Prognozuoja, kad penktadalis šauktinių taps profesionalais
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas prog­no­zuo­ja, kad penk­ta­da­lis ka­riuo­me­nė­je tar­nau­jan­čių šauk­ti­nių pa­si­rinks pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą.

„Iš sa­vo pa­tir­ties, iš tų su­si­ti­ki­mų, kai kal­ba­me su ka­riais, tai mes ga­li­me ti­kė­tis 20 proc., kad jie par­eikš no­rą lik­ti pro­fe­sio­na­liais ka­riais“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė J.Ole­kas.

Jis tei­gė, kad su šauk­ti­niais apie ga­li­my­bę tap­ti ka­riais pro­fe­sio­na­lais bus kal­ba­ma ar­tė­jant jų tar­ny­bos pa­bai­gai.

Pri­sta­ty­da­mas ki­tų me­tų šau­ki­mą į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą, mi­nis­tras nu­ro­dė, jog ne­su­si­lau­kė di­de­lių skun­dų iš šiuo me­tu tar­nau­jan­čių šauk­ti­nių. Jis pri­dū­rė, kad ka­riuo­me­nei svar­bu grei­tai su­komp­lek­tuo­ti ka­ri­nius da­li­nius.

Ta­čiau pa­klaus­tas, ką ma­no apie vie­šus svars­ty­mus pra­tęs­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą il­giau nei pen­ke­riems me­tams, J.Ole­kas pa­siū­lė „vyk­dy­ti, ką nu­spren­dė Vals­ty­bės gy­ni­mo tar­ny­ba“.

„O kas bus po pen­ke­rių me­tų, pa­ma­ty­si­me“, – nu­ro­dė jis.

Mi­nis­tras tei­gė, kad grą­ži­nus pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą nu­ken­tė­jo pa­kar­to­ti­niai re­zer­vo ka­rių mo­ky­mai, be to, su­ma­žė­jo į ka­riuo­me­nę at­ei­nan­čių pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių. Tai J.Ole­kas aiš­ki­no ba­zi­nių ka­ri­nių mo­ky­mų pa­nai­ki­ni­mu.

Šau­ki­mas į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ki­tą­met pra­si­dės sau­sio 7-ąją, pir­ma­die­nį pra­ne­šė KAM.

Tą die­ną, ste­bint vi­suo­me­nės at­sto­vams, bus su­da­ro­mi 2016 me­tų ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šai, pa­gal ku­riuos bus pra­de­da­mi siųs­ti šau­ki­mo nu­ro­dy­mai. Kaip ir šie­met, ki­tais me­tais de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­liks 3 tūkst. jau­nuo­lių.

Kaip ir šie­met, 2016-ai­siais ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šai bus su­da­ro­mi at­si­tik­ti­ne tvar­ka, nau­do­jant kom­piu­te­rių prog­ra­mą – sie­kiant skaid­ru­mo, są­ra­šų su­da­ry­mą vėl ste­bės spe­cia­li vi­suo­me­nės at­sto­vų ko­mi­si­ja.

Šau­ki­mo nu­ro­dy­mai į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, skir­tin­gai nei 2015 me­tais, bus siun­čia­mi ne iš kar­to vi­siems į 2016 me­tų są­ra­šus pa­te­ku­siems jau­nuo­liams, o da­li­mis, pri­klau­so­mai nuo tar­ny­bos pra­džios lai­ko. KAM in­for­muo­ja, kad taip sie­kia­ma to­ly­giai iš­skirs­ty­ti ka­ro me­di­ci­nos ko­mi­si­jų dar­bo krū­vį ir pir­miau­siai pa­ti­kri­ni­mo pro­ce­dū­ras vyk­dy­ti su tais jau­nuo­liais, ku­rie par­eikš no­rą tar­ny­bą at­lik­ti sa­vo no­ru.

Pa­gal Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do pa­tvir­tin­tą 2016 me­tų šau­ki­mo pla­ną pir­mie­ji nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai tar­ny­bą pra­dės ba­lan­džio 4 die­ną Klai­pė­do­je, pa­sku­ti­nie­ji – spa­lį. Šauk­ti­nius ki­tais me­tais pri­ims 19 Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­da­li­nių.

Skir­tin­gai nei šie­met, 2016 me­tais da­lis šauk­ti­nių pir­muo­sius tris nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos mė­ne­sius – ba­zi­nio ka­ri­nio ren­gi­mo pe­rio­dą – tar­naus Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je, ki­tus še­šis mė­ne­sius – pa­skir­ta­me da­li­ny­je.

Pla­nuo­ja­ma, jog mo­ko­ma­ja­me pul­ke 2017 me­tais ba­zi­nį ka­ri­nį ren­gi­mą pra­eis vi­si šauk­ti­niai. Ruk­lo­je tais me­tais pla­nuo­ja­ma pa­baig­ti vi­sus inf­ras­truk­tū­ros to­bu­li­ni­mo dar­bus.

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bo Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas ma­jo­ras Žy­gi­man­tas Ada­mo­nis sa­kė, kad bus įsteig­ti trys nau­ji šauk­ti­nių komp­lek­ta­vi­mo pa­da­li­niai Vil­niaus re­gio­ne – Šal­či­nin­kuo­se, Ig­na­li­no­je ir Tra­kuo­se.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę tar­ny­bą at­lie­ka 1,6 tūkst. ka­rių, vi­si jie šį tar­ny­bos bū­dą pa­si­rin­ko sa­vo no­ru. Lap­kri­čio 24 die­ną tar­ny­bą pra­dės dar 460 šauk­ti­nių. Pa­sku­ti­nie­ji šiais me­tais nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės tar­ny­bos ka­riai į ba­ta­lio­nus at­vyks gruo­džio vi­du­ry­je. Iš vi­so šie­met de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pra­dės 3 tūkst. ka­rių. Bai­gę ją jau­nuo­liai ga­lės siek­ti kar­je­ros Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je ar­ba jie bus įra­šy­ti į ka­riuo­me­nės par­eng­to per­so­na­lo re­zer­vą.

J.Ole­kas ra­gi­no jau­nuo­lius ir to­liau nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą rink­tis sa­va­no­riš­kai – šie­met tai pa­da­rė di­džio­ji da­lis šauk­ti­nių. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad sa­vo no­ru tar­ny­bą pa­si­rin­kę vai­ki­nai ir mer­gi­nos ga­lės pa­si­rink­ti tar­ny­bos vie­tą ir gau­ti 25 proc. di­des­nes iš­mo­kas.

Sei­mas šį pa­va­sa­rį Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos siū­ly­mu grą­ži­no pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą. Spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­giant į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją – Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir iš­au­gu­sį ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.