Prokuratūroje steigs imuniteto tarnybą
Nau­ja­sis ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis tre­čia­die­nį už­si­mi­nė ke­ti­nąs pa­si­nau­do­ti ge­rą­ja po­li­ci­jos ir ki­tų tar­ny­bų pra­kti­ka bei įsteig­ti pro­ku­ra­tū­ro­je Im­uni­te­to val­dy­bos funk­ci­jas at­lie­kan­čią struk­tū­rą.

„Tai ti­krai la­bai ak­tua­lus klau­si­mas, aš ma­nau, kad apie tai tu­ri bū­ti pa­gal­vo­ta. (...) Ti­krai kaž­kas pa­na­šaus tu­rė­tų bū­ti“, – pir­mo­jo­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė nau­ja­sis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas.

Im­uni­te­to pa­da­li­niai pa­pras­tai ti­ria ir sie­kia už­kar­dy­ti ko­rup­ci­ją ins­ti­tu­ci­jos vi­du­je, nag­ri­nė­ja par­ei­gū­nų nu­si­žen­gi­mus.

E.Pa­ši­lis tei­gė esąs ir už sis­te­mos, ku­rio­je šiuo me­tu dir­ba 730 pro­ku­ro­rų, at­si­nau­ji­ni­mą. Jis kal­bė­jo, jog dirb­da­mas tei­sė­ju tu­rė­jęs ga­li­my­bę iš ar­ti ma­ty­ti pro­ku­ro­rų dar­bą.

„Kar­tais to­no pa­kė­li­mas prieš pro­ce­so da­ly­vį yra ne­etiš­ka ir ne­tak­tiš­ka. Ki­tą kar­tą kal­ti­na­ma­sis ak­tas su­ra­šy­tas ne toks, koks tu­rė­jo bū­ti. Aš tu­riu ma­ty­mą, kaip tu­ri at­ro­dy­ti pro­ku­ro­ras“, – kal­bė­jo E.Pa­ši­lis.

Nau­ja­sis pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas tei­gė ma­tąs daug tai­sy­ti­nų da­ly­kų pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mo­je, pa­vyz­džiui dėl pro­ku­ro­rų kom­pe­ten­ci­jos pa­sis­kirs­ty­mo, kon­tro­lės ri­bų, ta­čiau pert­var­kos, anot jo, tu­ri bū­ti ge­rai ap­gal­vo­tos.

„Ne­no­rė­čiau, kad ma­no pa­var­dė bū­tų sie­ja­ma su re­for­ma­to­riaus. Tie­siog re­for­ma dėl re­for­mos nė­ra bū­ti­na. Mes tu­rim tu­rė­ti kon­kre­čius tiks­lus, ką mes no­rim re­for­muo­ti. Aš la­bai daug ma­tau tai­sy­ti­nų vie­tų. Vėl­gi rei­ka­lin­gos dis­ku­si­jos“, – kal­bė­jo ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Pa­sak jo, ypač svar­bu, kad pro­ku­ra­tū­ros sis­te­ma bū­tų „kiek įma­no­ma bū­tų at­vi­res­nė ir bū­tų ger­bia­mos ei­li­nio žmo­gaus tei­sės ir lais­vės“, taip pat ne ma­žiau svar­bu, kad ir pro­ku­ro­rai „jaus­tų­si sau­giau ir oriai“.

E.Pa­ši­lis sa­kė, jog no­rė­tų tu­rė­ti du ar­ba tris pa­va­duo­to­jus, ta­čiau kan­di­da­tų pa­var­džių ne­įvar­di­jo.