Prokuratūra neatskleidžia, kiek yra įtariamųjų
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­atsk­lei­džia, kiek yra įta­ria­mų­jų iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pre­ky­bos po­vei­kiu. Jį at­lik­da­mi, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai ket­vir­ta­die­nį at­li­ko kra­tas Sei­mo na­rio Pe­tro Gra­žu­lio ir Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus Jo­no Mi­liaus dar­bo vie­to­se.

Taip pat kra­ta bu­vo at­lik­ta P.Gra­žu­lio gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se Sei­mo vieš­bu­ty­je, pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

„Šiuo me­tu in­for­muo­ti, kiek yra įta­ria­mų­jų, dar yra šiek tiek per anks­ti. In­for­ma­ci­ja apie įta­ria­muo­sius bus pa­teik­ta, kai tai bus ga­li­ma“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė. Ji tei­gė, kad tai yra at­ski­ras ty­ri­mas, kai žur­na­lis­tai pa­klau­sė, ar jis yra su­si­jęs su iki­teis­mi­niu ty­ri­mu, ku­ria­me fi­gū­ruo­ja bu­vę Sei­mo na­riai Eli­gi­jus Ma­siu­lis ir Vy­tau­tas Gap­šys.

Pro­ku­ra­tū­ra taip pat ne­nu­ro­do, ko­kios su­mos fi­gū­ruo­ja by­lo­je.

Tei­sė­sau­ga ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė įta­rian­ti, kad vie­nos mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­čios bend­ro­vės va­do­vai, no­rė­da­mi, kad įmo­nė iš­veng­tų nuo­bau­dų, ku­rios pa­pras­tai yra tai­ko­mos ap­ti­kus dar­bų sau­gos, pa­ka­vi­mo, ženk­li­ni­mo, hi­gie­nos ar ki­tus pa­žei­di­mus, sa­vo ne­tei­sė­tų tiks­lų sie­kė pa­pirk­da­mi įvai­rius at­sa­kin­gus spe­cia­lis­tus ar­ba as­me­nis, ga­lin­čius to­kiems spe­cia­lis­tams da­ry­ti po­vei­kį.

STT pra­ne­ši­me spau­dai kon­kre­ti įmo­nė ne­įvar­dy­ta. At­lie­kant ty­ri­mą ke­liuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se bu­vo at­lie­ka­mos kra­tos, poė­miai, vyk­do­mi ki­ti pro­ce­so veiks­mai.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos at­sto­vas P.Gra­žu­lis sa­kė nie­ko ne­ži­nan­tis apie si­tua­ci­ją. Jis nei pa­nei­gė, nei pa­tvir­ti­no, kad tei­sė­sau­gos veiks­mai at­lik­ti dėl šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­my­bos įmo­nės „Ju­dex“, ku­rio­je įmo­nė­je dir­ba jo ar­ti­mie­ji. Šios įmo­nės ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė Pa­tri­ci­ja Pa­cho­mo­vai­tė yra P.Gra­žu­lio se­kre­to­rė –pa­dė­jė­ja Sei­me.

Pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad šiuo me­tu už­sie­ny­je esan­tis P.Gra­žu­lis „a­pie iki­teis­mi­nį ty­ri­mą in­for­muo­tas te­le­fo­nu“. Pa­sak E.Mar­ti­no­nie­nės, kai jis grįš. „gal­būt ko­kie nors iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai bus at­lik­ti“. P.Gra­žu­lis by­lo­je kol kas ne­tu­ri jo­kio sta­tu­so.

„Tas lai­kas pa­si­rink­tas at­siž­vel­giant į vi­sas ti­ria­mo ga­li­mai įvyk­dy­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ap­lin­ky­bes. Bu­vo su­pla­nuo­ti veiks­mai. At­lik­ti juos de­ri­nant prie tam ti­krų as­me­nų da­ly­va­vi­mo ar ne­da­ly­va­vi­mo, ne­bu­vo ga­li­my­bės“, – sa­kė E.Mar­ti­no­nie­nė.

57-erių P.Gra­žu­lis į Sei­mą, įskai­tant šią ka­den­ci­ją, bu­vo ren­ka­mas pen­kis kar­tus nuo 1996 me­tų. Nuo 2012 me­tų iki šių me­tų ge­gu­žės jis bu­vo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas, bet ge­gu­žę pa­si­trau­kė iš šių par­ei­gų, mo­ty­vuo­da­mas že­mais par­ti­jos rei­tin­gais so­cio­lo­gi­nė­se apk­lau­so­se.