Prokurorai kreipėsi į EP dėl R.Pakso neliečiamybės panaikinimo
Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai ket­vir­ta­die­nį krei­pė­si į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl jo na­rio, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos pir­mi­nin­ko Ro­lan­do Pa­kso tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo.

„Krei­pi­ma­sis jau pa­si­ra­šy­tas“, – BNS sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ir­man­tas Mi­ke­lio­nis.

Pa­sak jo, tei­sė­sau­ga no­ri par­eikš­ti įta­ri­mus R. Pa­ksui pre­ky­ba po­vei­kiu.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) at­lie­ka ty­ri­mą, ar ži­niask­lai­dos gru­pės „Lie­tu­vos ry­tas“ va­do­vas Ged­vy­das Vai­naus­kas su­ta­rė su R.Pa­ksu, jog šis už ky­šį pa­veiks Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jus, kad šie leis­tų nau­do­ti nau­ją „Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se. G.Vai­naus­kui šia­me ty­ri­me jau par­eikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu.

Tiek R. Pa­ksas, tiek G. Vai­naus­kas sa­vo kal­tę ne­igia.

R.Pa­ksas: Lie­tu­va sie­kia pa­tei­sin­ti ven­gi­mą leis­ti man da­ly­vau­ti rinkimuose

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas tei­gia, kad kreip­da­ma­si į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės nai­ki­ni­mo, Lie­tu­va sie­kia pa­tei­sin­ti ven­gi­mą keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ku­ri at­ver­tų ke­lią jam kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą ir pre­zi­den­to pos­tą.

„Aš pui­kiai su­pran­tu, kad pats tas žai­di­mas bu­vo už­suk­tas ne tam, kad aš pa­si­lik­čiau liu­dy­to­ju ar spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju, bet tam, kad tą pro­ce­są bū­tų ga­li­ma vy­nio­ti, su­kti, vie­šin­ti, iš­ei­ti į pla­tes­nius van­de­nis, šiuo at­ve­ju į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė R.Pa­ksas. – „Pas­ku­ti­nis ter­mi­nas yra lie­pos 15 die­na. Lie­tu­va tu­ri iš­ei­ti su ra­por­tu ir pa­sa­ky­ti, kas yra pa­da­ry­ta, sie­kiant įgy­ven­din­ti Stras­bū­ro Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mą. (...) Aš ma­nau, kad, vie­na ver­tus, tai yra su­si­ję su tuo, kad da­bar­ti­nė val­džia, ku­ri sten­gia­si iš­veng­ti tų spren­di­mų, iš­me­ta to­kį ko­zi­rį, kad sie­kia­ma par­eikš­ti įta­ri­mus.“

Po­li­ti­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad ste­bė­da­mos Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mą Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jos „žiū­rį į vals­ty­bę, ku­riai at­sto­vau­ja Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja“.

„Bū­tent Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ra­šo raš­tus į Prie­žiū­ros ko­mi­te­tą, kad mes ten la­bai sten­gia­mės, (...) bet čia yra ne­tie­sa“, – kal­bė­jo R.Pa­ksas.

Sei­mas per­nai gruo­dį ne­priė­mė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, ku­ri bū­tų per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to par­ei­gų pa­ša­lin­tam R.Pa­ksui at­vė­ru­si ke­lią kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą ir pre­zi­den­tus. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas dau­giau nei prieš ket­ve­rius me­tus yra kons­ta­ta­vęs, kad drau­di­mas R.Pa­ksui iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas. Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mą pri­žiū­rin­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų ko­mi­te­tas par­agi­no Lie­tu­vą pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, ku­rios leis­tų R.Pa­ksui da­ly­vau­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se. Dėl ga­lio­jan­čio drau­di­mo Lie­tu­vai pri­tai­ky­ta va­di­na­mo­ji su­stip­rin­tos prie­žiū­ros pro­ce­dū­ra.

Krei­pia­si ne pir­mą kartą

Po to, kai Eu­ro­pos Par­la­men­tas gau­na pra­šy­mą dėl ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, jis tu­ri bū­ti pa­skelb­tas par­la­men­te. Tuo­met jis per­duo­da­mas svars­ty­ti at­sa­kin­gam ko­mi­te­tui, ku­ris ga­li iš­kvies­ti as­me­nį pa­aiš­kin­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Ko­mi­te­tas taip pat yra įga­lio­tas užk­laus­ti na­cio­na­li­nių tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos. Vė­liau ko­mi­te­tas mo­ty­vuo­tai pa­siū­lo – nai­kin­ti ne­lie­čia­my­bę ar ne, o ga­lu­ti­nį spren­di­mą bal­sa­vi­mu pri­ima Eu­ro­pos Par­la­men­tas.

Tai ne pir­mas kar­tais, kai Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga krei­pia­si į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl ša­lies po­li­ti­ko tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės nai­ki­ni­mo. Anks­čiau Eu­ro­pos Par­la­men­tas yra ke­lis kar­tus nu­spren­dęs nai­kin­ti ne­lie­čia­my­bę Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jui Vik­to­rui Us­pas­ki­chui.

Ti­riant Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lą, V.Us­pas­ki­chui Eu­ro­pos Par­la­men­tas tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę bu­vo pa­nai­ki­nęs 2010 me­tais. An­trą kar­tą V.Usps­ki­chui Eu­ro­pos Par­la­men­tas tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę pa­nai­ki­no 2015 me­tais, kai „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lą nag­ri­nė­jo ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas. Dar kar­tą ne­lie­čia­my­bė V.Us­pas­ki­cui nai­kin­ta pro­ku­ro­rams sie­kiant jį pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn už teis­mo įžei­di­mą. Pra­šy­mų dėl ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo nag­ri­nė­ji­mas Eu­ro­pos Par­la­men­te už­trun­ka ne vie­ną mė­ne­sį ar net me­tus.