Prokurorai liberalams sugadino Velykas
Vie­nuo­li­ka mė­ne­sių trun­kan­čio­je ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo dra­mo­je į sce­ną iš­stum­tas dar vie­nas he­ro­jus. Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) at­sto­vas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, tei­sė­sau­gi­nin­kų įta­ria­mas pikt­nau­džia­vi­mu įga­lio­ji­mais ir Sei­mo na­rio prie­sai­kos su­lau­žy­mu, kar­tu skan­di­na vi­są par­ti­ją.

Di­dį­jį ket­vir­ta­die­nį LS užg­riu­vo di­de­li ne­ma­lo­nu­mai. Ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo by­lo­je, jau anks­čiau su­grio­vu­sio­je dvie­jų Sei­mo na­rių po­li­ti­nę kar­je­rą ir įtrau­ku­sio­je vie­ną di­džiau­sių ša­ly­je kon­cer­nų „MG Bal­tic“, ten­ka tei­sin­tis LS frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jui G. Ste­po­na­vi­čiui. Po­li­ti­ko nuo­dė­mės ga­li bū­ti to­kios su­nkios, kad at­gai­lau­ti drau­ge su juo gre­sia vi­sai par­ti­jai. Apie tai va­kar už­si­mi­nė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Iki šiol to­kią įta­ri­mų naš­tą te­ko pa­kel­ti tik Dar­bo par­ti­jai. G. Ste­po­na­vi­čius va­kar tei­gė ne­ke­ti­nan­tis at­si­sa­ky­ti Sei­mo na­rio man­da­to ir ne­igė jam no­ri­mus par­eikš­ti įta­ri­mus. LS ly­de­ris sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius su­sku­bo ti­kin­ti par­ti­ją esant skaid­rią – esą ji nė­ra ga­vu­si ne­tei­sė­tų pi­ni­gų.

Pra­šo nai­kin­ti im­uni­te­tą

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis va­kar pa­pra­šė Sei­mo, kad šis leis­tų pa­trauk­ti G. Ste­po­na­vi­čių bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Pro­ku­ro­rų tei­gi­mu, tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, jog LS frak­ci­jos na­rys yra bal­sa­vęs dėl kon­cer­nui „MG Bal­tic“ nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo. Krei­pi­me­si į Sei­mą nu­ro­do­ma, kad to­kie veiks­mai ver­tin­ti­ni kaip G. Ste­po­na­vi­čiaus pikt­nau­džia­vi­mas kons­ti­tu­ci­niais par­la­men­ta­ro įga­lio­ji­mais, Sei­mo na­rio prie­sai­kos su­lau­žy­mas, Sei­mo sta­tu­to, Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo bei Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so pa­žei­di­mai.

Anot Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, li­be­ra­las „as­me­niš­kai ne kar­tą bend­rau­da­mas su vie­no vers­lo kon­cer­no va­do­vu ta­rė­si dėl lė­šų, ku­rio­mis ne­tei­sė­tai bu­vo fi­nan­suo­ta G. Ste­po­na­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ma po­li­ti­nė par­ti­ja, vie­na vie­šo­ji įstai­ga, G. Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­das bei šio Sei­mo na­rio rin­ki­mų kam­pa­ni­ja“. At­sa­ko­my­bė už to­kią nu­si­kals­ta­mą vei­ką yra nu­ma­ty­ta Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 228 straips­nio 2 da­ly­je – gre­sia nuo bau­dos iki sep­ty­ne­rių me­tų ne­lais­vės.

Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius va­kar tei­gė ne­pa­da­ręs jo­kių su įsta­ty­mais pra­si­len­kian­čių veiks­mų ir dek­la­ra­vo ryž­tą bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga.

