Prokurorai su Seimo komisija dėl Druskininkų pageidauja bendrauti raštu
Pro­ku­ro­rai su Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja, at­lie­kan­čia par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Drus­ki­nin­kų, no­rė­tų bend­rau­ti raš­tu, sa­ko Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Da­rius Val­ka­vi­čius.

Tre­čia­die­nį į pir­mą­jį ty­ri­mo ko­mi­si­jos po­sė­dį pa­kvies­tas par­ei­gū­nas tei­gė, kad pro­ku­ra­tū­ra ga­lės su­teik­ti tiek in­for­ma­ci­jos, kad ne­bū­tų pa­kenk­ta iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

„E­sa­me pa­si­ruo­šę teik­ti in­for­ma­ci­ją ta apim­ti­mi, kur pro­ku­ro­ras ne­ma­nys, kad ga­li pa­kenk­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sėk­mei“, – tei­gė D.Val­ka­vi­čius.

Kau­no pro­ku­ra­tū­ros va­do­vau­ja­ma Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba at­lie­ka ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je „A­qua“. Įta­ria­ma, kad bend­ro­vės va­do­vas Ed­mun­das An­ta­nai­tis, kar­tais pa­si­telk­da­mas kai ku­riuos Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jus, or­ga­ni­zuo­da­vo žmo­nių ap­gy­ven­di­ni­mą vieš­bu­ty­je „A­qua“ be jo­kios bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos, taip pat bū­da­vo da­li­ja­mos įvai­rios do­va­nos – lei­di­mai ne­mo­ka­mai pa­si­nau­do­ti cen­tro pa­slau­go­mis.

An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je su­tar­ta, jog su pro­ku­ra­tū­ra bus bend­rau­ja­ma tik raš­tu, kad ne­su­si­da­ry­tų įspū­dis dėl spau­di­mo ty­ri­mui.

Vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad jau da­bar aiš­ku, jog ne vi­sų ty­ri­mo da­ly­vių veiks­mai ver­tin­ti­ni pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są.

„Ka­dan­gi ty­ri­mas yra ga­na di­de­lės apim­ties, šian­dien tas vaiz­das aiš­kus, kad, ko ge­ro, ne vi­si veiks­mai už­trauks bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę, o dėl da­lies veiks­mų bus spren­džia­mas klau­si­mas, kam per­duo­ti tą in­for­ma­ci­ją, ar Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai, ar ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, kad ga­lė­tų įver­tin­ti vie­nų ar ki­tų par­ei­gū­nų veiks­mus“, – sa­kė D.Val­ka­vi­čius.

Anot jo, iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Drus­ki­nin­kų or­ga­ni­zuo­jan­tis pro­ku­ro­ras „ma­to va­rian­tus, ma­to ke­lius ir ma­to bū­dus, kaip ko­mi­si­jai pa­teik­ti vie­ną ar ki­tą in­for­ma­ci­ją, kad ji ga­lė­tų su­si­da­ry­ti vaiz­dą apie at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą“.

D.Val­ka­vi­čius taip pat pra­ne­šė, kad pro­ku­ro­rai jau tei­kė me­džia­gą Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai, ku­ri pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Drus­ki­nin­kų po­li­ti­kų bei ki­tų as­me­nų veiks­mų, su­si­ju­sių su svei­ka­tin­gu­mo ir poil­sio cen­tru „A­qua“.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mas An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai pa­ve­dė at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl si­tua­ci­jos so­cial­de­mo­kra­to Ri­čar­do Ma­li­naus­ko va­do­vau­ja­muo­se Drus­ki­nin­kuo­se ir dėl kon­ser­va­to­rių at­sto­vų šei­mų vers­lo in­te­re­sų. Iki ki­tų me­tų ko­vo mė­ne­sio ko­mi­si­ja tu­ri at­sa­ky­ti į nu­ro­dy­tus klau­si­mus.

Ini­cia­ty­vą pra­dė­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės val­do­mų bend­ro­vių veik­los tei­sė­tu­mo, sta­ty­bų, lai­kraš­čio lei­dy­bos pra­dė­jo opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai. Ta­čiau svars­tant nu­ta­ri­mo pro­jek­tą į jį įra­šy­ti ir „tvar­kie­čio“ Pe­tro Grau­žu­lio pa­siū­ly­mai tir­ti klau­si­mus, su­si­ju­sius su kon­ser­va­to­rių va­do­vų šei­mų na­riais.

Tarp val­dan­čių­jų ini­cia­ty­va at­si­ra­du­sių klau­si­mų – ar pri­va­čios Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los va­do­vė, kon­ser­va­to­rių ly­de­rio su­tuok­ti­nė Aus­tė­ja Lands­ber­gie­nė pa­si­ra­šy­da­ma su­tar­tį dėl nau­jos mo­kyk­los sta­ty­bos bend­ro­vės „NT val­dos“ lė­šo­mis vals­ty­bi­nės že­mės skly­pe ne­pa­da­rė ža­los vals­ty­bei, nes pri­va­čiam vers­lui nau­do­jo ir to­liau pla­na­vo nau­do­ti vals­ty­bės tur­tą bei lė­šas, ar pa­lan­kias są­ly­gas už­sie­nio in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­jų stei­gi­mui­si Lie­tu­vo­je su­da­riu­sio bu­vu­sio prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus veik­la ne­lė­mė jo sū­naus Vy­tau­to Ku­bi­liaus įsi­dar­bi­ni­mo „Goog­le“ vers­lo plė­tros va­do­vu Bal­ti­jos ša­lims ir t. t.

Tuo me­tu opo­zi­ci­jos siū­ly­mu An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja aiš­kin­sis Vi­jū­nė­lės dva­ro sta­ty­bų is­to­ri­ją ir tei­sė­tu­mą, kas ir ko­kiu pa­grin­du nau­do­jo­si Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės įkur­tos bend­ro­vės poil­sio cen­tro „A­qua“ pa­slau­go­mis, ar ne­bu­vo pa­žeis­tas Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas ten įdar­bi­nant me­ro, sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jų gi­mi­nai­čius.

Ty­ri­mas tu­rės bū­ti at­lik­tas ir dėl lei­di­nio „Ma­no Drus­ki­nin­kai“, ku­rį anks­čiau lei­do sa­vi­val­dy­bės įstai­ga, o vė­liau lei­dy­bą pe­rė­mė vie­šo­ji įstai­ga „Kan­tri me­di­ja“, ku­rios stei­gė­jas yra vers­li­nin­kas Da­rius Gu­de­lis.