Profesinių sąjungų reikalavimams įgyvendinti reikėtų per 100 mln. eurų
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, įver­ti­nu­si strei­kuo­ti pla­nuo­jan­čių pro­fe­si­nių są­jun­gų ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, nu­ro­do, kad tam ki­tą­met rei­kė­tų dau­giau nei 100 mln. eu­rų.

Švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos rei­ka­lau­ja, kad mo­ki­nio krep­še­lis ki­tą­met dviem eta­pais bū­tų at­kur­tas iki 2009-ųjų ly­gio: nuo sau­sio 1-osios – iki 1045 eu­rų, nuo rug­sė­jo 1-osios – iki 1093 eu­rų.

Anot ŠMM, vien šiems rei­ka­la­vi­mams įgy­ven­din­ti ki­tą­met rei­kė­tų nu­ma­ty­ti 77,8 mln. eu­rų.

Dar vie­nas pro­fe­si­nių są­jun­gų rei­ka­la­vi­mas – pa­laips­niui di­din­ti iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus, pri­ly­gi­nant juos bend­ro­jo ug­dy­mo la­vi­ni­mo mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams. ŠMM skai­čia­vi­mais, ki­tą­met pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus mi­nė­tiems pe­da­go­gams bent 4 proc. iš biu­dže­to pa­pil­do­mai kai­nuo­tų apie 4,4 mln. eu­rų (ke­liant al­gas pa­laips­niui iki 2022-ųjų, rei­kė­tų skir­ti apie 35,1 mln. eu­rų).

Tuo me­tu no­rint pa­kel­ti tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tus 5 proc. dar­že­li­nu­kų ir iki­mo­kyk­li­nu­kų pe­da­go­gams, taip pat ki­tiems mo­ky­to­jams ki­tą­met rei­kė­tų dar apie 18,3 mln. eu­rų.

Pa­gal švie­ti­mie­čių rei­ka­la­vi­mus, dar 3,56 mln. eu­rų ki­tą­met mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų nu­ma­ty­ti pen­si­nio am­žiaus mo­ky­to­jams, ku­rie sa­vo no­ru pa­lik­tų švie­ti­mo sis­te­mą. Tie­sa, mi­nis­te­ri­ja šiuo me­tu tam jau pla­nuo­ja skir­ti 3,2 mln. eu­rų.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų tei­gi­mu, da­lis įsi­pa­rei­go­ji­mų yra pla­nuo­ja­mi ki­tų me­tų biu­dže­te, ta­čiau kiek rei­ka­la­vi­mų bus pa­ten­kin­ta, pa­aiš­kės tik pri­ėmus ki­tų me­tų biu­dže­tą.

Spa­lio pa­bai­go­je vy­kęs mo­ky­to­jų kong­re­sas pri­ėmė ma­ni­fes­tą, rei­ka­lau­jan­tį kel­ti at­ly­gi­ni­mus. Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos tei­gi­mu, ne­pa­vy­kus de­ry­boms su mi­nis­te­ri­ja, ke­ti­na­ma reng­ti įspė­ja­mą­jį strei­ką. Pre­li­mi­na­ri jo da­ta – gruo­džio 8-oji. Jei šis strei­kas ne­duos re­zul­ta­tų, pro­fe­si­nės są­jun­gos ne­at­me­ta, jog va­sa­rį ar ko­vą reng­tų di­des­nį strei­ką.

Pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai pri­pa­ži­no ne­skai­čia­vę, kiek kai­nuo­tų įgy­ven­din­ti jų rei­ka­la­vi­mus, bet ne­abe­jo­ja, jog vals­ty­bė bū­tų pa­jė­gi tai pa­da­ry­ti.

„Mes ma­no­me, kad tai yra la­bai ne­di­de­lės lė­šos“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vas And­rius Na­vic­kas.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė ne­at­me­tė, kad strei­kas ga­li bū­ti su­si­jęs ir su ar­tė­jan­čiais rin­ki­mais, ta­čiau įver­ti­no kaip pi­lie­čių de­mo­kra­ti­nę tei­sę.

„Tai ver­ti­nu po­zi­ty­viai, žmo­nės dir­ba sa­vo dar­bą, pro­fe­si­nės są­jun­gos dir­ba sa­vo dar­bą“, – žur­na­lis­tams Sei­me ket­vir­ta­die­nį sa­kė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė.