Prognozė: Lietuvoje gyventojų mažės sparčiausiai ES
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius ma­žės spar­čiau­siai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), ir 2060 me­tais ša­ly­je gy­vens ma­žiau nei du mi­li­jo­nai žmo­nių, prog­no­zuo­ja­ma an­tra­die­nį pa­skelb­to­je Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­as­kai­to­je.

Briu­se­lio eks­per­tų skai­čia­vi­mais, gy­ven­to­jų skai­čius ma­žės pu­sė­je ES ša­lių. Lie­tu­vai prog­no­zuo­ja­mas 38 proc. nuo­smu­kis. Jei niū­ri prog­no­zė pa­sit­vir­tins, ša­ly­je po 45 me­tų bus 1 mln. 800 tūkst. gy­ven­to­jų.

Lat­vi­jo­je gy­ven­to­jų per šį lai­ko­tar­pį tu­rė­tų su­ma­žė­ti nuo 2 mi­li­jo­nų iki 1,4 mi­li­jo­no, Es­ti­jo­je - nuo 1,3 iki 1,1 mi­li­jo­no, ra­šo­ma Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų rei­ka­lų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ra­to par­eng­ta­me do­ku­men­te.

Spar­tus nuo­smu­kis taip pat prog­no­zuo­ja­mas Bul­ga­ri­jai ir Grai­ki­jai, kur gy­ven­to­jų tu­rė­tų su­ma­žė­ti ket­vir­ta­da­liu (-25 proc. ir -23 proc.).

Spar­čiau­siai gy­ven­to­jų dau­gės Liuk­sem­bur­ge, Bel­gi­jo­je, Šve­di­jo­je, Kip­re ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, ra­šo­ma dau­giau nei 400 pus­la­pių at­as­kai­to­je. Vi­są do­ku­men­tą ga­li­ma ras­ti ad­re­su http://ec.eu­ro­pa.eu­/e­co­no­my_­fi­nan­ce/­pub­li­ca­tions­/eu­ro­pean­_e­co­no­my/2015/pdf­/ee3­_en.pdf

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, da­bar Lie­tu­vo­je gy­ve­na 2 mln. 908 tūkst. gy­ven­to­jų.