Profesionaliems kariams tektų tarnauti ilgiau
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės gre­tas gau­sins ne tik šauk­ti­niai. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas no­ri il­gin­ti pro­fe­sio­na­lių ka­rių tar­ny­bos lai­ką, kai jiems at­ei­na me­tas iš­ei­ti į at­sar­gą. Pri­pa­žįs­ta­ma, kad tai tik pir­mas žings­nis sie­kiant di­des­nių po­ky­čių ka­riuo­me­nė­je.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės lei­te­nan­tai į at­sar­gą ga­li iš­ei­ti su­lau­kę 35 me­tų, že­mes­nio laips­nio nei gran­di­nio ka­riai ir vy­res­nie­ji lei­te­nan­tai - 40 me­tų, ka­pi­to­nai (ka­pi­to­nai lei­te­nan­tai) - 43 me­tų, ma­jo­rai (ko­man­do­rai lei­te­nan­tai) - 46 me­tų, laips­nius nuo gran­di­nio iki ser­žan­to ma­jo­ro (vy­res­nio­jo lai­vū­no) tu­rin­tys ka­riai ir pul­ki­nin­kai lei­te­nan­tai (ko­man­do­rai) - 50 me­tų, pul­ki­nin­kai (jū­rų ka­pi­to­nai) - 53 me­tų, ge­ne­ro­lai (ad­mi­ro­lai) - 58 me­tų, ka­ro ka­pe­lio­nai, ne­at­siž­vel­giant į jų tu­ri­mą laips­nį, ga­li bū­ti iš­lei­džia­mi į at­sar­gą su­ka­kę 60 me­tų, o vy­riau­sia­sis ka­riuo­me­nės ka­pe­lio­nas - 65 me­tų.

Kai ku­riais at­ve­jais kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras, at­siž­velg­da­mas į sis­te­mos po­rei­kius, ga­li pra­tęs­ti ne aukš­tes­nį kaip pul­ki­nin­ko (jū­rų ka­pi­to­no) laips­nį tu­rin­čio ka­rio tar­ny­bą pa­gal ter­mi­nuo­tą su­tar­tį ne il­giau kaip dve­jiems me­tams, ar­ba du­kart po vie­nus me­tus. Šiam ter­mi­nui pa­si­bai­gus, pa­kar­to­ti­nai ne il­ges­niam kaip dve­jų me­tų lai­ko­tar­piui pra­tęs­ti pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą ga­li­ma tik ka­ri­nin­kams, tu­rin­tiems ne aukš­tes­nį kaip ma­jo­ro (ko­man­do­ro lei­te­nan­to) laips­nį.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) siū­lo, kad mi­nis­trui bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė pra­tęs­ti ka­rių, su­ėju­sių iš­lei­di­mo į at­sar­gą am­žių, tar­ny­bą il­ges­niam lai­kui: ka­rei­viams (jū­rei­viams) ir jau­nes­nie­siems ka­ri­nin­kams - ne il­giau kaip 10 me­tų, ar­ba du­kart po pen­ke­rius me­tus, o pus­ka­ri­nin­kiams ir vy­res­nie­siems ka­ri­nin­kams - ne il­giau kaip ket­ve­rius me­tus, ar­ba du­kart po dve­jus me­tus. To­kias pa­tai­sas Sei­me įre­gis­tra­vo KAM va­do­vas J. Ole­kas.

Fi­nan­si­nės priežastys

Mi­nis­tro tei­gi­mu, reng­ti pa­tai­sas pa­ska­ti­no tai, jog da­bar į at­sar­gą iš­lei­džia­mi pa­ly­gin­ti jau­ni ka­riai, jų am­žiaus vi­dur­kis - vos 36,6 me­tų. Kas­met į at­sar­gą iš­ei­na vi­du­ti­niš­kai 445 pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai. Pra­tę­sus tar­ny­bos lai­ką, ne tik bū­tų ge­riau pa­pil­do­mi ka­riuo­me­nės pa­da­li­niai, bet ir ra­cio­na­liau pa­nau­do­ja­ma ka­rių kom­pe­ten­ci­ja ir vals­ty­bės lė­šos, skir­tos jų kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti.

Mat, pa­vyz­džiui, ka­ri­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti per jo kar­je­rą vi­du­ti­niš­kai iš­lei­džia­ma 100 tūkst. eu­rų. Be to, į at­sar­gą iš­lei­džiant dar­bin­go am­žiaus ka­rius, di­dė­ja fi­nan­sų po­rei­kis ka­rių pen­si­joms mo­kė­ti. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­ris me­tus jis iš­au­go dvi­gu­bai - nuo 4,87 mln. eu­rų 2010-ai­siais iki 9,2 mln. eu­rų 2014 me­tais.

„Jau­ni ir dar­bin­go am­žiaus at­sar­gos ka­riai tam­pa fi­nan­si­ne naš­ta vals­ty­bei, pa­te­kę į so­cia­li­nės rū­py­bos gru­pes. Pri­ėmus pa­tai­sas ka­riams at­si­ver­tų ga­li­my­bė il­giau tu­rė­ti pa­trauk­lią tar­ny­bą, ne­rei­kė­tų iš­ėjus į at­sar­gą ieš­ko­ti nau­jų pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nių“, - aiš­ki­no J. Ole­kas.

