Profsąjungos kelia streikų ir protestų bangą
Šian­dien ke­lio­se de­šim­ty­se ša­lies ug­dy­mo įstai­gų pra­si­de­da ne­ter­mi­nuo­tas pe­da­go­gų strei­kas, o ry­toj prie Vy­riau­sy­bės į mi­tin­gą ža­da su­si­rink­ti ne tik pe­da­go­gų, bet ir ki­tų pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) tei­gia, kad pe­da­go­gų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų ge­ri­ni­mo pla­nas jau par­eng­tas. Ta­čiau prof­są­jun­gų at­sto­vai val­džios pa­ža­dais ne­be­ti­ki, tad pa­si­duo­ti ne­ke­ti­na ir gra­si­na, kad ki­tą­met, jei­gu rei­kės, su­rengs ir na­cio­na­li­nį strei­ką.

Strei­kuo­to­jai rei­ka­lau­ja di­din­ti mo­ki­nio krep­še­lį, ma­žin­ti mo­ki­nių skai­čių mo­kyk­lo­se, ge­rin­ti pe­da­go­gų so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas. Prie pe­da­go­gų jun­gia­si ir ki­tos prof­są­jun­gos, ku­rios ry­toj sos­ti­nė­je prie Vy­riau­sy­bės pla­nuo­ja su­reng­ti tūks­tan­ti­nį mi­tin­gą.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius skep­tiš­kai ver­ti­na pra­si­de­dan­tį pe­da­go­gų pro­tes­tą ir už­si­me­na, kad tai ga­li tu­rė­ti rim­tų pa­sek­mių. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis va­ka­re pa­žy­mė­jo, kad strei­ko or­ga­ni­za­to­rių veik­la - įtar­ti­na.

Strei­ko truk­mė – val­džios rankose

Vie­nas iš pe­da­go­gų strei­ko or­ga­ni­za­to­rių, Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) pir­mi­nin­kas And­rius Na­vic­kas tvir­ti­na, kad strei­kuo­ti ver­čia ci­niš­kas Vy­riau­sy­bės po­žiū­ris į biu­dže­ti­nin­kus. „Ma­žė­jan­tys at­ly­gi­ni­mai ir di­dė­jan­ti at­skir­tis tarp daug ir ma­žai už­dir­ban­čių­jų yra pa­grin­di­nės prie­žas­tys, dėl ko esa­me ne­pa­ten­kin­ti, - aiš­ki­no jis. – De­ry­bų, ar rei­kia grą­žin­ti sko­lą, ne­ga­li bū­ti. Mes su­tik­sim, kai su vi­sais – ir kul­tū­ros dar­buo­to­jais, ir par­ei­gū­nais – bus su­si­tar­ta, per ko­kį lai­ko­tar­pį iš­dės­ty­ti tą sko­los grą­ži­ni­mą.“

Pa­sak A. Na­vic­ko, šian­dien tu­rė­tų strei­kuo­ti 5-6 tūkst. 120 ša­lies ug­dy­mo įstai­gų pe­da­go­gų. Strei­kas bus ne­ter­mi­nuo­tas, to­dėl jo truk­mė „prik­lau­sys nuo val­džios spren­di­mų“. „Mes no­rė­tu­me, kad jis truk­tų kuo trum­piau, bet ma­ty­da­mas, kaip el­gia­si val­džia, ma­nau, strei­kas ga­li truk­ti nuo vie­nos iki dvie­jų sa­vai­čių“, - ti­ki­no LŠDPS pri­mi­nin­kas.

