Prokurorai kompensacijų mechanizmo tikisi per pusmetį
Pro­ku­ro­rų prof­są­jun­ga ti­ki­si, kad val­džia per pus­me­tį su­kurs su­ma­žin­tų at­ly­gi­ni­mų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą. To­kią po­zi­ci­ją Pro­ku­ro­rų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ju­lius Rėks­nys iš­sa­kė po to, kai Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas iš­aiš­ki­no, kad aukš­tes­nių pro­ku­ro­rų al­gos per kri­zę bu­vo ap­kar­py­tos per smar­kiai.

„Pir­miau­sia tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­tas me­cha­niz­mas – ti­ki­mės, kad per pu­sę me­tų bent jau tai bus nu­ma­ty­ta. Vis­kas pri­klau­so nuo vals­ty­bės fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Bent jau bus pa­sa­ky­ta, kad mes jums iš­mo­kė­si­me per pen­kis me­tus ar per de­šimt me­tų, ar prie at­ly­gi­ni­mo, ar vie­nu kar­tu, ar da­li­mis“, – BNS sa­kė J.Rėks­nys.

Jo tei­gi­mu, pro­fe­si­nė są­jun­ga vie­ni­ja dau­giau­sia že­mes­nė­se par­ei­go­se dir­ban­čius pro­ku­ro­rus, tuo tar­pu di­džiau­sių kom­pen­sa­ci­jų su­lauks tie pro­ku­ro­rai, ku­rie dir­bo aukš­tes­nė­se par­ei­go­se.

J.Rėks­nys sa­kė su­tin­kan­tis, kad pir­miau­sia kom­pen­sa­ci­jos bū­tų iš­mo­kė­tos pen­si­nin­kams.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pir­ma­die­nį nu­ro­dė, kad vals­ty­bė per „pro­tin­gą lai­ko­tar­pį“ tu­ri iš­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas aukš­tiems pro­ku­ro­rams, ku­rių at­ly­gi­ni­mai per kri­zę bu­vo su­ma­žin­ti ne­si­lai­kant pro­por­ci­jų.

Anot teis­mo, per su­nkme­tį aukš­tes­nes par­ei­gas ei­nan­čių pro­ku­ro­rų par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tai bu­vo su­ma­žin­ti ne­pro­por­cin­gai.

„Pro­ku­ro­ro, at­lie­kan­čio su­dė­tin­gą aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bą, ku­riam rei­ka­lin­ga di­de­lė pa­tir­tis ir at­sa­ko­my­bė, at­ly­gi­ni­mo dy­dis pri­ar­tin­tas prie ma­žiau su­dė­tin­gą dar­bą dir­ban­čio že­mes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos as­mens at­ly­gi­ni­mo dy­džio“, - ne­ati­ti­ki­mą Kons­ti­tu­ci­jai ar­gu­men­ta­vo Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas.

At­ly­gi­ni­mai pro­ku­ro­rams ir ki­tiems vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams bu­vo ap­kar­py­ti 2009 me­tais, kai ša­lies eko­no­mi­ka smu­ko 15 pro­cen­tų.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas su­for­mu­la­vo dok­tri­ną, kad per kri­zę ma­ži­nant at­ly­gi­ni­mus ne­tu­ri bū­ti pa­žeis­tos skir­tin­gų ka­te­go­ri­jų at­ly­gi­ni­mų dy­džių pro­por­ci­jos. Ne­tru­kus da­lis tei­sė­jų, pro­ku­ro­rų ir ki­tų vals­ty­bės par­ei­gū­nų krei­pė­si į teis­mus, rei­ka­lau­da­mi kom­pen­sa­ci­jų.

Eksp­rem­je­ras, da­bar­ti­nis opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius sa­kė, kad jo vy­riau­sy­bė lai­kė­si so­li­da­ru­mo pri­nci­po, siek­da­ma la­bau ap­sau­go­ti tuos, ku­rių pa­ja­mos ma­žes­nės.

„Ma­ži­nant vals­ty­bės iš­lai­das, kaip tai te­ko da­ry­ti per kri­zę, ir bu­vo lai­ko­ma­si so­li­da­ru­mo pri­nci­po – kad tie, ku­rių iš vals­ty­bės biu­dže­to gau­na­mos pa­ja­mos di­des­nės, pri­si­dė­tų la­biau“, – tei­gia A.Ku­bi­lius.

Val­dan­čio­ji So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja sa­vo ruo­žtu iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, ku­ria­me par­ei­ka­la­vo A.Ku­bi­lių pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už, par­ti­jos tei­gi­mu, „ne­mok­šiš­kus ir ypa­tin­gą ža­lą vals­ty­bei pa­da­riu­sius jo vy­riau­sy­bės spren­di­mus“. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­kė, kad Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas bus vyk­do­mas, bet kon­kre­čių ter­mi­nų ne­įvar­di­jo.