Prognozuoja protestus visoje Lietuvoje
Nau­jo Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tu ne­pa­ten­kin­ti pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai prog­no­zuo­ja, kad mi­tin­gas Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį ga­li bū­ti tik pro­tes­tų pra­džia. Pro­fe­si­nės są­jun­gos „Sand­rau­ga“ at­sto­vai tei­gia, kad „nė­ra ra­mu tarp žmo­nių“, o tai­kios ak­ci­jos ga­li pra­si­dė­ti re­gio­nuo­se.

Pa­sak „Sand­rau­gos“ pir­mi­nin­ko Kęs­tu­čio Juk­nio, rug­sė­jo 15 die­ną pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai spręs, ko­kių ak­ci­jų im­tis vė­liau.

„Prieš­pas­ta­to­ma vi­sa bend­ra­vi­mo kul­tū­ra, vi­sa so­cia­li­nė par­tne­rys­tė, už­si­mo­ja­ma vie­nu kir­čiu pa­nai­kin­ti dar­bo tei­sę Lie­tu­vo­je“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je an­tra­die­nį sa­kė pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vas.

Jis ne­igė vers­lo at­sto­vų po­zi­ci­ją, kad da­bar­ti­nis Dar­bo ko­dek­sas yra so­vie­ti­nis - jo tei­gi­mu, jis pri­im­tas, Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę ir įsi­ga­lio­jo 2003 me­tais.

„Sand­rau­gos“ tei­si­nin­kė Ži­vi­lė Čep­laus­kė sa­kė, kad žmo­nės ne­si­jau­čia sau­giai, to­dėl tai ga­li lem­ti to­les­nius pro­tes­tus.

„Žmo­nės ži­no, ką jiems siū­lo. Ir iš ti­krų­jų nė­ra ra­mu tarp žmo­nių, aš ga­liu at­sa­kin­gai tą pa­sa­ky­ti, nes vi­si su­si­rū­pi­nę tuo, kas bus. So­cia­li­nis mo­de­lis tar­si tei­kia­mas tam, kad iš­gel­bė­tų vers­lą, taip iš­ei­tų. Nes mes da­bar gir­dė­jo­me, kad vers­las toks silp­nas, kad ne­ga­li sa­vęs ap­si­mo­kė­ti ir dėl to mums rei­kia keis­ti Dar­bo ko­dek­są, ma­žin­ti naš­tą vers­lui, ta­čiau nie­kas ne­kal­ba apie žmo­nes“, - tei­gė ji.

„Nė­ra tarp žmo­nių ra­mu ir tas sku­bė­ji­mas įne­ša dar dau­giau ne­ri­mo. Mes ne­ži­no­me, kas at­si­tiks, į ką mi­tin­gas ga­li iš­aug­ti, nes nu­ma­to­mos ir tęs­ti­nės prie­mo­nės, mi­tin­gas yra vie­na iš jų. Ga­li tai vyk­ti re­gio­nais, ga­li vyk­ti įvai­riai“, - pri­dū­rė Ž.Čep­laus­kė.

„Sand­rau­gos“ at­sto­vai tei­gė, kad, jų nuo­mo­ne, dis­ku­si­jos dėl Dar­bo ko­dek­so yra svei­kin­ti­nas da­ly­kas, ta­čiau Vy­riau­sy­bės sku­bė­ji­mas ir vi­siš­kai nau­jo ko­dek­so pro­jek­tas eli­mi­nuo­ja es­mi­nių dis­ku­si­jų ga­li­my­bę. Ta­čiau, anot jų, nau­jo so­cia­li­nio mo­de­lio ir Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tų kū­ri­mas tu­rė­jo ir pliu­sų: pa­ska­ti­no pro­fe­si­nes są­jun­gas jung­ti jė­gas.

Sa­vo ruo­žtu K.Juk­nys tei­gė ne­ti­kin­tis, kad so­cia­li­nį mo­de­lį su­kri­ti­ka­vu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ga­li su­stab­dy­ti mo­de­lio pri­ėmi­mą, jei­gu jam pri­tar­tų Sei­mas.

„Sei­mo na­riai pui­kiai at­sa­kys, kad ga­li dvi sa­vai­tes pre­zi­den­tė ne­pa­si­ra­šy­ti ir vis­tiek įsta­ty­mas ne­įsi­ga­lios. Su ge­riau­siais no­rais pre­zi­den­tė ti­krai ne­iš­gel­bės tos po­zi­ci­jos“, - sa­kė pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vas.

Pro­fe­si­nės są­jun­gos kri­ti­kuo­ja Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą, nes jis ma­ži­na dar­buo­to­jų tei­ses ir jų so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas. Tuo tar­pu darb­da­viai tvir­ti­na, kad dar­bo san­ty­kius bū­ti­na li­be­ra­li­zuo­ti, at­siž­vel­giant į eko­no­mi­nes rea­li­jas.