Jo tei­gi­mu, strei­ko me­tu bus vi­siš­kai stab­do­mas ug­dy­mo pro­ce­sas, ne­vyks pa­mo­kos ar už­siė­mi­mai iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se. „Vai­kams ne­rei­kės ei­ti į mo­kyk­las, ku­rio­se mo­ky­to­jai ne­dirbs“, - pa­žy­mė­jo A. Na­vic­kas. Jis ne­abe­jo­ja, kad ir strei­kui pri­ta­rian­čio­se ug­dy­mo įstai­go­se at­si­ras pe­da­go­gų, ku­rie ne­si­so­li­da­ri­zuos su vi­sais, to­dėl da­lis pa­mo­kų ga­li bū­ti ve­da­mos. „Y­ra mo­ky­to­jų pri­si­tai­kė­lių, ku­rie ne­no­ri užk­liū­ti val­džiai, to­dėl jie dirbs. „Streik­lau­žių“ at­si­ras, ir da­lis pa­mo­kų vyks. Ta­čiau bus ir to­kių kaip Pa­ne­vė­žio Kar­kos pa­grin­di­nė, Vil­niaus Ju­ven­tos gim­na­zi­ja, „Auš­re­lės“ dar­že­lis ar Šiau­lių Cen­tro pra­di­nė, ku­rių ko­lek­ty­vai vie­nin­gai strei­kuo­ja, tad ten pa­mo­kos iš vi­so ne­tu­rė­tų vyk­ti“, - tei­gė A.Na­vic­kas. Jis pa­ti­ko, kad į mo­kyk­las at­ėju­sių mo­ki­nių sau­gu­mas bus už­ti­krin­tas.

Ga­ran­ti­jų ge­ri­ni­mo pla­nas - parengtas

Kaip in­for­ma­vo ŠMM at­sto­vai, iš sa­vi­val­dy­bių gau­tais duo­me­ni­mis, šian­dien ke­ti­na strei­kuo­ti apie 30 švie­ti­mo įstai­gų. ŠMM taip pat pri­me­na, kad pe­da­go­gams strei­kuo­jant už mo­ki­nių sau­gu­mą tu­ri at­sa­ky­ti strei­ko ko­mi­te­to na­riai ir mo­kyk­los va­do­vai, mat taip nu­sta­ty­ta Dar­bo ko­dek­se.

„Nors strei­ką ini­ci­juo­jan­čios prof­są­jun­gos at­me­tė kons­truk­ty­vaus dia­lo­go ga­li­my­bes, prem­je­ro pot­var­kiu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, į ku­rią įei­na ir pe­da­go­gų prof­są­jun­gų at­sto­vai, par­en­gė pe­da­go­gų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų ge­ri­ni­mo pla­ną. Kai ku­rios prie­mo­nės bus įgy­ven­din­tos jau ar­ti­miau­siu lai­ku“, - ra­šo­ma va­kar ŠMM iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

ŠMM at­sto­vai pa­žy­mi, kad jau nuo ki­tų me­tų 10 proc., ar­ba apie 200 li­tų, pa­di­dės ma­žiau­siai už­dir­ban­čių – vai­kų dar­že­lių auk­lė­to­jų – at­ly­gi­ni­mai. Tam iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­ma per 30 mln. li­tų. Pa­žy­mi­ma, kad pa­pil­do­mi 6 mln. li­tų ski­ria­mi kom­pen­sa­ci­joms tiems pe­da­go­gams, ku­rie dėl pen­si­nio am­žiaus ar ki­tų prie­žas­čių pa­lie­ka švie­ti­mo sis­te­mą.

Be to ŠMM pa­brė­žia, kad po ke­le­rių me­tų tru­ku­sio švie­ti­mo fi­nan­sa­vi­mo ma­žė­ji­mo jau an­trus me­tus di­di­na­mas mo­ki­nio krep­še­lis. Nuo šių me­tų rug­sė­jo pa­di­dė­jo už­mo­kes­tis už mo­ki­nių dar­bų ti­kri­ni­mą mo­ky­to­jams, ku­rie dir­ba kla­sė­je su 23 ir dau­giau mo­ki­nių. Vals­ty­bės lė­šos švie­ti­mui ki­tą­met iš­augs 47 mln. li­tų. Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad vi­du­ti­nis mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas ne­ats­kai­čius mo­kes­čių an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį su­da­rė 2640 li­tų ir bu­vo 284 li­tais (ar­ba 12 proc.) di­des­nis nei vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis ša­ly­je bei 177 li­tais (ar­ba 7,2 proc.) di­des­nis nei vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis vals­ty­bės sek­to­riu­je.

