Prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kęstučio Pūko ginklo
Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo gink­lo lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo, kai Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Pū­kas į Sei­mą at­si­ne­šė pis­to­le­tą.

Šis ty­ri­mas su­jung­tas su at­lie­ka­mais ke­tu­riais iki­teis­mi­niais ty­ri­mais dėl ga­li­mo par­la­men­ta­ro sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo per dar­bo po­kal­bius.

Į tei­sė­sau­gą dėl K.Pū­ko krei­pė­si kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos Sei­me at­sto­vės Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė, Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ir Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė.

„Ty­ri­mo me­tu bus sie­kia­ma iš­sa­miai at­skleis­ti, įta­ria­ma, pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, bei tin­ka­mai pri­tai­ky­ti bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą“, – tei­gia­ma pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai.

Dėl gink­lo lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo K.Pū­kui gre­sia bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas ar­ba areš­tas.

Pa­gal da­bar nu­sta­ty­tą tvar­ką, įsi­neš­ti gink­lo į par­la­men­to rū­mus ne­ga­li­ma, juos rei­kia pa­lik­ti spe­cia­lio­je sau­gio­je vie­to­je. Ta­čiau į Sei­mą įei­nan­tys par­la­men­ta­rai nė­ra ti­kri­na­mi ap­sau­gos dar­buo­to­jų.

Ki­lus įta­ri­mams dėl pa­žei­di­mų. KPūas gink­lą ati­da­vė Kau­no po­li­ci­jai.

Pro­ku­ra­tū­ra jau at­lie­ka ty­ri­mą dėl ga­li­mo Sei­mo na­rio prie­ka­bia­vi­mo pa­gal ke­tu­rių mo­te­rų par­eiš­ki­mus. K.Pū­ką gru­pė mer­gi­nų ap­kal­ti­no sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. „In­fo TV“ pra­ne­šė, kad į te­le­vi­zi­ją krei­pė­si vil­nie­tė, ji tei­gia po­kal­by­je dėl par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­jos dar­bo su­lau­ku­si K.Pū­ko siū­ly­mo ap­si­lan­ky­ti jo kam­ba­ry­je Sei­mo vieš­bu­ty­je, ap­žiū­rė­ti mie­ga­mą­jį ir par­eiš­ki­mų, „kaip bū­tų sma­gu pa­si­vo­lio­ti mie­ga­mo­jo lo­vo­je“. Vil­nie­tė pa­sa­ko­jo per pir­mą­jį po­kal­bį su­lau­ku­si ko­men­ta­rų apie sa­vo krū­ti­nę ir ki­tų ne­de­ra­mų užuo­mi­nų. Vė­liau dau­giau mo­te­rų ži­niask­lai­dai liu­di­jo pa­ty­ru­sios ne­de­ra­mą K.Pū­ko el­ge­sį.

K.Pū­kas į Sei­mą iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ są­ra­šą, pa­vie­ši­nus in­for­ma­ci­ją apie gal­būt ne­de­ra­mus jo veiks­mus, jis pa­si­trau­kė iš „tvar­kie­čių“ frak­ci­jos Sei­me.