Prokuratūra: Rolandui Paksui pareikšti įtarimai prekyba poveikiu
Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riui Ro­lan­dui Pa­ksui pir­ma­die­nį par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Įta­ria­ma, kad 2015 me­tais bū­da­mas par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­ku jis pa­ža­dė­jo ir su­si­ta­rė pri­im­ti 15 tūkst. eu­rų ky­šį.

„Už tai jis, įta­ria­ma, pa­ža­dė­jo pa­veik­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, jų vals­ty­bės tar­nau­to­jus, kad šie tei­sė­tai veik­tų vyk­dy­da­mi sa­vo įga­lio­ji­mus“, – ra­šo­ma pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai.

Šia­me ty­ri­me įta­ri­mai anks­čiau pa­teik­ti dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ va­do­vui Ged­vy­dui Vai­naus­kui ir vers­li­nin­kui An­ta­nui Za­bu­liui.

Tei­sė­sau­ga anks­čiau skel­bė, jog už ta­ria­mą ky­šį R.Pa­ksas tu­rė­jo pa­veik­ti sta­ty­bų ins­pek­to­rius, kad šie leis­tų nau­do­ti nau­ją par­duo­tu­vę „Nor­fa“ Prie­nuo­se.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pir­ma­die­nį pa­skel­bė įta­ria­mo nu­si­kal­ti­mo sche­mą. Anot jos, „Nor­fos“ ir ją sta­čiu­sios sta­ty­bų įmo­nės at­sto­vas krei­pė­si į G.Vai­naus­ką, o šis sa­vo ruo­žtu su­si­sie­kė su R.Pa­ksu.

Pa­gal nu­ro­dy­tą sche­mą, eu­ro­par­la­men­ta­ras krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vą, o šis dar per ke­lis as­me­nis nu­ro­dė iš­duo­ti Prie­nų „Nor­fos“ sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­tą. Tuo­met Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai va­do­va­vo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ de­le­guo­tas mi­nis­tras.

Įta­ri­mai R.Pa­ksui pa­teik­ti po to, kai Eu­ro­pos Par­la­men­tas pa­nai­ki­no jo tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras įta­ri­mus ne­igia ir ti­ki­na, kad prieš jį vyk­do­mas po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas.

R.Pa­ksas sa­ko, kad tei­sė­sau­ga at­li­ko pro­vo­ka­ci­nio po­bū­džio ope­ra­ci­ją, siek­da­ma dis­kre­di­tuo­ti jo re­pu­ta­ci­ją. Po­li­ti­kas yra tei­gęs, kad es­mi­nis jam in­kri­mi­nuo­ja­mas po­kal­bis įvy­ko die­ną, kai tei­sė­sau­ga ne­tu­rė­jo sank­ci­jos jį sek­ti ir klau­sy­ti po­kal­bių.

Įta­ri­mus ne­igia ir G.Vai­naus­kas su A.Za­bu­liu.

A.Za­bu­lis fi­gū­ruo­ja ki­ta­me iki­teis­mi­nio ty­ri­mo epi­zo­de. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad G.Vai­naus­kas ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti sa­vo po­vei­kiu nu­trauk­ti Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo stam­biu mas­tu. Pro­ku­ra­tū­ra tuo­met ty­rė Lie­tu­vos at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos ir aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „BOD Group“ Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos įsi­sa­vi­ni­mą. Vė­liau by­la nu­trauk­ta.