Prokurorai: R. A. Ručys veikė organizuotoje grupėje
Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Ri­mas Ru­čys veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su tos pa­čios par­ti­jos na­riais Al­gi­man­tu Juo­ce­vi­čiu­mi ir Er­vi­nu Rais­tens­kiu 2013 me­tų spa­lį iš te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pri­ėmė ky­šį, pra­ne­šė ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys.

D.Va­lys an­tra­die­nį krei­pė­si į Sei­mą pra­šy­da­mas leis­ti pa­trauk­ti „tvar­kie­tį“ bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, leis­ti jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­to jo lais­vę.

Anot pro­ku­ro­ro, „tvar­kie­čiai“ ky­šio pra­šė sa­vo par­ti­jos nau­dai.

„I­ki­teis­mi­nia­me ty­ri­me su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad Ri­mas An­ta­nas Ru­čys, su­si­ta­ręs ir veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su Al­gi­man­tu Juo­ce­vi­čiu­mi ir Er­vi­nu Rais­tens­kiu, pa­si­nau­do­da­mi R.A.Ru­čio vi­suo­me­ni­ne pa­dė­ti­mi, pa­žin­ti­mis ir įta­ka vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai - Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM) ir jos vals­ty­bės tar­nau­to­jams, taip pat A.Juo­ce­vi­čiaus ir E.Rais­tens­kio tar­ny­ba, įga­lio­ji­mais ir įta­ka šiai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai, pri­ėmė iš Ro­lan­do Skais­gi­rio di­des­nės nei 250 MGL ver­tės ky­šį ki­to as­mens - par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ - nau­dai, pa­ža­dė­jęs pa­veik­ti VRM ir jos tar­nau­to­jus, kad šie (...) ne­tei­sė­tai veik­tų R.Skais­gi­rio at­sto­vau­ja­mų as­me­nų - vie­šo­sios įstai­gos „Pra­das Me­dia“ ir bend­ro­vės „An­ti­kos sti­lius“ - in­te­re­sais“, - Sei­me sa­kė ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Jo tei­gi­mu, mi­nė­ta „tvar­kie­čių“ tri­ju­lė, veik­da­mi gru­pė­je, bu­vo pa­sis­kirs­tę vaid­me­ni­mis - R.A.Ru­čys jai va­do­va­vo ir koor­di­na­vo veiks­mus, o tuo­me­ti­nis vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras A.Juo­ce­vi­čius ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas E.Rais­tens­kis vyk­dė nu­ro­dy­mus.

Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, „tvar­kie­čių“ nu­ro­dy­mu už tiks­liai ne­nus­ta­ty­tą, bet ne ma­žes­nį kaip 250 MGL (32,5 tūkst. li­tų) ky­šį da­ry­ta įta­ka VRM tar­nau­to­jams, kad jie or­ga­ni­zuo­da­mi vie­šuo­sius pir­ki­mus dis­kri­mi­nuo­tų ki­tus da­ly­vius ir ne­tei­sė­tai pro­te­guo­tų R.Skais­gi­rio at­sto­vau­ja­mas įstai­gas. Iš vi­so mi­ni­mi ke­tu­ri vie­šie­ji pir­ki­mai.

Mai­nais už tai pro­diu­se­ris tu­rė­jo suo­rga­ni­zuo­ti ren­gi­nį „Pirk dramb­lį“, ku­ris, pa­sak Sei­mui pa­teik­tos me­džia­gos, bu­vo skir­tas po­pu­lia­rin­ti par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei jos pir­mi­nin­ką Ro­lan­dą Pa­ksą.

Per­nai rug­sė­jo 5 die­ną R.Skais­gi­rys su­si­ta­rė su R.Ru­čiu tie­sio­giai, o per jį su A.Juo­ce­vi­čiu­mi ir E.Rais­tens­kiu, kad jo fir­moms lai­mė­jus kon­kur­sus da­lis pel­no, bet ne ma­žiau kaip 100 tūkst. li­tų, teks or­ga­ni­zuo­ti „tvar­kie­čiams“ rek­la­muo­ti skir­tą ren­gi­nį.

Anot pro­ku­ro­rų, nuo pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 2-osios iki gruo­džio 5-osios „tvar­kie­čių“ būs­ti­nė­je vy­ko pa­si­ta­ri­mai, per ku­riuos reng­ti „nu­si­kals­ta­mos vei­kos da­ry­mo pla­nai“, pa­skirs­ty­tos už­duo­tys ir nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tos lė­šos.

