Prokurorams prireikė V. Gapšio
An­trą kar­tą per šią Sei­mo ka­den­ci­ją ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras pra­šo nai­kin­ti „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Par­la­men­ta­rui ko­ją vėl ki­ša fi­nan­si­niai rei­ka­lai.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę dar abe­jo­jęs, ar kreip­sis į Sei­mą dėl V. Gap­šio im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo, ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis va­kar vis dėl­to pa­pra­šė par­la­men­to leis­ti pa­trauk­ti „dar­bie­tį“ bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Par­ei­gū­nai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­būt įvyk­dy­tų po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos po­žy­mių tu­rin­čių su­nkių nu­si­kal­ti­mų vals­ty­bės tar­ny­bai ir val­dy­mo tvar­kai.

„V. Gap­šys bu­vo apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, ku­ris ga­li duo­ti par­ody­mus apie sa­vo pa­ties gal­būt pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką, ta­čiau apk­lau­sų me­tu pa­aiš­ki­ni­mų ne­da­vė“, – sa­vo pra­ne­ši­me nu­ro­dė pro­ku­ra­tū­ra. Ne­ga­vus Sei­mo su­ti­ki­mo pa­trauk­ti po­li­ti­ką bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę, to­les­nis bau­džia­ma­sis pro­ce­sas jo at­žvil­giu bū­tų ne­ga­li­mas.

Prieš pus­ket­vir­tų me­tų Sei­mas ne­prieš­ta­ra­vo, kad V. Gap­šys, kaip ir ki­ti du tuo­me­čiai jo frak­ci­jos ko­le­gos, su­si­ję su Dar­bo par­ti­jos va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­la, – Vik­to­ras Us­pas­ki­chas bei Vi­ta­li­ja Von­žu­tai­tė pra­ras­tų tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Šios ka­den­ci­jos Sei­me bu­vo su­da­ry­ta 10 ko­mi­si­jų, tu­rė­ju­sių siū­ly­ti par­la­men­ta­rams, ko­kį spren­di­mą pri­im­ti dėl ko­le­gų im­uni­te­to nai­ki­ni­mo.

Pa­si­ge­do argumentų

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis va­kar tei­gė ne­ma­tęs ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­pi­mo­si ir ne­ži­nan­tis ar­gu­men­tų, ku­riais re­mian­tis pra­šo­ma nai­kin­ti V. Gap­šio im­uni­te­tą. „Kai ži­no­siu, apie ką kal­ba­ma, ga­lė­siu tu­rė­ti vie­no­kią ar ki­to­kią nuo­mo­nę. Rem­da­ma­sis tuo, kas pa­si­ro­dė vie­šo­jo­je erd­vė­je, nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties ne­ma­tau. Kai ma­nęs klau­sia, ar ne­pa­si­ti­kiu pro­ku­ro­ru, sa­kau, kad šis – ne Die­vas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo V. Ma­zu­ro­nis.

Jo nuo­mo­ne, pro­ku­ro­rai ar­gu­men­tus tu­rė­tų pa­teik­ti ir vie­ša­jai erd­vei, nu­ro­dy­ti, apie ką kal­ba­ma ir kur čia ga­li­ma nu­si­kals­ta­ma vei­ka. Anot V. Ma­zu­ro­nio, pa­aiš­kė­jus, kad V. Gap­šys iš tie­sų pa­da­rė nu­si­žen­gi­mą, par­ti­jos įvaiz­džiui ga­li bū­ti su­duo­tas skau­dus smū­gis. „Bet jei pa­aiš­kės, jog tai – puo­li­mas prieš rin­ki­mus, ma­nau, kad par­ti­ja gaus pliu­są“, – sa­kė „dar­bie­čių“ ly­de­ris. Pats V. Gap­šys va­kar te­le­fo­nu ne­at­si­lie­pė.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius įsi­ti­ki­nęs, kad Sei­mas ne­ga­li iš­ei­ti at­os­to­gų ne­pa­nai­ki­nęs V. Gap­šio tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės. „Mū­sų par­ti­ja vi­sa­da lai­ko­si vie­no­dų nuo­sta­tų – bū­ti­na su­da­ry­ti ga­li­my­bę tei­sė­sau­gai at­lik­ti sa­vo dar­bą. Ir ne­svar­bu, ar tai bū­tų mū­sų, ar ki­tų par­ti­jų na­riai. Ti­kiuo­si, kad ir pats V. Gap­šys su­tiks, kad im­uni­te­tas bū­tų pa­nai­kin­tas“, – sa­kė jis. A. Ku­bi­lius ma­no, kad pa­leng­vin­ti pro­ce­są ga­lė­tų ir pats „dar­bie­tis“, at­si­sa­ky­da­mas man­da­to. „Ta­čiau pri­si­me­nant, kaip V. Gap­šys ir vi­sa Dar­bo par­ti­jos va­do­vy­bė bu­vo įsi­gud­ri­nu­si vil­kin­ti ty­ri­mus va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je, gal ir šiuo at­ve­ju ga­li­ma lauk­ti pa­na­šaus el­ge­sio“, – spė­jo kon­ser­va­to­rius.

