Programišių taikinys – Baltijos šalių elektros tinklai
Lie­tu­vos par­ei­gū­nai ir ener­ge­ti­kos įmo­nės ofi­cia­liai ne­ko­men­tuo­ja nau­jie­nų agen­tū­ros „Reu­ters“ pra­ne­ši­mo, kad prog­ra­mi­šiai, ku­riuos gal­būt re­mia Ru­si­ja, ban­do įsisk­verb­ti į Bal­ti­jos ša­lių elek­tros tink­lus. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja ga­li­mų at­akų ne­ko­men­tuo­ja, ta­čiau tei­gia, kad ki­ber­ne­ti­nei sau­gai ski­ria­ma daug dė­me­sio, o ener­ge­ti­kai ti­ki­na, kad to­kių at­akų kas­dien pa­ti­ria vi­sos or­ga­ni­za­ci­jos.

„Ak­tua­lio­mis tam­pan­čios ki­ber­ne­ti­nės grės­mės ro­do, kad ki­ber­ne­ti­nei sau­gai tu­ri­me skir­ti pri­ori­te­ti­ni dė­me­sį. Tą ir da­ro­me. Bend­ra­dar­biau­jant su ki­to­mis at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis tai yra nuo­la­ti­nis mū­sų dar­bot­var­kės klau­si­mas“, – BNS tei­gė ener­ge­ti­kos mi­nis­tro at­sto­vė Au­re­li­ja Ver­nic­kai­tė.

Elek­tros per­da­vi­mo bend­ro­vė „Litg­rid“ BNS taip pat ne­ko­men­ta­vo ga­li­mų at­akų. Tuo me­tu Es­ti­jos elek­tros ope­ra­to­rės „E­le­ring“ at­sto­vas Ai­nas Kos­te­ris BNS tei­gė, kad in­ci­den­tai, kai ban­do­ma įsi­lauž­ti į elek­tros tink­lų val­dy­mo sis­te­mas, Es­ti­jo­je ne­bu­vo už­fik­suo­ti.

Pa­sak elek­tros skirs­ty­mo tink­lus val­dan­čios gru­pės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“, at­akų ji su­lau­kia kiek­vie­ną die­ną, ta­čiau jas pa­vyks­ta lai­ku su­stab­dy­ti, to­dėl ža­los ne­pa­ti­ria­ma.

„Ki­ber­ne­ti­ne at­aka lai­ko­mas kiek­vie­nas mū­sų tink­luo­se ap­tin­ka­mas vi­ru­sas, už­šif­ruo­ti duo­me­nys ir pa­na­šiai. Vi­ru­sų, ku­rių ne­ap­tin­ka mū­sų an­ti­vi­ru­si­nės sis­te­mos, į mū­sų tink­lus (kal­ba­me ne apie IT sis­te­mas, ku­rios pri­žiū­ri elek­tros tink­lus, o apie ki­tas sis­te­mas bei apie dar­bi­nius kom­piu­te­rius) pa­ten­ka apie 10 per mė­ne­sį, bet jie ne­pa­da­ro be­veik jo­kios ža­los“, – BNS tei­gė „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ In­for­ma­ci­jos sau­gos va­do­vas Liu­das Ali­šaus­kas.

Anot jo, kri­ti­nių at­akų, dėl ku­rių bū­tų pa­tir­ta di­de­lė ža­la, gru­pė ne­su­lau­kė, o Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras, su ku­riuo bend­ra­dar­biau­ja­ma, ran­da tai, ko ne­ran­da ener­ge­ti­kai. Pa­sak jo, to­kias at­akas kas­dien pa­ti­ria vi­sos or­ga­ni­za­ci­jos.

„Reu­ters“, rem­da­ma­si tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nais, pri­va­čiais ty­rė­jais ir in­for­muo­tais as­me­ni­mis, tei­gia, kad prog­ra­mi­šiai pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus pa­slap­čia ban­do įsisk­verb­ti į Bal­ti­jos ša­lių elek­tros tink­lus.

2015 me­tų pa­bai­go­je prog­ra­mi­šiai va­di­na­mo­sio­mis DDoS at­ako­mis, kai siun­čia­mas di­džiu­lis duo­me­nų srau­tas, ban­dė su­trik­dy­ti Bal­ti­jos ša­lių elek­tros per­da­vi­mo tink­lo veik­lą, ta­čiau elek­tros tie­ki­mas ne­bu­vo nu­trauk­tas.

Elek­tros tink­lai yra daž­nas prog­ra­mi­šių at­akų tai­ki­nys. Per­nai JAV Ver­mon­to vals­ti­jos ko­mu­na­li­nės įstai­gos sis­te­mo­je bu­vo ap­tik­ta su Ru­si­jos prog­ra­mi­šių at­ako­mis sie­ja­ma prog­ra­ma – ji ne­su­trik­dė veik­los, ta­čiau įta­ria­ma, kad ji bu­vo skir­ta su­trik­dy­ti elek­tros tie­ki­mą.

2015 me­tų gruo­dį di­de­lė da­lis Va­ka­rų Ukrai­nos li­ko be elek­tros per in­ci­den­tą, ku­rio prie­žas­tis, pa­sak ty­rė­jų, bu­vo ki­ber­ne­ti­nė at­aka. Dėl jo bu­vo ap­kal­tin­ti Ru­si­jo­je vei­kian­tys prog­ra­mi­šiai, nors Mask­va to­kius par­eiš­ki­mus ne­igė.