dė­jas tu­ri taip su­tvar­ky­ti įsta­ty­mus, su­si­ju­sius su mo­kes­ti­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mais, kad vog­ti ne­ap­si­mo­kė­tų, sa­ko kal­ti­ni­mą Dar­bo par­ti­jos by­lo­je pa­lai­kęs Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas.

„Kad ne­bū­tų si­tua­ci­jos, kad vog­ti ap­si­mo­ka. Va­di­na­si, įsta­ty­mų lei­dė­jas tu­ri su­tvar­ky­ti taip, kad veiks­mai bū­tų įver­tin­ti adek­va­čiai“, – po nu­tar­ties pa­skel­bi­mo Dar­bo par­ti­jos by­lo­je sa­kė pro­ku­ro­ras.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pa­skel­bė, kad bet ku­ris mo­kes­čių ne­su­mo­kė­ji­mas sa­vai­me ne­ga­li reikš­ti su­kčia­vi­mo. Jis at­me­tė pro­ku­ro­ro pra­šy­mą bu­vu­sius Dar­bo par­ti­jos ly­de­rius ir pa­čią par­ti­ją nu­teis­ti dėl su­kčia­vi­mo.

Pa­sak tei­sė­jų, mo­ti­nys­tės pa­šal­pų ga­vi­mas, kai be­si­lau­kian­čios mo­te­rys bu­vo įdar­bi­na­mos fik­ty­viai ir pa­skui gau­da­vo iš­mo­kas, pri­ly­gi­na­ma su­kčia­vi­mui, o Dar­bo par­ti­ja sa­vo veiks­mais ne­sie­kė gau­ti kom­pen­sa­ci­jų.

„Suk­čia­vi­mas – tai nu­si­kal­ti­mas, ku­riuo kė­si­na­ma­si į nuo­sa­vy­bę, tur­ti­nes tei­ses ir tur­ti­nius in­te­re­sus. Ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mas vals­ty­bės įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai sie­kiant nu­slėp­ti mo­kes­čius – tai nu­si­kal­ti­mas, ku­riuo kė­si­na­ma­si į fi­nan­sų sis­te­mą“, – ak­cen­ta­vo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas.

At­mes­tas ir pro­ku­ro­ro ar­gu­men­tas, kad Dar­bo par­ti­ja tu­ri bū­ti nu­baus­ta už su­kčia­vi­mą, nes ap­gau­le ga­vo vals­ty­bės do­ta­ci­jas, Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai nu­slėp­da­ma ap­lin­ky­bes apie ne­tei­sė­tą par­ti­jos fi­nan­sa­vi­mą. Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas nu­ro­dė, kad vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų po­li­ti­nėms par­ti­joms sky­ri­mą vi­sų pir­ma le­mia gau­ti rin­kė­jų bal­sai.

Nors ir LAT ne­grą­ži­no by­los Ape­lia­ci­niam teis­mui, kaip pra­šė pro­ku­ro­ras, S.Ver­sec­kas po de­šimt­me­tį tru­ku­sio pro­ce­so jau­čia­si lai­mė­to­ju.

„Lai­mė­jo­me, nes (teis­mas) pa­tvir­ti­no su­mas, pa­tvir­ti­no, kad įro­dy­mai, ku­riais tai grin­džia­ma, su­rink­ti tei­sė­tai“, – tei­gė kal­tin­to­jas.

Dar­bo par­ti­ja tu­rė­jo bū­ti tei­sia­ma bau­džia­mo­jo­je „juo­do­sios“ bu­hal­te­ri­jos by­lo­je, ta­čiau at­sa­ko­my­bės jai ne­be­ga­li­ma tai­ky­ti, nes jau su­ėjo se­na­tis, penk­ta­die­nį pa­skel­bė Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas.

Jis taip pat par­eiš­kė, kad Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, Vy­tau­tas Gap­šys ir Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė pa­grįs­tai nu­teis­ti už ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti Ape­lia­ci­nio teis­mo va­sa­rio mė­ne­sį Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jui V.Us­pas­ki­chui skir­tą 6,8 tūkst. eu­rų bau­dą, V.Gap­šys li­ko nu­baus­tas 3,6 tūkst. eu­rų, M.Liut­ke­vi­čie­nė – 5,7 tūkst. eu­rų bau­do­mis. V.Us­pas­ki­chas ir V.Gap­šys bau­das jau su­mo­kė­jo, M.Liut­ke­vi­čie­nei teis­mas lei­do bau­dą su­mo­kė­ti per dve­jus me­tus.

Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo ver­dik­tas yra ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas.

Iš vi­sų by­los nu­teis­tų­jų nu­tar­ties pa­skel­bi­me da­ly­va­vo vie­nin­te­lis V.Gap­šys.

„De­šimt-vie­nuo­li­ka me­tų tę­sia­si by­la, šian­dien teis­mas tu­rė­jo su­dė­tin­gą už­duo­tį“, – sa­kė bu­vęs „dar­bie­tis“, teig­da­mas, kad per vi­są pro­ce­so lai­ką by­lo­je bu­vo dau­giau po­li­ti­nių ar­gu­men­tų ne­gu tei­si­nių.

Ta­čiau jis sa­kė, kad yra ne­baig­tų niuan­sų su nu­tar­ti­mi su­si­pa­ži­nęs, spręs dėl jų. Apie krei­pi­mą­si į Stras­bū­ro teis­mą V.Gap­šys ne­kal­ba.

Jis pri­mi­nė teis­mo žo­džius, kad by­los grą­ži­ni­mas į Ape­lia­ci­nį teis­mą ne­at­per­ka iš­lai­dų vi­suo­me­nei.

„Aš jau ne po­li­ti­kas, in­di­vi­dua­lia veik­la už­sii­mu, tei­si­nė­mis kon­sul­ta­ci­jo­mis, dau­giau lai­ko pra­lei­džiu su vai­kais“ – sa­kė jis ir ti­ki­no, kad da­bar dau­giau lai­ko tu­ri ma­lo­niems da­ly­kams.

Žur­na­lis­tams pri­mi­nus, kad jam pa­teik­ti įta­ri­mai ki­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, su­si­ju­sio­je su ko­rup­ci­ja, V.Gap­šys par­eiš­kė, kad to­je by­lo­je jo „nė­ra už ką teis­ti“, ir ji ne­tu­ri pers­pek­ty­vų.

LAT pa­tvir­ti­no, kad Dar­bo par­ti­ja tu­rė­jo ne­aps­kai­ty­tų pa­ja­mų ir iš­lai­dų. Skai­ty­da­ma spren­di­mą tei­sė­ja Ri­ma Ažu­ba­ly­tė sa­kė, kad iš ne­ofi­cia­lių par­ti­jos lė­šų fi­nan­suo­ti par­ti­jos sky­riai, ren­gi­niai.

By­los duo­me­ni­mis, 2004–2006 me­tais į ofi­cia­lią Dar­bo par­ti­jos bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą ne­įra­šy­ta 24 mln. 297 tūkst. 626,06 li­to (7 mln. 37 078,91 eu­ro) pa­ja­mų ir 14 mln. 727 tūkst. 63,21 li­to (4 mln. 265 tūkst. 252,32 eu­ro) iš­lai­dų, su­si­ju­sių su tur­to, įsi­pa­rei­go­ji­mų dy­džio ir struk­tū­ros pa­kei­ti­mu.