Prokuratūra išplėtė tyrimą dėl CŽV kalėjimo
Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš­plė­tė ty­ri­mą dėl spė­ji­mų, kad ša­ly­je 2005-2006 me­tais ga­lė­jo veik­ti slap­tas ame­ri­kie­čių ka­lė­ji­mas įta­ria­mie­siems te­ro­riz­mu lai­ky­ti, ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė.

Pro­ku­ro­ras nu­spren­dė at­nau­jin­ti 2011 me­tais nu­trauk­tą ty­ri­mą, ku­ria­me tir­ta, ar Lie­tu­vos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai ne­vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mų. Šis at­nau­jin­tas ty­ri­mas pri­jung­tas prie per­nai pra­dė­to ir šiuo me­tu vyk­do­mo ty­ri­mo, ku­ria­me aiš­ki­na­ma­si, ar Lie­tu­vo­je ga­lė­jo bū­ti lai­ko­mas įta­ria­ma­sis te­ro­riz­mu Mus­ta­fa al-Haw­sa­wis iš Sau­do Ara­bi­jos.

„Y­ra at­nau­jin­tas anks­čiau nu­trauk­tas ty­ri­mas ir pri­jung­tas prie jau vyk­do­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo“, - BNS sa­kė pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė.

Ty­ri­mas iš­plės­tas, kai gruo­dį JAV Se­na­tas pa­skel­bė at­as­kai­tą apie slap­tus Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mus, ku­rie vei­kė pra­ei­ta­me de­šimt­me­ty­je. Šį pro­ce­si­nį spren­di­mą pro­ku­ro­ras pri­ėmė dar sau­sio mė­ne­sį, bet apie tai vie­šai pra­neš­ta tik ket­vir­ta­die­nį, apie tai pir­mo­ji pa­skel­bė nau­jie­nų agen­tū­ra „Reu­ters“.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­tru­kus po at­as­kai­tos pa­vie­ši­ni­mo iš­siun­tė tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą JAV Tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tui. Pa­sak R.Stun­die­nės, at­sa­ky­mas iki šiol ne­gau­tas.

JAV Se­na­to at­as­kai­to­je kon­kre­tūs cen­trai ne­įvar­di­ja­mi, bet žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai ma­no, kad Lie­tu­vo­je vei­kė do­ku­men­te „vio­le­ti­niu“ va­di­na­mas cen­tras. Anot JAV Se­na­to at­as­kai­tos, jis vei­kė nuo 2005 me­tų pra­džios, o bu­vo už­da­ry­tas 2006 me­tais dėl ne­už­ti­krin­tos me­di­ci­nos prie­žiū­ros, ja­me esą ka­lin­tas Mus­ta­fa al-Haw­sa­wis iš Sau­do Ara­bi­jos.

Lie­tu­vo­je 2009 me­tų pa­bai­go­je per par­la­men­ti­nį ty­ri­mą bu­vo iden­ti­fi­kuo­ti du ob­jek­tai Vil­niu­je ir ša­lia sos­ti­nės, kur esą ga­lė­jo bū­tų įreng­tos pa­tal­pos su­lai­ky­tie­siems lai­ky­ti. Taip pat nu­sta­ty­ti ke­li su CŽV sie­ja­mi skry­džiai į Vil­nių ir į Pa­lan­gą, vy­kę 2003-2006 me­tais, ta­čiau ne­at­sa­ky­ta į klau­si­mą, ar į Lie­tu­vą at­skrai­din­ti įta­ria­mie­ji te­ro­riz­mu.