Ne­gar­bin­gas el­ge­sys?

Vy­riau­sy­bės va­do­vas A. But­ke­vi­čius va­kar par­eiš­kė, kad LŠDPS pa­skelb­tas pe­da­go­gų strei­kas „ne­tei­kia gar­bės švie­ti­mo sis­te­mo­je dir­ban­tiems dar­buo­to­jams“. Jis pa­brė­žė, kad ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui lė­šos švie­ti­mui ne­ma­ži­na­mos. „Kai bu­vo pa­siū­ly­ta par­uoš­ti il­ga­lai­kę prog­ra­mą kal­bant apie švie­ti­mo sis­te­mos pert­var­ką, ki­tų švie­ti­mo dar­buo­to­jų prof­są­jun­gų pir­mi­nin­kai tam pri­ta­rė, jis (A. Na­vic­kas – aut.) vie­nas tam ne­pri­ta­rė. Su­pra­tau, kad jis Lie­tu­voj da­ro tam ti­krą „po­li­ti­ką“ ir el­gia­si la­bai ne­at­sa­kin­gai“, – tei­gė prem­je­ras.

Pa­sak A. But­ke­vi­čiaus, prieš ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką pa­skel­bu­sius švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jus bus im­ama­si "tei­si­nių prie­mo­nių". „Tei­si­nin­kai pa­sa­kys, ką to­kiu at­ve­ju rei­kia da­ry­ti“, - va­kar Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė A. But­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, ką da­rys, jei moks­lei­viai ir dar­že­li­nu­kai liks už ug­dy­mo įstai­gų du­rų.

Mi­tin­guos ne tik pedagogai

Ry­toj Vil­niu­je, prie Vy­riau­sy­bės, pla­nuo­ja­mas ir švie­ti­mo dar­buo­to­jų bei ki­tų pro­fe­si­nių są­jun­gų mi­tin­gas. „Mo­ky­to­jų ini­cia­ty­va bu­vo par­ody­ta, bet mes su­pran­ta­me, kad ne tik jie šian­dien su­si­du­ria su prob­le­mo­mis“, - pa­brė­žė Lie­tu­vos pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Kru­pa­vi­čie­nė.

Tarp mi­tin­guo­to­jų ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų: dar­bo už­mo­kes­čio ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems biu­dže­ti­nio sek­to­riaus – švie­ti­mo, so­cia­li­nių pa­slau­gų, me­di­ci­nos įstai­gų, bib­lio­te­kų – dar­buo­to­jams di­di­ni­mas, dar­bo jė­gos ap­mo­kes­ti­ni­mo ma­ži­ni­mas, pa­pil­do­mo ne­ap­mo­kes­ti­na­mo pa­ja­mų dy­džio dir­ban­tiems ir vai­kus au­gi­nan­tiems tė­vams iki 400 li­tų už vai­ką di­di­ni­mas, „vai­ko pi­ni­gų“ ne­pa­si­tu­rin­čioms šei­moms, iki vai­kui su­kaks 18 me­tų, grą­ži­ni­mas. Taip pat mi­tin­ge bus rei­ka­lau­ja­ma di­din­ti be­dar­bio iš­mo­ką ir jos mo­kė­ji­mo truk­mę, ne­priim­ti nau­jų Dar­bo įsta­ty­mų, kol tam ne­pri­tars Tri­ša­lė ta­ry­ba, taip pat - pa­leng­vin­ti strei­kų ga­li­my­bę.

„Pra­si­de­dan­tys strei­kai ir mi­tin­gai – po­li­ti­kų dar­bo bro­ko pa­sek­mė“, - pa­brė­žė Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ba­nel. Mi­tin­go or­ga­ni­za­to­riai vi­lia­si, kad ry­toj prie Vy­riau­sy­bės su­si­rinks apie tūks­tan­tis žmo­nių iš vi­sos Lie­tu­vos.