Profsąjungos supyko dėl niekinančio konservatoriaus rašinio
Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų, Lie­tu­vos švie­ti­mo ir Lie­tu­vos mo­ky­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos krei­pė­si į Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pre­zi­diu­mą, pra­šy­da­mos at­lik­ti ty­ri­mą dėl par­ti­jos na­rio Al­gio Ra­ma­naus­ko straips­nio „Iš­gy­ve­ni­mo va­do­vas moks­lei­viui“. Ra­ši­ny­je, prof­są­jun­gų nuo­mo­ne, ska­ti­na­mas smur­tas ir ne­apy­kan­ta.

Pro­fe­si­nių są­jun­gų tei­gi­mu, straips­nis, ku­rį no­rint pers­kai­ty­ti rei­kia pa­tvir­tin­ti, jog esi pil­na­me­tis, yra ku­pi­nas nie­ki­nan­čių at­si­lie­pi­mų apie Lie­tu­vos mo­ky­to­jus. Teks­te gau­su smur­tą bei fi­zi­nį su­si­do­ro­ji­mą ska­ti­nan­čių tei­gi­nių. „Ky­la klau­si­mas, ar šis Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos na­rio iš­puo­lis yra su­de­ri­na­mas su par­ti­jos dek­la­ruo­ja­mo­mis krikš­čio­niš­ko­mis ver­ty­bė­mis ir nau­jo­jo par­ti­jos švie­ti­mo pla­no gai­rė­mis?“ – do­mi­si prof­są­jun­gos. Jos at­sto­vai taip pat klau­sia, ar „ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai ne­ma­no, kad A. Ra­ma­naus­ko žo­džiai že­mi­na pe­da­go­gų, ne tik, kaip sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tų, bet ir, kaip pi­lie­čių, žmo­giš­ką­jį oru­mą bei ska­ti­na smur­tą prieš juos?“

Švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos ra­gi­na ko­vą su smur­tu pra­dė­ti nuo sa­vęs ir iš es­mės, to­dėl siek­da­mos, kad to­kie iš­puo­liai ne­be­pa­si­kar­to­tų, kreip­sis ir į tei­sė­sau­gos or­ga­nus pra­šy­da­mos pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl smur­to ir ne­apy­kan­tos ska­ti­ni­mo.