Prokuratūra atšaukė skundą Vitalijos Vonžutaitės byloje
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra at­šau­kė sa­vo ape­lia­ci­nį skun­dą bu­vu­sios Sei­mo na­rės Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės by­lo­je.

„A­ki­vaiz­du, kad pro­ku­ro­ro skun­das ne­tiks­lin­gas, nes į pro­ku­ro­ro ke­lia­mus klau­si­mus at­sa­kė Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas“, – pro­ku­ra­tū­ros raš­tą pa­skel­bė tei­sė­ja Vio­le­ta Ra­žins­kai­tė. Teis­me bus nag­ri­nė­ja­mas tik V.Von­žu­tai­tės skun­das.

Pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas ape­lia­ci­niu skun­du pra­šė pa­nai­kin­ti nuo­spren­džio da­lį dėl V.Von­žu­tai­tės iš­tei­si­ni­mo su­kčia­vus ap­gau­le par­ti­jai gau­nant vals­ty­bės do­ta­ci­jas ir kom­pen­sa­ci­ją. Pro­ku­ro­ras taip pat pra­šė pri­pa­žin­ti kal­ta pa­da­rius šią nu­si­kals­ta­mą vei­ką ir skir­ti V.Von­žu­tai­tei ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Vi­są Dar­bo par­ti­jos by­lą nag­ri­nė­jęs Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas yra par­eiš­kęs, kad „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­los ne­ga­li­ma kva­li­fi­kuo­ti kaip su­kčia­vi­mo.

Ape­lia­ci­nis teis­mas penk­ta­die­nį po de­vy­nių mė­ne­sių per­trau­kos grį­žo prie Dar­bo par­ti­jos by­lo­je nu­teis­tos V.Von­žu­tai­tės by­los.

Per­nai bir­že­lį teis­mas ati­dė­jo Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je nu­teis­tos tuo­me­ti­nės par­la­men­ta­rės by­los nag­ri­nė­ji­mą, ka­dan­gi vi­sa by­los me­džia­ga bu­vo Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me. Par­la­men­ta­rės by­la nuo pa­grin­di­nės by­los bu­vo at­skir­ta 2015 me­tų ge­gu­žę pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mu, nes mo­te­ris lau­kė­si ir ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti teis­mo po­sė­džiuo­se.

Per­nai gruo­džio pa­bai­go­je Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pa­skel­bė ga­lu­ti­nį ir ne­skun­džia­mą ver­dik­tą Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je. Po šio spren­di­mo at­nau­ji­na­mas V.Von­žu­tai­tės by­los nag­ri­nė­ji­mas.

Dar­bo par­ti­jos by­los nag­ri­nė­ji­mo Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me ap­lin­ky­bes šiuo me­tu ti­ria pro­ku­ro­rai. At­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mos pre­ky­bos po­vei­kiu. Va­sa­rio pa­bai­go­je kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas apk­laus­tas Dar­bo par­ti­jos by­lą kar­tu su ki­tais Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jais nag­ri­nė­jęs tei­sė­jas Vik­to­ras Ai­du­kas. Įta­ri­mai pa­teik­ti Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus vy­riau­sia­jai pro­ku­ro­rei Ri­tai Aliu­ko­nie­nei.

Vals­ty­bės kal­tin­to­jas Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras S.Ver­sec­kas sa­ko, kad šis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas V.Von­žu­tai­tės by­los nag­ri­nė­ji­mui įta­kos ne­tu­ri.

„Si­tua­ci­ja yra de­li­ka­ti, bet si­tua­ci­ja to­kia, kad yra ga­lio­jan­tis Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mas Dar­bo par­ti­jos by­lo­je“, – BNS sa­kė pro­ku­ro­ras S.Ver­ses­kas.

Jis tei­gė, kad įsta­ty­mas iš­nag­ri­nė­tos by­los at­nau­ji­ni­mą nu­ma­to tik ta­da, kai įsi­tei­sė­ju­siu nuo­spren­džiu nu­sta­ty­ta, kad tei­sė­jai pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi. Šiuo at­ve­ju vyk­do­mas tik iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

2013 me­tų lie­pą nuo­spren­dį pa­skel­bęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tuo­me­ti­nę par­la­men­ta­rę V.Von­žu­tai­tę įvar­di­jo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho de­ši­nią­ja ran­ka, už su­kčia­vi­mą ir ap­gau­lin­gą aps­kai­tos tvar­ky­mą jai skir­ta tre­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Nuo­spren­dį aps­kun­dė ir pro­ku­ra­tū­ra, ku­ri pra­šo griež­tin­ti baus­mę, ir nu­teis­to­ji.