Prokurorai pradėjo tyrimą dėl Kęstučio Pūko
Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl par­la­men­ta­ro Kęs­tu­čio Pū­ko ga­li­mo sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo.

Kaip pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, ty­ri­mas pra­dė­tas pa­gal ke­tu­rių gal­būt nu­ken­tė­ju­sių mo­te­rų par­eiš­ki­mus.

Ke­lios mer­gi­nos Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mų Sei­mo na­rio K.Pū­ko pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų krei­pė­si tre­čia­die­nį. Pats Sei­mo na­rys pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­pla­ti­no at­sip­ra­šy­mą, kad bu­vo ne­tei­sin­gai su­pras­tas. Jis ne­igia jam me­ta­mus kal­ti­ni­mus ir tei­gia ne­ke­ti­nąs at­si­sa­ky­ti par­la­men­ta­ro man­da­to.

Pro­ku­ra­tū­ra pa­žy­mi, kad dėl par­eiš­ki­muo­se mi­ni­mų sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo at­ve­jų pro­ku­ra­tū­ro­je taip pat gau­ti ir Sei­mo na­rių gru­pės bei vie­nos vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos par­eiš­ki­mai, ku­riuo­se pra­šo­ma pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą esant vi­suo­me­ni­nei reikš­mei.

Pro­ku­ro­rai taip pat nu­ro­do, kad sek­sua­li­nis prie­ka­bia­vi­mas yra bau­džia­ma­sis nu­si­žen­gi­mas, dėl ku­rio pro­ce­sas pra­de­da­mas tik kai krei­pia­ma­si į teis­mą pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka. Šiuo at­ve­ju pro­ku­ro­rai va­do­va­vo­si nuo­sta­ta, jog iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo pra­de­da­mas tik tuo­met, kai ga­li­mai nu­ken­tė­jęs as­muo dėl svar­bių prie­žas­čių ne­ga­li gin­ti tei­sė­tų sa­vo in­te­re­sų ar­ba tuo­met, kai nu­si­kals­ta­ma vei­ka tu­ri vi­suo­me­ni­nę reikš­mę.

„Iš­nag­ri­nė­jus pro­ku­ra­tū­ro­je gau­tus ga­li­mai nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų par­eiš­ki­mus, juo­se nu­ro­dy­tas de­ta­les­nes ap­lin­ky­bes bei ki­tus pro­ce­so spren­di­mui pri­im­ti reikš­min­gus duo­me­nis kons­ta­tuo­ta, kad jų vi­su­ma yra pa­grįs­tas pa­grin­das tai­ky­ti Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nuo­sta­tą dėl vi­suo­me­ni­nės reikš­mės ir par­eiš­ki­muo­se nu­ro­dy­tas ga­li­mai įvyk­dy­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas iš­tir­ti bei įver­tin­ti at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą“, – pa­brė­žia pro­ku­ra­tū­ra.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to, kad tas, kas siek­da­mas sek­sua­li­nio bend­ra­vi­mo ar pa­si­ten­ki­ni­mo vul­ga­riais ar pa­na­šiais veiks­mais, pa­siū­ly­mais ar užuo­mi­no­mis prie­ka­bia­vo prie pa­gal tar­ny­bą ar ki­taip pri­klau­so­mo as­mens, pa­da­rė bau­džia­mą­jį nu­si­žen­gi­mą ir bau­džia­mas bau­da ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu.

K.Pū­ką gru­pė mer­gi­nų ap­kal­ti­no sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. „In­fo TV“ pra­ne­šė, kad į te­le­vi­zi­ją krei­pė­si vil­nie­tė, ku­ri tei­gia po­kal­by­je dėl par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­jos dar­bo su­lau­ku­si K. Pū­ko siū­ly­mo ap­si­lan­ky­ti jo kam­ba­ry­je Sei­mo vieš­bu­ty­je, ap­žiū­rė­ti mie­ga­mą­jį ir par­eiš­ki­mų, „kaip bū­tų sma­gu pa­si­vo­lio­ti mie­ga­mo­jo lo­vo­je“. Vil­nie­tė pa­sa­ko­jo per pir­mą­jį po­kal­bį su­lau­ku­si ko­men­ta­rų apie sa­vo krū­ti­nę ir ki­tų ne­de­ra­mų užuo­mi­nų. Vė­liau dau­giau mo­te­rų ži­niask­lai­dai liu­di­jo pa­ty­ru­sios ne­de­ra­mą K. Pū­ko el­ge­sį.

Sei­mas, at­siž­velg­da­mas į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos siū­ly­mą, ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jo ap­kal­tos pro­ce­dū­rą K.Pū­kui dėl ga­li­mo prie­sai­kos su­lau­žy­mo ir Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo.

K. Pū­kas į Sei­mą iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ są­ra­šą, pa­vie­ši­nus in­for­ma­ci­ją apie gal­būt ne­de­ra­mus jo veiks­mus, jis pa­si­trau­kė iš „tvar­kie­čių“ frak­ci­jos Sei­me.