Par­ei­gū­nai tu­ri duo­me­nų, kad tuo­me­ti­nis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas E.Rais­tens­kis pa­si­nau­do­da­mas pa­dė­ti­mi pa­da­rė dar ne­pas­kelb­tų vie­šų­jų pir­ki­mų už­duo­čių ko­pi­jas ir per­da­vė jas R.Skais­gi­riui. Tuo­me­ti­niam vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui „tvar­kie­čiui“ Dai­liui Al­fon­sui Ba­ra­kaus­kui nu­spren­dus pir­ki­mus su­skai­dy­ti, mi­nė­ta tri­ju­lė mi­nis­trą nuo to at­kal­bė­jo, nes ki­lo ri­zi­ka R.Skais­gi­rio kom­pa­ni­joms jų ne­lai­mė­ti.

Be to, par­ei­gū­nai tu­ri ži­nių, kad kai ku­rių vie­šų­jų pir­ki­mų są­ly­gos bu­vo spe­cia­liai pri­tai­ky­tos R.Skais­gi­rio įmo­nėms.

Fi­nan­suo­da­mas ren­gi­nį „Pirk dramb­lį“ iš as­me­ni­nių lė­šų, par­ei­gū­nų tvir­ti­ni­mu, „R.Skais­gi­rys da­vė, o R.A.Ru­čys (...) nu­ro­dy­tą ne ma­žiau kaip 100 tūkst. li­tų ver­tės ky­šį - (...) pri­ėmė“. Šiuo at­ve­ju ky­šiu lai­ko­mas pats Kau­no zoo­lo­gi­jos so­dui skir­tas lab­da­ros ren­gi­nys, nes jo me­tu, anot pro­ku­ro­rų, po­pu­lia­rin­ta par­ti­jos ir jos ly­de­ris.

Me­džia­go­je taip pat ra­šo­ma, kad ne­pa­vy­kus R.Skais­gi­rio pro­te­guo­toms įmo­nėms lai­mė­ti VRM pir­ki­mų, pro­diu­se­ris par­ei­ka­la­vo kom­pen­suo­ti jo pa­tir­tas iš­lai­das. Kad par­ti­jos bu­hal­te­ri­jo­je ne­bū­tų fik­suo­ja­mos fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos grą­ži­nant lė­šas, R.A.Ru­čys su R.Skais­gi­riu esą su­kurs­tė bend­ro­vės „Pra­das R“ di­rek­to­rių Jus­ti­ną Gar­liaus­ką ir bend­ro­vės „NT Ser­vi­ce“ va­do­vą Pei­sa­chą Ka­čer­gins­kį su­da­ry­ti ap­si­mes­ti­nius san­do­rius ir jų pa­grin­du at­lik­ti fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas.

Šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me įta­ri­mai pa­teik­ti pen­kiems as­me­nims - A.Juo­ce­vi­čiui, E.Rais­tens­kiui, R.Skais­gi­riui, J.Gar­liaus­kui ir P.Ka­čer­gins­kiui.

Pa­sak D.Va­lio, R.A.Ru­čys šių me­tų spa­lio 22 die­ną par­eiš­kė ne­su­tin­kąs bū­ti apk­lau­sia­mas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju. Gruo­džio 10-ąją par­la­men­ta­ras jau su­ti­ko bū­ti apk­lau­sia­mas to­kiu sta­tu­su, bet jo duo­ti par­ody­mai esą aki­vaiz­džiai prieš­ta­ra­vo ki­tiems by­los duo­me­nims.

„(...) to­dėl R.A.Ru­čiui bū­ti­na įteik­ti pra­ne­ši­mą apie įta­ri­mą, apk­laus­ti jį pa­gal ki­lu­sį įta­ri­mą, by­lo­je esan­tiems prieš­ta­ra­vi­mams pa­ša­lin­ti bū­ti­na at­lik­ti akis­ta­tas su R.A.Ru­čiu, apk­laus­ti jį pa­gal kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veiks­mų at­li­ki­mo me­tu už­fik­suo­tus R.A.Ru­čio po­kal­bius su ki­tais įta­ria­mai­siais, at­lik­ti ki­tus pro­ce­si­nius veiks­mus“, - sa­kė ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys be par­la­men­to su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Spa­lio 21 die­ną Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu sie­kiant už at­ly­gį da­ry­ti įta­ką ke­le­tui pra­ėju­siais me­tais Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų. Iš vi­so bu­vo su­lai­ky­ti pen­ki as­me­nys, įta­ria­mia­mų­jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se ir dar­bo­vie­tė­se, taip pat par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­se at­lik­ta ke­lio­li­ka kra­tų.