Prokurorai: spręsti dėl J. Miliaus nušalinimo jam atostogaujant netikslinga
Spręs­ti dėl pikt­nau­džia­vi­mu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu įta­ria­mo Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus nu­ša­li­ni­mo jam iš­ėjus at­os­to­gų nė­ra tiks­lin­ga, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

„At­siž­velg­da­mas į tai, kad Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas Jo­nas Mi­lius at­os­to­gau­ja, pro­ku­ro­ras ma­no, kad šiuo me­tu ne­tiks­lin­ga spręs­ti klau­si­mą dėl jo nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų“, – ra­šo­ma pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me.

J.Mi­lius at­os­to­gų iš­ėjo nuo tre­čia­die­nio. Jis at­os­to­gaus iki rugp­jū­čio pa­bai­gos.

Jam yra skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti, ku­ris, anot pa­ties J. Mi­liaus, ga­lio­ja iki rugp­jū­čio 7-osios. Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vui taip pat užd­raus­ta bend­rau­ti su tam ti­krais as­me­ni­mis.

Pro­ku­ra­tū­ra tei­gia, jog šiuo me­tu ga­lio­jan­tis Bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mas lei­džia rink­ti duo­me­nis apk­lau­siant Sei­mo na­rius ir ne­pa­nai­ki­nus jiems tei­si­nio im­uni­te­to. Sei­mo na­riui Pe­trui Gar­žu­liui ty­ri­me su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­tas. Jis at­si­sa­kė duo­ti par­ody­mus.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ar jai pa­val­džios įstai­gos ga­lė­jo gau­ti in­for­ma­ci­jos iš už­sie­nio apie šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­min­to­jos „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, ta­čiau šį fak­tą nu­slė­pė ir ne­siė­mė veiks­mų.

J.Mi­lius jam par­eikš­tus įta­ri­mus va­di­na juo­kin­gais.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pre­ky­bos po­vei­kiu Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos par­ei­gū­nai at­li­ko 14 kra­tų, tris poė­mius, įta­ri­mai par­eikš­ti še­šiems as­me­nims.