Prokuratūra Vytautui Gapšiui praplėtė įtarimus dėl 27,1 tūkst. eurų kyšio
Iki­teis­mi­niam ty­ri­mui po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je ar­tė­jant į pa­bai­gą, 2012–2016 m. ka­den­ci­jos Sei­mo na­riui, bu­vu­siam po­li­ti­nės par­ti­jos „Dar­bo par­ti­ja“ pir­mi­nin­ko pir­ma­jam pa­va­duo­to­jui Vy­tau­tui Gap­šiui įteik­tas pra­plės­tas pra­ne­ši­mas apie įta­ri­mus ky­ši­nin­ka­vi­mu ir pre­ky­ba po­vei­kiu.

Pa­sak pro­ku­ro­rų, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai įtar­ti, kad bu­vęs Sei­mo na­rys iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio už kon­cer­nui pa­lan­kių ir fi­nan­siš­kai nau­din­gų po­li­ti­nių spren­di­mų pri­ėmi­mą Sei­me, pri­ėmė 27,1 tūkst. eu­rų ky­šį.

„I­ki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai įtar­ti, kad bu­vęs Sei­mo na­rys V.G. iš vie­no Lie­tu­vo­je esan­čio kon­cer­no vi­cep­re­zi­den­to R.K., už kon­cer­nui pa­lan­kių ir fi­nan­siš­kai nau­din­gų po­li­ti­nių spren­di­mų pri­ėmi­mą Sei­me, pri­ėmė 27 100 eu­rų ky­šį. Už da­lį šios su­mos pa­da­ry­tos nuo­lai­dos už per kon­cer­nui pri­klau­san­čią te­le­vi­zi­ją trans­liuo­tą Dar­bo par­ti­jos po­li­ti­nę rek­la­mą, ki­ta da­lis lė­šų bu­vo už­mas­kuo­ta kaip par­ama vie­ša­jai įstai­gai“, – ra­šo­ma pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me.

Pra­plės­ta­me pra­ne­ši­me apie įta­ri­mą nu­ro­dy­ta, kad šis ky­šis V.Gap­šiui bu­vo per­duo­tas už įta­ką 2012–2016 me­tų ka­den­ci­jos „Dar­bo par­ti­jos“ frak­ci­jos Sei­me na­riams ir as­me­niš­ką bal­sa­vi­mą „už“ svars­tant ir pri­imant Var­to­ji­mo kre­di­to įsta­ty­mo pro­jek­tą, svars­tant ir pri­imant įsta­ty­mo pa­tai­sos pro­jek­tą „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo“; taip pat už įta­ką Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me na­riams pri­imant Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl 169 mln. 300 tūkst. eu­rų vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių par­tne­rys­tės pro­jek­to „Ke­lias Vil­nius – Ute­na“.

Pro­ku­ro­rai taip pat įta­ria, kad ky­šis V.Gap­šiui ga­lė­jo bū­ti duo­tas už pa­sta­ro­jo įta­ką tuo­me­ti­nei Že­mės ūkio mi­nis­trei bu­vu­siai „dar­bie­tei“ Vir­gi­ni­jai Bal­trai­tie­nei, jog bū­tų pri­im­ti kon­cer­nui ir jo įmo­nėms fi­nan­siš­kai pa­lan­kūs spren­di­mai.

Tei­sė­sau­gos tei­gi­mu, R.Kur­lians­kis per V.Gap­šį sie­kė įta­kos ir pa­vei­kiant spren­di­mą dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Sta­sio Dai­lyd­kos pa­li­ki­mo šio­se par­ei­go­se dar vie­nai ka­den­ci­jai, taip pat – sie­kė pa­veik­ti nu­le­miant Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės skel­bia­mų vie­šų­jų pir­ki­mų „La­bai ma­žo ak­ty­vu­mo ra­dioak­ty­vių­jų at­lie­kų at­lie­ky­no sta­ty­ba“ bei „In­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių at­kar­pų pro­jek­ta­vi­mo, sta­ty­bos ir pri­jun­gi­mo prie esa­mos IAE inf­ras­truk­tū­ros dar­bų pir­ki­mas“ re­zul­ta­tus, pa­lan­kius kon­cer­no įmo­nei.

Taip pat įta­ria­ma, kad „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to ky­šis V.Gap­šiui ga­lė­jo bū­ti skir­tas ir už as­me­niš­ką bal­sa­vi­mą „prieš“ Sei­me svars­tant ir pri­imant nu­ta­ri­mą „Dėl pri­ta­ri­mo Edi­tos Damb­raus­kie­nės sky­ri­mui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re“.

Kaip pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad V.Gap­šys yra bal­sa­vęs Sei­me dėl kon­cer­nui nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo.

Iš vi­so dėl šio­je by­lo­je ti­ria­mų nu­si­kal­ti­mų pra­ne­ši­mai apie įta­ri­mus yra įteik­ti pen­kiems as­me­nims: be V.Gap­šio – bu­vu­siam li­be­ra­lų va­do­vui ir par­la­men­ta­rui Eli­gi­jui Ma­siu­liui, Sei­mo na­riui, bu­vu­siam li­be­ra­lui Ša­rū­nui Gus­tai­niui, taip pat da­bar­ti­niam par­la­men­ta­rui Gin­ta­rui Ste­po­na­vi­čiui ir R.Kur­lians­kiui. Ty­ri­me dėl pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu įta­ria­mas ir pats kon­cer­nas kaip ju­ri­di­nis as­muo.

Tei­sė­sau­ga sa­ko tu­rin­ti duo­me­nų, kad bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas E.Ma­siu­lis iš R.Kur­lians­kio yra pa­ėmęs 106 tūks­tan­čių eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai. Ty­rė­jai įta­ria, kad E.Ma­siu­lis ky­šį ga­vo už įta­ką par­en­kant vie­tą Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lui Vil­niu­je, Sei­me svars­tant Var­to­ji­mo kre­di­tų įsta­ty­mo pa­tai­sas ir nu­ta­ri­mą dėl ke­lio Vil­nius – Ute­na.

Par­ei­gū­nai įta­ria, kad G.Ste­po­na­vi­čius su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu ta­rė­si dėl ne­tei­sė­to Li­be­ra­lų są­jū­džio fi­nan­sa­vi­mo. Pro­ku­ro­rams įta­ri­mų su­kė­lė „MG Bal­tic“ 15 tūkst. eu­rų par­ama dviem or­ga­ni­za­ci­joms – G.Ste­po­na­vi­čiaus var­do par­amos fon­dui ir „Lais­vės stu­di­jų cen­trui“. Pa­sak par­ei­gū­nų, su­si­ta­ręs dėl par­amos šioms or­ga­ni­za­ci­joms, G.Ste­po­na­vi­čius bal­sa­vo dėl kon­cer­nui nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo. Kon­kre­čių tei­sės ak­tų pro­jek­tų tei­sė­sau­ga ne­įvar­di­ja.

Š.Gus­tai­nis įta­ria­mas iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R.Kur­lians­kio už kon­cer­nui pa­lan­kių ir fi­nan­siš­kai nau­din­gų po­li­ti­nių spren­di­mų pri­ėmi­mą Sei­me pri­ėmęs 8,7 tūkst. eu­rų ky­šį, už­mas­kuo­tą kaip par­amą vie­ša­jai įstai­gai.