Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl komentarų prieš gėjus
Pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl prieš gė­jus nu­kreip­tų ko­men­ta­rų in­ter­ne­te, pa­skelb­tų po iš­puo­lio JAV Or­lan­do mies­to nak­ti­nia­me klu­be.

„Pro­ku­ra­tū­ra ma­no, kad šio­je pro­ce­so sta­di­jo­je yra pa­kan­ka­mai duo­me­nų da­ry­ti iš­va­dą, kad ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos ir kad tas vei­kas ir nu­sta­ty­tas ap­lin­ky­bes bū­ti­na iš­tir­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu“, – BNS sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Gin­ta­rė Vit­kaus­kai­tė – Šat­kaus­kie­nė.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą vyk­do Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. Ty­ri­mas at­lie­ka­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius, ku­rie nu­ma­to at­sa­ko­my­bę už vie­šą kurs­ty­mą smur­tau­ti, fi­ziš­kai su­si­do­ro­ti su žmo­nių gru­pe ar jai pri­klau­san­čiu as­me­niu dėl ly­ties, sek­sua­li­nės orien­ta­ci­jos, ra­sės, tau­ty­bės, kal­bos, kil­mės, so­cia­li­nės pa­dė­ties, ti­kė­ji­mo, įsi­ti­ki­ni­mų ar pa­žiū­rų.

Pro­ku­ro­rai pa­nai­ki­no po­li­ci­jos nu­ta­ri­mą ne­tir­ti ko­men­ta­rų po žu­dy­nių Or­lan­de ir ėmė­si tai da­ry­ti pa­tys.

Bir­že­lio pra­džio­je au­to­ma­tu gink­luo­tas už­puo­li­kas Or­lan­de gė­jų klu­be nu­šo­vė apie 50 žmo­nių ir dar tiek pat su­žei­dė.