Prokuratūra: V. Antonovo ir R. Baranausko buvimo vieta nežinoma
Lie­pos pra­džio­je Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je din­gus žlu­gu­sio ban­ko „Sno­ras“ sa­vi­nin­kams - Ru­si­jos pi­lie­čiui Vla­di­mi­rui An­to­no­vui ir Lie­tu­vos pi­lie­čiui Rai­mon­dui Ba­ra­naus­kui, Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga tei­gia, kad jų bu­vi­mo vie­ta vis dar nė­ra nu­sta­ty­ta.

„Veiks­mų yra im­ta­si, da­ro­ma vis­kas, ką ga­li­ma pa­da­ry­ti, bet ne vis­ką ga­li­me ko­men­tuo­ti. (...) Fak­tas yra tas, kad jų bu­vi­mo vie­ta ne­ži­no­ma, nu­sta­ti­nė­ja­ma“, - BNS sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė.

Jos tei­gi­mu, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės tei­sė­sau­gai in­for­ma­vus, kad par­ei­gū­nai ne­be­ga­li ras­ti įta­ria­mų­jų, bu­vo im­ta­si vi­sų rei­ka­lin­gų veiks­mų - šiuo me­tu vyks­ta tarp­tau­ti­nė jų pa­ieš­ka, o anks­čiau iš­duo­tas Eu­ro­pos areš­to or­de­ris.

„Bu­vo kreip­ta­si į vi­sas vals­ty­bes, vyks­ta tarp­tau­ti­nė pa­ieš­ka. Kas rei­ka­lin­ga, yra pa­da­ry­ta, bet ko­kio­mis kryp­ti­mis dir­ba­ma, to­kios in­for­ma­ci­jos šiuo me­tu su­teik­ti ne­ga­li­me, nes tai ga­li pa­kenk­ti ty­ri­mui“, - tei­gė E.Mar­ti­no­nie­nė.

Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ži­nio­mis, V.An­to­no­vas ir R.Ba­ra­naus­kas iš­vy­ko iš Bri­ta­ni­jos, o por­ta­las lry­tas.lt lie­pos pra­džio­je skel­bė, kad vers­li­nin­kai pa­bė­go į Ru­si­ją, kur nuo 2013-ųjų ge­gu­žės slaps­to­si ir žlu­gu­sio Ūkio ban­ko sa­vi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas - pa­sta­ra­sis 2014 me­tų ba­lan­dį bu­vo su­lai­ky­tas Mask­vo­je, bet ne­tru­kus pa­leis­tas į lais­vę, o ži­niask­lai­da ne kar­tą ra­šė, kad bu­vęs ban­ki­nin­kas gy­ve­na Mask­vo­je.

V.An­to­no­vo ad­vo­ka­tė Ka­ren Tod­ner lie­pos pra­džio­je nau­jie­nų agen­tū­rai AFP tei­gė, kad vers­li­nin­kas iš­vy­ko iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, nes bi­jo­jo dėl sa­vo gy­vy­bės.

Dvie­jų ins­tan­ci­jų Bri­ta­ni­jos teis­mai yra su­ti­kę per­duo­ti V.An­to­no­vą ir R.Ba­ra­naus­ką Lie­tu­vai - jie įta­ria­mi pa­si­sa­vi­nę apie 490 mln. eu­rų „Sno­ro“ tur­to. Pro­ku­ro­rai taip pat yra ap­ri­bo­ję jų nuo­sa­vy­bės tei­ses į 233 mln. eu­rų ver­tės tur­tą.

2011 me­tų lap­kri­tį - tuo pat me­tu, kai bu­vo už­da­ry­tas ban­kas - bu­vęs „Sno­ro“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas R.Ba­ra­naus­kas ir vie­nas jo ak­ci­nin­kų V.An­to­no­vas pa­bė­go ir iki lie­pos gy­ve­no Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je.