Prokurorai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl S. Skvernelio
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, BNS ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė.

„Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras, iš­nag­ri­nė­jęs Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Ju­ce­vi­čiaus par­eiš­ki­mą dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­dė­ji­mo, šių me­tų ba­lan­džio 8 die­ną pri­ėmė nu­ta­ri­mą at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nes ne­pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių“, - tei­gia­ma pro­ku­ra­tū­ros ko­men­ta­re.

Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai S.Skver­ne­lį aps­kun­dė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos va­do­vas Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius dėl mi­nis­tro įsa­ky­mo pa­kar­to­ti­nai at­lik­ti ty­ri­mą dėl jo pa­ti­ki­mu­mo.

Pro­ku­ra­tū­ra tei­gia, kad Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, jog as­muo, esant įsta­ty­me nu­ma­ty­tiems pa­grin­dams, dar ne­si­bai­gus anks­čiau iš­duo­to as­mens pa­ti­ki­mu­mo pa­žy­mė­ji­mo ir lei­di­mo dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja ter­mi­nui, ga­li bū­ti ti­kri­na­mas.

Anot pro­ku­ra­tū­ros, K.Ju­ce­vi­čius gin­či­ja­mą vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro įsa­ky­mą aps­kun­dė ir Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui, čia skun­das ne­iš­nag­ri­nė­tas.

„To­dėl gin­či­ja­mas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro įsa­ky­mas yra ga­lio­jan­tis, o šiuos veiks­mus ver­tin­ti kaip vei­ką, tu­rin­čią nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių, nė­ra pa­grin­do“, - tei­gia­ma ko­men­ta­re.

K.Ju­ce­vi­čius ket­vir­ta­die­nį BNS tei­gė ne­no­rin­tis ko­men­tuo­ti pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mo, kol nė­ra su juo su­si­pa­ži­nęs. Pa­klaus­tas, ar skųs spren­di­mą, FNTT va­do­vas tvir­ti­ni ap­sisp­rę­siąs, kai įsi­gi­lins į pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­mą.

Ty­ri­mas dėl K.Ju­ce­vi­čiaus pa­ti­ki­mu­mo pra­dė­tas per­nai gruo­džio pra­džio­je, FNTT di­rek­to­riui lai­ki­nai – 120 die­nų lai­ko­tar­piui – su­stab­dy­ta tei­sė dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­neš­ta, kad FNTT va­do­vui bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­ti­krin­ti po­lig­ra­fu, va­di­na­muo­ju me­lo de­tek­to­riu­mi. K.Ju­ce­vi­čius BNS sa­kė su­ti­kęs su pa­ti­kri­ni­mu po­lig­ra­fu, nors tei­gė abe­jo­jan­tis jo tei­sė­tu­mu.

Sie­kiant ob­jek­ty­vaus ty­ri­mo, ty­ri­mą po­lig­ra­fu nu­spręs­ta at­lik­ti An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te (AOTD) prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, ta­čiau AOTD at­si­sa­kė ti­krin­ti FNTT va­dą, ar­gu­men­tuo­da­ma, jog jis nė­ra kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jas.

Šiuo me­tu Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ieš­ko, kas po­lig­ra­fu ga­lė­tų iš­tir­ti K.Ju­ce­vi­čių.

Abe­jo­nių dėl FNTT va­do­vo ki­lo, kai bu­vo pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją. FNTT di­rek­to­rius K.Ju­ce­vi­čius bu­vo apk­laus­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ad­vo­ka­to Ju­ze­fo Ko­zu­bovs­kio by­lo­je. Ži­niask­lai­da yra skel­bu­si, kad tir­ta in­for­ma­ci­ja, esą K.Ju­ce­vi­čius per tar­pi­nin­kus rei­ka­la­vo di­de­lio ky­šio, ta­čiau per­nai spa­lį šis ty­ri­mas nu­trauk­tas. Pro­ku­ra­tū­ra kons­ta­ta­vo, kad K.Ju­ce­vi­čius su ky­šiais ne­su­si­jęs. Be to, pro­ku­ra­tū­ra FNTT va­do­vą ir jo pa­va­duo­to­ją pri­pa­ži­no nu­ken­tė­ju­siais, nes jie bu­vo ne­tei­sė­tai pa­slap­čia se­ka­mi.

K.Ju­ce­vi­čius FNTT va­do­vau­ja nuo 2012 me­tų ko­vo. Pa­čio­je tar­ny­bo­je jis dir­ba nuo 2002 me­tų.