Pro­ku­ro­rai va­kar taip pat pra­ne­šė, kad, ne­pai­sy­da­mas įsta­ty­mų drau­di­mo, „MG Bal­tic“ fi­nan­siš­kai rė­mė LS. Pa­sak Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vės Ele­nos Mar­ti­no­nie­nės, by­los duo­me­nys ro­do, kad bu­vęs par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas G. Ste­po­na­vi­čius ke­le­tą kar­tų su­si­ti­ko su „MG Bal­tic“ at­sto­vu bei ta­rė­si dėl pi­ni­gų per­ve­di­mo. Pi­ni­gai 2016-ųjų pra­džio­je bu­vo per­ves­ti į su po­li­ti­ne par­ti­ja su­si­ju­sių vie­nos vie­šo­sios įstai­gos ir par­amos fon­do sąs­kai­tas. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, da­lis šių lė­šų bu­vo pa­nau­do­tos pa­deng­ti sko­loms už par­ti­jos ir Sei­mo na­rio veik­lai vie­šin­ti skir­tus ren­gi­nius, ki­ta da­lis bu­vo skir­ta kan­di­da­to į 2016–2020 me­tų ka­den­ci­jos Sei­mą veik­los vie­ši­ni­mui fi­nan­suo­ti.

Kal­tės nepripažįsta

G. Ste­po­na­vi­čius va­kar tei­gė ne­pa­da­ręs jo­kių su įsta­ty­mais pra­si­len­kian­čių veiks­mų, tei­sė­sau­gi­nin­kų įta­ri­mais abe­jo­jo, ta­čiau dek­la­ra­vo ryž­tą su jais bend­ra­dar­biau­ti. Li­be­ra­las pa­tvir­ti­no per­nai du­kart su­si­ti­kęs su kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vu Rai­mon­du Kur­lians­kiu ir kal­bė­jęs apie par­amą jo var­do fon­dui ir Lais­vės stu­di­jų cen­trui. Pa­sak po­li­ti­ko, „MG Bal­tic“ šias or­ga­ni­za­ci­jas par­ėmė 15 tūkst. eu­rų su­ma, bet ji vi­sa bu­vo pa­nau­do­ta pi­lie­ti­niams pro­jek­tams, o už par­amą kon­cer­nui jis nie­ko ne­ža­dė­jęs. G. Ste­po­na­vi­čius taip pat tvir­ti­no, kad per 2016 me­tų rin­ki­mus nei jo, nei par­ti­jos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ne­rė­mė su „MG Bal­tic“ su­si­ję as­me­nys. Jis ti­ki­no per po­kal­bius su vers­li­nin­kais ne­ap­ta­ri­nė­jęs įsta­ty­mų pro­jek­tų, tad ir pro­ku­ro­rų kal­ti­ni­mai bal­sa­vus už „MG Bal­tic“ pa­lan­kius spren­di­mus, anot li­be­ra­lo, ne­pag­rįs­ti.

Prem­je­ro S. Skver­ne­lio nuo­mo­ne, vie­šai pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja lei­džia spė­ti, jog tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai LS tu­rė­tų par­eikš­ti įta­ri­mus. Jei taip nu­tik­tų, šios par­ti­jos po­li­ti­nė pers­pek­ty­va tap­tų mig­lo­ta, o bend­ra­dar­bia­vi­mas su jos na­riais – prob­le­miš­kas. Vy­riau­sy­bės va­do­vas tei­gė ma­tan­tis at­ve­jų, kai vers­las ar aso­ci­juo­tos gru­pės ne­dek­la­ruo­ja in­te­re­sų ir sie­kia ne­tei­sė­tai da­ry­ti įta­ką. „Blo­gai, kad po­li­ti­nės par­ti­jos tai įta­kai pa­si­duo­da“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jo tei­gi­mu, įta­ri­mai LS su­kel­tų prob­le­mų Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui li­be­ra­lui Vi­ta­li­jui Gai­liui. Prem­je­ras ža­dė­jo pa­lai­ky­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą nai­kin­ti tei­si­nę G. Ste­po­na­vi­čiaus ne­lie­čia­my­bę.

Abe­jo­nių dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo su LS va­kar ki­lo ir opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­riui Gab­rie­liui Lands­ber­giui. Jis pri­ta­rė prem­je­rui ir dėl to­les­nės V. Gai­liaus veik­los mi­nė­to­je ko­mi­si­jo­je. Pats V. Gai­lius ti­ki­no pa­lik­sian­tis par­ti­ją, jei ji su­lauks įta­ri­mų.