Anot jo, at­li­kus NA­TO vals­ty­bių duo­me­nų ana­li­zę nu­sta­ty­ta, kad dau­giau nei pu­sė Al­jan­so na­rių ga­li į at­sar­gą iš­leis­ti ka­rius jiems su­ėjus 55 ar 60 me­tų. J. Ole­ko tei­gi­mu, jei Sei­mas pri­tars jo siū­lo­moms pa­tai­soms, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė iš­liks vie­na jau­niau­sių NA­TO.

Bi­jo dvip­ras­miš­kų situacijų

Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Lai­mo­nas Ja­kas abe­jo­jo, ar aps­kri­tai rei­kė­tų kam nors da­ry­ti iš­im­tis ir pra­tęs­ti tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, jei at­ėjo me­tas iš­ei­ti į at­sar­gą. Anot jo, to­kios iš­im­tys su­ku­ria la­bai dvip­ras­miš­kų si­tua­ci­jų. „Vie­na to­kių jau bu­vo 2010 me­tais, kai iš dar­bo at­leis­ta dau­giau kaip 40 ka­ri­nin­kų - ka­ro prie­vo­lės spe­cia­lis­tų. Tuo me­tu mi­nis­tro įsa­ky­mu iš­im­ties tvar­ka ka­riuo­me­nė­je tar­na­vo ne­ma­žai tų, ku­riems jau bu­vo su­ėję iš­ėji­mo į at­sar­gą me­tai. Tai­gi bu­vo at­leis­ti žmo­nės, ku­rie pa­gal sa­vo am­žių dar ne­ga­lė­jo pa­si­trauk­ti į at­sar­gą, o ga­lin­tie­ji į ją iš­ei­ti bu­vo pa­lik­ti tar­nau­ti“, - pa­sa­ko­jo L. Ja­kas.

Jo ma­ny­mu, kad ir ko­kias par­ei­gas ei­na ka­rys, kai su­lau­kia "pen­si­nio am­žiaus", tu­rė­tų už­leis­ti vie­tą jau­nes­niam ka­riui. Ki­taip "ne­pa­sis­len­ka" vi­sa kar­je­ros gran­di­nė. L. Ja­kas pa­brė­žė, kad ka­riuo­me­nė yra kar­je­ros struk­tū­ra - kiek­vie­nas ka­rys no­ri gau­ti aukš­tes­nį laips­nį ir par­ei­gas. Dėl to bū­ti­na, kad lais­vų aukš­tes­nių par­ei­gų ras­tų­si nuo­lat. Tik taip žmo­gus yra pri­ver­čia­mas to­bu­lė­ti.

„Rei­kė­tų pa­siek­ti, kad su­ėjus rei­kia­mam am­žiui ka­riai tu­rė­tų bū­ti iš­lei­džia­mi į at­sar­gą, ne­pai­sant jo­kių ap­lin­ky­bių. Jiems bū­tų pa­dė­ko­ja­ma tiek už tar­ny­bą tė­vy­nei, tiek ir už tai, jog tar­ny­bos vie­tą už­lei­džia jau­nes­niam ka­riui“, - tvir­ti­no Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro va­do­vas.

Ki­tos į at­sar­gą iš­ėju­sių ka­rių in­te­re­sus gi­nan­čios ir jų in­teg­ra­ci­ja į ci­vi­lių gy­ve­ni­mą be­si­rū­pi­nan­čios or­ga­ni­za­ci­jos - Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­te­ra­nų aso­cia­ci­jos - va­do­vas Ro­ber­tas Jur­ge­lai­tis sa­vo nuo­mo­ne su LŽ pa­si­da­ly­ti ne­no­rė­jo.

Pers­pek­ty­va aiški

LŽ kal­bin­tas Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas pri­pa­ži­no, kad da­bar­ti­niai įsta­ty­mai lei­džia ka­riams į at­sar­gą iš­ei­ti pa­ly­gin­ti jau­no am­žiaus - su­lau­kus 35-40 me­tų. „Jie dar ti­krai ga­lė­tų to­liau tar­nau­ti mū­sų ša­lies ka­riuo­me­nė­je. Ži­no­ma, rei­kia at­siž­velg­ti į jų fi­zi­nę, svei­ka­tos būk­lę ir ki­tas ap­lin­ky­bes“, - sa­kė jis.

Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, kiek me­tų tu­rė­tų tar­nau­ti - jau ki­ta prob­le­ma. Apie tai dar bus dis­ku­tuo­ja­ma Sei­me svars­tant mi­nis­tro siū­lo­mas pa­tai­sas. Ta­čiau A. Pa­ulaus­kas pri­pa­ži­no, kad il­gė­jant rei­ka­lau­ja­mam dar­bo sta­žui ci­vi­lių gy­ve­ni­me, svars­tant apie jo il­gi­ni­mą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se sta­tu­ti­nė­se struk­tū­ro­se, jau me­tas kal­bė­ti ir apie il­ges­nę tar­ny­bą kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je.

To­kios ga­li­my­bės ne­at­me­tė ir KAM va­do­vas J. Ole­kas. Mi­nis­tras pri­dū­rė, kad jo siū­lo­mos pa­tai­sos - pir­mas žings­nis to link.