Prokurorai netirs M.Basčio skundo prieš VSD
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­tirs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) veiks­mų ne­su­tei­kiant par­la­men­ta­rui so­cial­de­mo­kra­tui Min­dau­gui Bas­čiui tei­sės dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­tirs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) veiks­mų ne­su­tei­kiant par­la­men­ta­rui so­cial­de­mo­kra­tui Min­dau­gui Bas­čiui tei­sės dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

M.Bas­tys pro­ku­ro­rų pra­šė pra­dė­ti ty­ri­mą dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD)va­do­vo Da­riaus Jau­niš­kio ir iš­va­dą ren­gu­sių dar­buo­to­jų ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo.

Pro­ku­ra­tū­ra in­for­ma­vo, kad skun­dą iš­nag­ri­nė­jęs Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ras nu­sta­tė, kad ne­bu­vo pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka, tu­rin­ti pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi po­žy­mių.

Pro­ku­ro­ras nu­ro­do, kad ne­sant šių po­žy­mių, M.Bas­tys ga­li skųs­ti pa­čią VSD iš­va­dą įsta­ty­mų nu­ma­ty­ta tvar­ka.

Sei­mo pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiui pa­teik­to­je VSD me­džia­go­je ap­ra­šo­mi M.Bas­čio ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu. VSD ver­ti­ni­mu, šie ry­šiai da­ro M.Bas­tį pa­žei­džia­mu ir kel­tų grės­mę jam pa­ti­kė­tos vals­ty­bės pa­slap­ties sau­gu­mui.

M.Bas­tys trak­tuo­ja, kad bend­ra­vi­mas su VSD me­džia­go­je mi­ni­mais as­me­ni­mis „ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­mas kaip ne­pa­gei­dau­ja­mi ry­šiai Sei­mo na­rio eti­kos pra­sme“, ta­čiau ne grės­mė vals­ty­bės pa­slap­tims. Par­la­men­ta­ras pa­brė­žė ma­nan­tis, kad VSD par­ei­gū­nai ty­čia ne­tin­ka­mai tai­kė įsta­ty­mus ir spren­di­mu pa­da­rė jam di­de­lę ža­lą.

VSD dėl M.Bas­čio ry­šių su nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio ir Ru­si­jos ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jų at­sto­vais pa­tei­kė ne­igia­mą iš­va­dą dėl lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. V.Pra­nckie­čio ra­gi­ni­mu M.Bas­tys dėl to pa­li­ko Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas bei su­spen­da­vo na­rys­tę So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je, ta­čiau iš par­la­men­to trauk­tis sa­ko ne­ma­tan­tis pa­grin­do. Jam pra­dė­tas ap­kal­tos pro­ce­sas.