Prokurorams gali būti sunkiau atmesti skundus dėl nesantaikos kurstymo
Sei­mo na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Ma­ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė siū­lo nu­sta­ty­ti, kad skun­dą dėl ne­san­tai­kos ska­ti­ni­mo kaip ne­pag­rįs­tą pro­ku­ro­ras ga­lė­tų at­mes­ti tik tu­rė­da­mas ati­tin­ka­mą žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus iš­va­dą.

Sei­mo na­rė Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­są (BPK) siū­lo pa­pil­dy­ti nuo­sta­ta, kad „at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 170 straips­nį ga­li­ma tik tuo at­ve­ju, jei žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rius pa­tei­kia iš­va­dą, kad skun­de, par­eiš­ki­me ar pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tuo­se fak­tuo­se nė­ra jo­kių ne­san­tai­kos ska­ti­ni­mo po­žy­mių“.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 170 straips­nis nu­ma­to at­sa­ko­my­bę už kurs­ty­mą prieš bet ko­kios tau­tos, ra­sės, et­ni­nę, re­li­gi­nę ar ki­to­kią žmo­nių gru­pę. Pa­gal jį iki dve­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mu ga­li bū­ti bau­džia­mas tas, kas vie­šais par­eiš­ki­mais žo­džiu, raš­tu ar pa­nau­do­da­mas vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nę ty­čio­jo­si, nie­ki­no, ska­ti­no ne­apy­kan­tą ar kurs­tė dis­kri­mi­nuo­ti žmo­nių gru­pę ar jai pri­klau­san­tį as­me­nį dėl ly­ties, sek­sua­li­nės orien­ta­ci­jos, ra­sės, tau­ty­bės, kal­bos, kil­mės, so­cia­li­nės pa­dė­ties, ti­kė­ji­mo, įsi­ti­ki­ni­mų ar pa­žiū­rų.

Da­bar­ti­nė BPK re­dak­ci­ja nu­ma­to, kad pro­ku­ro­ras ar iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nas, ga­vęs skun­dą, par­eiš­ki­mą ar pra­ne­ši­mą, ga­li at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą tik tuo at­ve­ju, kai skun­de, par­eiš­ki­me ar pra­ne­ši­me nu­ro­dy­ti fak­tai apie pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką yra aki­vaiz­džiai ne­tei­sin­gi.

Pa­sak par­la­men­ta­rės, šiuo me­tu daž­niau­siai pa­tys par­ei­gū­nai nu­spren­džia, ar vie­šai pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja – ska­ti­nan­ti dis­kri­mi­na­ci­ją, kai tuo tar­pu kom­pe­ten­ci­ją tai pa­da­ry­ti tu­ri tik žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rius, kaip nu­sta­ty­ta Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me.

Pa­gal jį, žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rius, va­do­vau­da­ma­sis eks­per­tų iš­va­do­mis, nu­sta­to, ar vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se pa­skelb­ta vie­šo­ji in­for­ma­ci­ja ska­ti­na ne­san­tai­ką dėl ly­ties, sek­sua­li­nės orien­ta­ci­jos, ra­sės, tau­ty­bės, kal­bos, kil­mės, so­cia­li­nės pa­dė­ties, ti­kė­ji­mo, įsi­ti­ki­ni­mų ar pa­žiū­rų.

Pa­sak A.M.Pa­vi­lio­nie­nės, nors to­kia tei­sė iš­skir­ti­nai su­teik­ta žur­na­lis­ti­kos ins­pek­to­riui, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­kti­ko­je dėl ne­san­tai­kos kurs­ty­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nai daž­nai ne­si­krei­pia dėl iš­va­dos ir pa­tys pri­ima spren­di­mą, ar pa­skelb­ta vie­šo­ji in­for­ma­ci­ja ska­ti­na ne­san­tai­ką.

Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te sa­ko­ma, kad pa­tai­sas par­eng­ti pa­ska­ti­no as­me­nų ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų skun­dai, ir rei­kia pa­ša­lin­ti „spra­gą BPK, su­da­ran­čią ga­li­my­bes iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nams sa­va­va­liš­kai pri­sis­kir­ti sau Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus funk­ci­jas“.