Prokuratūra: Migracijos departamentas įslaptintos informacijos Rusijai neatskleidė
Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­mu, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas ne­atsk­lei­dė įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos Ru­si­jos Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jams, ku­riems dėl Kry­mo anek­si­jos bu­vo užd­raus­ta at­vyk­ti į Lie­tu­vą.

Prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nustačiusi, kad Užsienio reikalų ministerijos įslaptintų dokumentų turinys nebuvo atskleistas.

„Konstatuota, kad Migracijos departamento išsiųstuose raštuose buvo nurodyti URM įslaptintų dokumentų rekvizitai (rašto numeris ir data), tačiau šių raštų turinys neatskleistas“, – rašoma pranešime spaudai.

Prokuratūra situaciją ėmė aiškintis, kai naujienų portalas delfi.lt pranešė, jog Migracijos departamentas Rusijos Konstitucinio Teismo teisėjams išsiuntė riboto naudojimo informaciją, kodėl jiems draudžiama atvykti į Lietuvą dalyvauti tarptautiniame kongrese.

Anot portalo, problemų sukėlė tai, kad medžiagoje buvo atskleista Lietuvos Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pozicija neįsileisti teisėjų dėl Krymo aneksijos įteisinimo. Anot žiniasklaidos pranešimų, remdamasi ja Maskva ėmė daryti spaudimą Lietuvai išbraukti teisėjus iš juodojo sąrašo ir uždraudė D. Žalimui atvykti į Rusiją.