Prof. Vytautas Landsbergis asmeninės bibliotekos dokumentus perdavė Nacionalinei bibliotekai
Nuo pat Ne­prik­lau­so­my­bės pra­džios prof. Vy­tau­tas Lands­ber­gis ir Gra­ži­na Ru­čy­tė-Lands­ber­gie­nė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos fon­dus pil­dė sa­vo do­va­no­to­mis kny­go­mis. Įvai­ria­kal­bė lei­di­nių ir do­ku­men­tų ko­lek­ci­ja Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos fon­dus pa­pil­do Vy­tau­to Lands­ber­gio 85-ojo ju­bi­lie­jaus aki­vaiz­do­je. Šian­dien – do­ku­men­tų ko­lek­ci­jos per­da­vi­mo ir do­va­no­ji­mo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo ce­re­mo­ni­ja.

Be didelio skaičiaus knygų, šiandien Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų turimą rinkinį sudaro periodika, natos, kartografijos leidiniai, elektroniniai, garso ir vaizdo įrašai. Kolekcijoje gausu leidinių ne tik lietuvių, bet ir anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, latvių, estų, rusų, švedų, suomių ir kitomis kalbomis. Galima išskirti keletą įdomių teminių grupių, kurios natūraliai susiformavo profesoriui kaupiant savo asmeninę biblioteką: šiuolaikinė politika, diplomatija, lietuvių kompozitoriai, muzikologija, tautosaka, čiurlioniana, meno albumai.

Ši kolekcija bus saugoma naujai atidaromame Valstybingumo centre, kurio tikslas – skatinti visuomenės poreikį pažinti šalies valstybingumo istorinę raidą ir šiuolaikinės modernios valstybės kūrimo procesus, prisidėti prie demokratinių vertybių įtvirtinimo ir pilietinės visuomenės kūrimo.

Renginyje pristatoma pirmoji Vytauto Landsbergio ir Gražinos Ručytės-Landsbergienės Nacionalinei bibliotekai dovanotų dokumentų kolekcijos dalis ir Lietuvos Respublikos Seimo parengta paroda, skirta Laisvės premijos laureatui Vytautui Landsbergiui.