Projektus dėl šeimos stabdantys Seimo komitetai nušalinti nuo klausimo
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ta­rė kon­ser­va­to­riaus Ri­man­to Jo­no Da­gio pa­teik­tam pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui, kad klau­si­mus dėl šei­mos stab­dan­tys ko­mi­te­tai bū­tų nu­ša­lin­ti nuo klau­si­mo.

Sei­me po pa­tei­ki­mo bu­vo pri­tar­ta pro­jek­tams, ku­rie šei­mą su­sie­tų su san­tuo­ka, įra­šy­tų drau­di­mą įsi­vai­kin­ti ho­mo­sek­sua­liems as­me­nims, ta­čiau jie ne­grįž­ta į ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę svars­ty­mui, nes nė­ra aps­vars­ty­ti pa­pil­do­mų ar pa­grin­di­nių ko­mi­te­tų.

R.J.Da­gys pa­siū­lė, kad ati­tin­ka­mas Kons­ti­tu­ci­jos, Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų pa­tai­sų pro­jek­tus tu­rin­tys aps­vars­ty­ti ir iki šiol to at­ski­rais klau­si­mais ne­pa­da­rę Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas bei Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja bū­tų nu­ša­lin­ti, t. y. at­si­sa­ky­ta jų iš­va­dos. Kon­ser­va­to­rius ar­gu­men­ta­vo, kad vi­si pro­jek­tai re­gis­truo­ti dar 2013 me­tais, ir dėl pro­ce­dū­ri­nių ko­mi­te­tų spren­di­mų iki šiol ne­aps­vars­ty­ti.

Už to­kį pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 52 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 19, su­si­lai­kė 11 par­la­men­ta­rų. Vie­nin­te­liai so­cial­de­mo­kra­tai bu­vo vie­nin­gai prieš ko­mi­te­to ir ko­mi­si­jos eli­mi­na­vi­mą, taip pat bal­sa­vo da­lis „dar­bie­čių“. Vi­sų ki­tų frak­ci­jų at­sto­vai bal­sa­vo už R.J.Da­gio pa­siū­ly­mą.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos pro­jek­tas nu­ma­to pa­grin­di­nį ša­lies įsta­ty­mą pa­pil­dy­ti pa­pil­dy­ti nuo­sta­to­mis, jog „šei­ma su­ku­ria­ma su­da­rius san­tuo­ką“ ir „šei­ma taip pat ky­la iš mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės“. Vy­riau­sy­bė pro­jek­tui yra pa­tei­ku­si iš­va­dą, esą siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas - dis­kri­mi­na­ci­nis. Ne­pri­ta­ri­mas grin­džia­mas ir tuo, kad Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa esą ga­li prieš­ta­rau­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo pra­kti­kai.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas pa­tei­kę Sei­mo na­riai tei­gia, kad „sau­go­da­ma šei­mą vals­ty­bė pir­miau­siai tu­ri sau­go­ti pri­gim­ti­nę šei­mos struk­tū­rą“, o ši struk­tū­ra „re­mia­si san­tuo­ka ir gi­mi­nys­tės ar­ba krau­jo ry­šiais“.

Taip pat Sei­mas po pa­tei­ki­mo yra pri­ta­ręs Ci­vi­li­nio ko­dek­so ir Vai­kų tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­soms, kad „kiek­vie­nas vai­kas tu­ri pri­gim­ti­nę tei­sę į tė­vą ir mo­ti­ną, ky­lan­čią iš ly­čių skir­tin­gu­mo bei mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės tar­pu­sa­vio pa­pil­do­mu­mo“. Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad spren­džiant su vai­ko įvai­ki­ni­mu ar glo­ba su­si­ju­sius klau­si­mus „prio­ri­te­tas tu­ri bū­ti tei­kia­mas vai­ko po­rei­kiui tu­rė­ti abie­jų ly­čių tė­vus (įtė­vius), ga­lin­čius šei­mo­je pri­siim­ti tė­vys­tės ir mo­ti­nys­tės par­ei­gas“. Į įsta­ty­mą taip pat no­ri­ma įra­šy­ti, kad „vals­ty­bė ne­tu­ri pri­im­ti to­kių tei­sės ak­tų bei ki­tiems as­me­nims su­teik­ti tei­sių, ku­rių pa­sek­mė­je vai­kui bū­tų ati­mta ga­li­my­bė tu­rė­ti tė­vą (įtė­vį) ir mo­ti­ną (įmo­tę)“.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos Sei­me ini­ci­juo­tos po to, kai Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas 2011 me­tų lap­kri­tį pa­skel­bė, kad „kons­ti­tu­ci­nė šei­mos samp­ra­ta ne­ga­li bū­ti kil­di­na­ma tik iš san­tuo­kos ins­ti­tu­to“. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas tuo­met iš­aiš­ki­no, kad san­tuo­ka par­em­tas mo­de­lis tu­ri iš­skir­ti­nę reikš­mę vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, ta­čiau tu­ri bū­ti „sau­go­mos ir gi­na­mos ki­to­kios nei san­tuo­kos pa­grin­du su­da­ry­tos šei­mos“, įskai­tant san­tuo­kos ne­su­da­riu­sių vy­ro ir mo­ters bend­rą gy­ve­ni­mą, ku­ris grin­džia­mas „pas­to­viais emo­ci­nio prie­rai­šu­mo, tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo, at­sa­ko­my­bės, pa­gar­bos, bend­ro vai­kų auk­lė­ji­mo ir pa­na­šiais ry­šiais“.