Prokuratūroje tarnybą baigia R. Jancevičius
Ra­mu­tis Jan­ce­vi­čius, Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras, pra­ne­šė pri­ėmęs spren­di­mą baig­ti tar­ny­bą pro­ku­ra­tū­ro­je dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių, su­si­ju­sių su svei­ka­ta.

Kaip pra­ne­ša Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ra, vie­nas žy­miau­sių Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų tar­ny­bą pro­ku­ra­tū­ro­je pra­dė­jo 1982 me­tais, tik bai­gęs stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te. Pir­mo­ji jo dar­bo vie­ta bu­vo sta­žuo­to­ju Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pro­ku­ra­tū­ro­je. Nuo 1983 me­tų jis dir­bo pro­ku­ra­tū­ros tar­dy­to­ju, o 1985 me­tais bu­vo pa­skir­tas Ku­piš­kio vy­riau­siuo­ju pro­ku­ro­ru. Nuo 1991 me­tų Ra­mu­tis Jan­ce­vi­čius va­do­va­vo Uk­mer­gės ra­jo­no pro­ku­ra­tū­rai. 1995 m. jis ta­po Vil­niaus mies­to vy­riau­siuo­ju pro­ku­ro­ru, nuo 1997 m. va­do­va­vo Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai, pra­ne­ša Lie­tu­vos res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ra.

Ra­mu­tis Jan­ce­vi­čius yra vie­nas pir­mų­jų pro­ku­ro­rų, 1990 me­tų ko­vo mė­ne­sį pri­sie­kęs iš­ti­ki­mai tar­nau­ti at­kur­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­prik­lau­so­mai pro­ku­ra­tū­rai. Jis pri­nci­pin­gai ir pro­fe­sio­na­liai vyk­dė sa­vo par­ei­gas, pa­dė­da­mas Lie­tu­vo­je įgy­ven­din­ti tei­sin­gu­mą.

Il­ga­me­čiam pro­ku­ro­rui, vy­riau­sia­jam jus­ti­ci­jos pa­ta­rė­jui, už ne­prie­kaiš­tin­gą tar­ny­bą ne kar­tą bu­vo par­eikš­tos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­dė­kos, skir­tos var­di­nės do­va­nos. 2005 m. Ra­mu­tis Jan­ce­vi­čius ap­do­va­no­tas Pro­ku­ro­ro gar­bės ženk­lo „Už nuo­pel­nus“ II laips­nio me­da­liu.

Tar­ny­bą pro­ku­ra­tū­ro­je R. Jan­ce­vi­čius baigs šių me­tų rug­sė­jo 9-ąją.