Programišiai atakavo URM interneto tinklapius
Prog­ra­mi­šiai an­tra­die­nio va­ka­rą at­akuo­ja Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) in­ter­ne­to tink­la­pius, sa­ko mi­nis­te­ri­jos va­do­vo Li­no Lin­ke­vi­čiaus at­sto­vas.

„Mū­sų spe­cia­lis­tai sa­kė, kad tai – DDoS at­aka“, – BNS tei­gė mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

DDoS at­akų me­tu siun­čia­ma dau­gy­bė užk­lau­sų iš įvai­rių in­ter­ne­to taš­kų, taip su­trik­dant in­ter­ne­to pus­la­pio vei­ki­mą dėl per di­de­lių lan­ky­to­jų srau­tų.

Pa­sak jo, va­ka­re pra­si­dė­ju­si at­aka vis dar tę­sia­si, nors ne­bė­ra to­kia in­ten­sy­vi.

Dip­lo­ma­to tei­gi­mu, at­akuo­ti urm.lt ir ke­liauk.urm.lt tink­la­piai. Nuo ki­ber­ne­ti­nių at­akų la­biau nu­ken­tė­jo pa­sta­ra­sis.

Anks­čiau šią sa­vai­tę bu­vo pra­neš­ta apie nuo šeš­ta­die­nio prog­ra­mi­šių at­akuo­ja­mą Sei­mo tink­la­pį. Tie iš­puo­liai tę­sė­si ir an­tra­die­nį, tei­gė par­la­men­to at­sto­vai.

Dėl šios ki­ber­ne­ti­nės at­akos mi­nis­te­ri­ja ren­gia­si kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, taip pat pa­spar­tin­ti su­pla­nuo­tų ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mą.