Programas prieš patyčias siūlo visoms mokykloms
Gru­pė skir­tin­goms frak­ci­joms pri­klau­san­čių par­la­men­ta­rų siū­lo, kad vi­so­se mo­kyk­lo­se pri­va­lo­mai bū­tų įgy­ven­di­na­mos pa­ty­čių pre­ven­ci­jos prog­ra­mos.

Sei­mo na­riai re­gis­tra­vo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo im­tis veiks­mų prieš pa­ty­čias ra­gi­na­ma Vy­riau­sy­bė. Mi­nis­trų ka­bi­ne­tui siū­lo­ma už­ti­krin­ti, kad vi­so­se Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se nuo­la­tos veik­tų bent vie­na smur­to ir pa­ty­čių pre­ven­ci­jos prog­ra­ma, taip pat už­ti­krin­ti tam rei­ka­lin­gą fi­nan­sa­vi­mą.

„A­pie tai, ko­kia grės­min­ga pa­ty­čių prob­le­ma bent kar­tą me­tuo­se kal­ba vi­sa Lie­tu­va. Ne­re­tai rū­pes­tis tuo ir bai­gia­si, nes iki šiol kal­bė­ji­mas su už švie­ti­mo po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kin­gais par­ei­gū­nais, pa­siū­ly­mai ko im­tis – re­zul­ta­to ne­da­vė. To­dėl ir nu­spren­džiau su­telk­ti skir­tin­gų par­ti­jų at­sto­vus im­tis at­sa­ko­my­bės. Nes ne­abe­jo­ju, kad dau­gu­mai svar­bu, ko­kią jau­ną­ją kar­tą Lie­tu­vai užau­gin­sim“, – BNS sa­kė nu­ta­ri­mą ini­ci­ja­vęs Sei­mo na­rys Liu­tau­ras Kaz­la­vic­kas.

Pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te pa­žy­mi­ma, kad net du iš tri­jų Lie­tu­vos mo­ki­nių su­si­du­ria su pa­ty­čio­mis, o emo­ci­nės pa­gal­bos te­le­fo­nu li­ni­jų sta­tis­ti­ka at­sklei­džia, jog pra­ėju­siais me­tais dėl pa­ty­čių bū­tent mo­kyk­lo­se vai­kai skam­bi­no du kar­tus daž­niau nei dėl pa­ti­ria­mų pa­ty­čių ki­to­se ap­lin­ko­se.

Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad skir­tin­goms vai­kų am­žiaus gru­pėms pri­tai­ky­tas pre­ven­ci­nes prog­ra­mas, spren­džian­čias pa­ty­čių, smur­to ir ag­re­si­jos prob­le­mas, tai­ko tik kas an­tra ša­lies mo­kyk­la.

Tarp pa­tai­sos ini­cia­to­rių taip pat yra bu­vęs švie­ti­mo mi­nis­tras li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vė „dar­bie­tė“ Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė, Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė so­cial­de­mo­kra­tė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė, ki­ti par­la­men­ta­rai.