Prokurorai tiria galimą seksualinį vaikų išnaudojimą Viešvilės vaikų namuose
Jur­bar­ko po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mos pe­do­fi­li­jos Vieš­vi­lės vai­kų na­muo­se, pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt.

Ne­ofi­cia­lio­mis por­ta­lo ži­nio­mis, vie­nas pa­grin­di­nių įta­ria­mų­jų šio­je by­lo­je – Vieš­vi­lės vai­kų na­mų va­do­vas ir mies­te­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Liau­dai­tis.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Do­vi­lė Au­gus­taus­kai­tė pa­tvir­ti­no, kad toks iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas.

„Ta­čiau jo­kių de­ta­lių apie by­lą at­skleis­ti ne­ga­liu, nes ga­li­mai nu­ken­tė­ję as­me­nys yra ne­pil­na­me­čiai“, – an­tra­die­nį sa­kė D.Au­gus­taus­kai­tė.

Šių me­tų pra­džio­je ne­pil­na­me­čių pros­ti­tu­ci­jos skan­da­las su­dre­bi­no Švėkš­nos spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­trą, kai pa­aiš­kė­jo, kad vie­nos mer­gai­tės par­da­vi­nė­da­vo ki­tas.