Par­ti­ja gi­na­si

LS pir­mi­nin­kas Vil­niaus me­ras R. Ši­ma­šius tei­gė nuo pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės, kai pe­rė­mė par­ti­jos vai­rą, sre­bian­tis bu­vu­sios va­do­vy­bės už­vir­tą ko­šę. „E­su pa­si­ry­žęs tai da­ry­ti to­liau, kol vi­si de­gė­siai bus iš­gran­dy­ti. Man ne­ži­no­mi jo­kie fak­tai apie ne­le­ga­lų par­ti­jos fi­nan­sa­vi­mą. Per pa­sta­ruo­sius me­tus par­ti­jo­je bu­vo at­lik­ti du ne­prik­lau­so­mi au­di­tai – fi­nan­si­nis ir skaid­ru­mo. Ne­ra­do­me jo­kių duo­me­nų, kad par­ti­ja ga­lė­jo bū­ti fi­nan­suo­ja­ma ne­tei­sė­tai. Su li­be­ra­lais esu to­dėl, kad ti­kiu li­be­ra­liz­mo idė­jo­mis. Kiek rei­kės, tiek ko­vo­siu“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ki­lu­sį skan­da­lą ko­men­ta­vo R. Ši­ma­šius.

„Bal­suo­siu už im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mą, nes nu­sta­ty­ti kal­tę – tei­sė­sau­gos rei­ka­las. Nuo­sek­liai lai­kau­si po­zi­ci­jos, kad man­da­tas ne­tu­ri bū­ti kliū­tis jos dar­bui“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo LS frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Ži­nia apie įvy­kius Vil­niu­je nu­liū­di­no eu­ro­par­la­men­ta­rą Pe­trą Auš­tre­vi­čių. Jo nuo­mo­ne, įta­ri­mai ko­le­gai skam­ba la­bai grės­min­gai. „Ži­no­ma, žmo­giš­ką­ja pra­sme la­bai gai­la. Dėl to­kių įvy­kių kei­čia­si žmo­nių gy­ve­ni­mai, kar­je­ra, pa­ga­liau – in­dė­lis į Lie­tu­vos po­li­ti­ką“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo P. Auš­tre­vi­čius.

Lai­do­ti per anksti

Nors LS dėl ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo skan­da­lų pra­ran­da la­bai daug, anot Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio, lai­do­ti li­be­ra­lų ne­rei­kė­tų. „Li­be­ra­lų idė­ja Lie­tu­vo­je la­bai pa­tva­ri, tu­ri sa­vo ša­li­nin­kų, jie pui­kiai su­pran­ta, kad yra par­ti­ja, yra at­ski­ri žmo­nės bei prob­le­mos. To­dėl ne­ma­nau, kad tai bus mir­ti­nas smū­gis LS“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gas.

Be to, iki nau­jų rin­ki­mų ga­na daug lai­ko, kad LS su­ge­bė­tų at­si­ties­ti. Tai, kad ki­tų par­ti­jų ly­de­riai su­sku­bo smerk­ti LS, anot L. Bie­li­nio, vi­siš­kai na­tū­ra­lus da­ly­kas. „Po­li­ti­niu po­žiū­riu prob­le­mas rei­kia spręs­ti čia ir da­bar. To­dėl par­ti­jų ly­de­riai tu­ri dek­la­ruo­ti sa­vo po­zi­ci­jas ir ver­ti­ni­mus. Ko­rup­ci­ja, ky­ši­nin­ka­vi­mas – blo­gi da­ly­kai, to­dėl po­li­ti­kai sten­gia­si nuo jų at­si­ri­bo­ti“, – aiš­ki­no po­li­to­lo­gas.

Pri­min­si­me, kad at­lik­da­ma ty­ri­mą po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je tei­sė­sau­ga dar per­nai pa­tei­kė įta­ri­mus bu­vu­siam LS pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui. Jis įta­ria­mas iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R. Kur­lians­kio pa­ėmęs per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) taip pat įta­ria, kad R. Kur­lians­kis per tuo­me­tį Sei­mo na­rį bu­vu­sį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų kon­cer­no nau­dai. By­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti ne tik R. Kur­lians­kiui, bet ir kon­cer­nui „MG Bal­tic“.