Įžvel­gė del­si­mą

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ku­rie tei­sės ak­tų pro­jek­tai fi­gū­ruo­ja iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se dėl ga­li­mos po­li­ti­kų ko­rup­ci­jos. Ji tei­gė pra­šan­ti šių duo­me­nų, kad bū­tų iš­veng­ta „ga­li­mai nu­si­kals­ta­mai įta­ko­ja­mų įsta­ty­mų pri­ėmi­mo Sei­me“.

Kar­tu L. Grau­ži­nie­nė klau­sia, ko­dėl apie gal­būt ne­skaid­rų įsta­ty­mų svars­ty­mą ar pri­ėmi­mą ne­bu­vo pra­neš­ta iš kar­to. Esą ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras pri­va­lė­jo ne­dels­da­mas in­for­muo­ti Sei­mą apie įta­ri­mus, kai vy­ko gal­būt abe­jo­ti­nai pri­im­tų tei­sės ak­tų svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas Sei­me, o ne „praė­jus trims mė­ne­siams ir dau­giau lai­ko po kon­kre­taus tei­sės ak­to pri­ėmi­mo“.

Pa­sak par­la­men­to pir­mi­nin­kės, aki­vaiz­du, kad Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­ta prie­vo­lė ne­del­siant pra­neš­ti Sei­mui ne­bu­vo įvyk­dy­ta, dėl to, ne­tu­rė­da­mas ob­jek­ty­vios in­for­ma­ci­jos dėl gal­būt ne­tei­sė­tų vei­kų pri­imant kon­kre­čius tei­sės ak­tus, par­la­men­tas ga­lė­jo bū­ti su­klai­din­tas. To­dėl L. Grau­ži­nie­nė pra­šo „pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą sie­kiant nu­sta­ty­ti as­me­nis, ku­rių veiks­mai ar ne­vei­ki­mas tu­rė­jo įta­kos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro prie­vo­lės, nu­ma­ty­tos Sei­mo sta­tu­to 22 straips­nio 3 da­ly­je, ne­at­li­ki­mui“.

Ši Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­ta by­lo­ja, kad par­la­men­ta­ras be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ima­mas, ne­ga­li bū­ti ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė, iš­sky­rus at­ve­jus, kai jis už­tin­ka­mas da­ran­tis nu­si­kal­ti­mą. To­kiu at­ve­ju ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras apie tai ne­dels­da­mas pri­va­lo pra­neš­ti Sei­mui.

Gal­būt pa­ėmė ky­šį

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, nuo 2015-ųjų ru­dens iki 2016-ųjų sau­sio pa­bai­gos kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis per su­si­ti­ki­mus su V. Gap­šiu Vil­niu­je už kon­cer­nui pa­lan­kių ir fi­nan­siš­kai nau­din­gų po­li­ti­nių spren­di­mų pri­ėmi­mą, t. y. už įta­ką Sei­mo frak­ci­jos na­riams ir as­me­niš­ką bal­sa­vi­mą Sei­me, tie­sio­giai pa­siū­lė, pa­ža­dė­jo, su­si­ta­rė duo­ti ir da­vė iš vi­so 25 tūkst. eu­rų ky­šį.

Įta­ria­ma, kad vie­nu at­ve­ju tai at­lik­ta per bend­ro­vę, ku­ri bu­vo įga­lio­ta at­sto­vau­ti par­ti­jos in­te­re­sams trans­liuo­jant per te­le­vi­zi­ją po­li­ti­nę par­ti­jos rek­la­mą, su­tei­kus 10 tūkst. eu­rų nuo­lai­dą už dvie­jo­se šio kon­cer­no val­do­mo­se te­le­vi­zi­jo­se trans­liuo­tą po­li­ti­nę rek­la­mą. Dar 15 tūkst. eu­rų – per gal­būt ap­si­mes­ti­nę par­amos su­tar­tį tarp vie­nos vie­šo­sios įstai­gos ir kon­cer­no val­do­mos bend­ro­vės.

V. Gap­šys ne­igia pro­ku­ra­tū­ros įta­ri­mus. Ta­me pa­čia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo pa­teik­ti bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui. Kaip ži­no­ma, ne­lauk­da­mas, kol pro­ku­ro­rai pra­šys pa­nai­kin­ti jo im­uni­te­tą, E. Ma­siu­lis at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to.