Prokuratūra dėl CŽV kalėjimų dar kartą kreipsis į JAV
Šian­dien Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je įvy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je dėl pa­skelb­tų JAV Se­na­to at­lik­to ty­ri­mo iš­va­dų Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mų de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ir­man­tas Mi­ke­lio­nis pa­tvir­ti­no, kad pro­ku­ra­tū­ra ar­ti­miau­siu me­tu dar kar­tą kreip­sis į JAV pra­šy­da­ma su­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ku­ri bū­tų pri­jung­ta prie at­lie­ka­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gos.

Pro­ku­ra­tū­ros ty­ri­mas dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to žmo­nių ga­be­ni­mo per vals­ty­bės sie­ną bu­vo pra­dė­tas 2014 me­tų va­sa­rio 13 die­ną, rea­guo­jant į Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to pa­teik­tą par­eiš­ki­mą.

Šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo lai­ko­tar­piu, šių me­tų pa­va­sa­rį, pro­ku­ra­tū­ra krei­pė­si į JAV tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas dėl šiam ty­ri­mui bū­ti­nų duo­me­nų pa­tei­ki­mo, ta­čiau gau­tas at­sa­ky­mas ne­su­da­rė prie­lai­dų plė­to­ti ty­ri­mo ar pri­im­ti reikš­min­gus pro­ce­si­nius spren­di­mus, pra­ne­ša Ge­ne­ra­li­nė prokuratūra

At­siž­velg­da­ma į tai, kad šiuo me­tu ap­ta­ria­mo­je at­as­kai­tos dėl CŽV ka­lė­ji­mų ver­si­jo­je nė­ra nu­ro­dy­ti kon­kre­tūs ša­lių, ins­ti­tu­ci­jų, as­me­nų bei ki­ti kon­kre­tūs duo­me­nys, pro­ku­ra­tū­ra pra­šys kom­pe­ten­tin­gų JAV tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų su­teik­ti ofi­cia­lią ir iš­sa­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie at­as­kai­to­je nu­ro­dy­tas ak­tua­lias Lie­tu­vai ap­lin­ky­bes.

I. Mi­ke­lio­nis pa­brė­žė, kad to­kio pro­ce­si­nio veiks­mo rei­kia, nes pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie JAV Se­na­to at­lik­tą ty­ri­mą ir nu­as­me­nin­tos šio ty­ri­mo iš­va­dos ta ap­rėp­ti­mi, ku­ri yra da­bar pa­gar­sin­ta, va­do­vau­jan­tis mū­sų ša­lies įsta­ty­mais ne­ga­li bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip tin­ka­ma vyks­tan­čiam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui me­džia­ga. „Tai jo­kiu bū­du ne­reiš­kia pro­ku­ra­tū­ros ne­pa­si­ti­kė­ji­mo par­la­men­ti­nį ty­ri­mą vyk­džiu­sia ins­ti­tu­ci­ja ar šių iš­va­dų ig­no­ra­vi­mo, tai tik pro­ku­ro­rams nu­sta­ty­tų bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo pro­ce­so rei­ka­la­vi­mų vyk­dy­mas va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos tei­sės ak­tais.“ – tei­gia pro­ku­ro­ras.

Ga­vus to­kius duo­me­nis ar pa­aiš­kė­jus ki­toms reikš­min­goms ty­ri­mui ap­lin­ky­bėms, ar įta­rus, kad ga­li­mai bu­vo įvyk­dy­tos ir ki­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, šiuo me­tu vyks­tan­tis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to žmo­nių ga­be­ni­mo per vals­ty­bės sie­ną ga­li bū­ti pra­plės­tas bei pa­pil­dy­tas.

I. Mi­ke­lio­nio tei­gi­mu, klau­si­mai dėl krei­pi­mo­si į kom­pe­ten­tin­gas JAV ins­ti­tu­ci­jas su tarp­tau­ti­nės tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mu bus spren­džia­mi ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis.