Profesoriui L.Mažyliui bus siūloma suteikti VDU garbės daktaro vardą
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­riui Liu­dui Ma­žy­liui, Ber­ly­no ar­chy­ve ra­du­siam Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą, bus siū­lo­ma su­teik­ti VDU gar­bės dak­ta­ro var­dą.

„Y­ra min­čių, pats tu­riu idė­ją kreip­tis į uni­ver­si­te­to Se­na­tą, kad su­teik­tų L.Ma­žy­liui VDU gar­bės pro­fe­so­riaus var­dą“, – BNS sa­kė VDU rek­to­rius Juo­zas Au­gu­tis.

Šis klau­si­mas ga­lė­tų bū­ti svars­to­mas ar­ti­miau­sia­me Se­na­to po­sė­dy­je, jis vyks po ke­lių sa­vai­čių.

Pa­sak J.Au­gu­čio, pro­fe­so­rius už sa­vo at­ra­di­mą su­lauks ir pi­ni­gi­nės pre­mi­jos.

„Na, mi­li­jo­no eu­rų ti­krai ne­su­ra­si­me, bet tam ti­kras pa­ska­ti­ni­mas mū­sų ska­ti­ni­mo sis­te­mos rė­muo­se, be abe­jo, bus“, – sa­kė VDU rek­to­rius.

Mi­li­jo­ną eu­rų už Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to ori­gi­na­lą yra pa­siū­lęs vers­li­nin­ko Da­riaus Moc­kaus kon­tro­liuo­ja­mas kon­cer­nas „MG Bal­tic“.

Is­to­ri­kai ma­no, kad dvi­de­šim­ties sig­na­ta­rų pa­si­ra­šy­tą do­ku­men­tą prieš 99 me­tus Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­tams per­da­vė sig­na­ta­ras Jur­gis Šau­lys. Spė­ja­ma, kad to­kių nu­ta­ri­mų 1918-ųjų va­sa­rio 16-ąją ga­lė­jo bū­ti pa­si­ra­šy­ta ke­le­tas, bet ki­tų bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma.