Prof. Liudas Mažylis: Vasario 16-osios aktas niekada nebuvo dingęs
Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą Ber­ly­no ar­chy­ve ra­dęs Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis sa­ko, kad šis vals­ty­bei reikš­min­gas do­ku­men­tas nie­ka­da ne­bu­vo din­gęs.

„Leis­kit man trum­pai pa­fan­ta­zuo­ti, kas bus po šim­to me­tų. Kai po šim­to me­tų pa­klaus – ar bu­vo ka­da nors Va­sa­rio 16-osios ak­tas din­gęs? Vi­si bus se­niai pa­mir­šę. Va­sa­rio 16-osios ak­tas nie­ka­da ne­bu­vo din­gęs, jis vi­sa­da bu­vo“, – par­eiš­kė moks­li­nin­kas.

L.Ma­žy­lis penk­ta­die­nio va­ka­rą lėk­tu­vu grį­žo iš Vo­kie­ti­jos, jis iš­kil­min­gai bu­vo su­tik­tas Vil­niaus oro uos­te. Moks­li­nin­kas bu­vo ly­gi­na­mas su iš­ki­liau­siais vals­ty­bės žmo­nė­mis, jis bu­vo ap­do­va­no­tas ąžuo­lo la­pų vai­ni­ku ir Lie­tu­vos šimt­me­čio sim­bo­li­niu ženk­liu­ku.

At­vy­kęs pro­fe­so­rius iš pra­džių pa­pra­šė su­si­rin­ku­sių­jų jo pa­si­tik­ti iš pra­džių šiek tiek pa­ty­lė­ti, o po to pa­si­džiaug­ti.

„Ty­lo­je pra­šy­čiau pa­da­ry­ti sa­vo at­min­ties per­kra­ty­mą. pa­ban­dy­kim sau tru­pu­tį at­kur­ti, kiek iš tų 20 žmo­nių mes at­si­me­nam. Ir pa­ban­dy­kim at­kurt kiek teks­to at­si­me­nam ir ko­kie ten žo­džiai. Pa­ty­lė­kim trum­pai ir per­kra­ty­kim at­min­ty­je“, – kal­bė­jo jis.

LMa­žy­lis samp­ro­ta­vo, kad Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rų dva­sia ple­ve­na iki šiol, jie nė­ra itin iš­di­dūs, jei­gu ir lie­tu­viai ne­pa­me­na jų var­dų ir pa­var­džių.

Jis sa­kė, kad nors do­ku­men­te nė­ra žo­džio lais­vė, jis yra apie lais­vę.

VDU pro­fe­so­rius Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve su­ra­do Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­lą.

L.Ma­žy­lis Lie­tu­vos Ta­ry­bos nu­ta­ri­mą dėl ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės at­sta­ty­mo lie­tu­vių ir vo­kie­čių kal­bo­mis ap­ti­ko Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve.

Is­to­ri­kai ma­no, kad dvi­de­šim­ties sig­na­ta­rų pa­si­ra­šy­tą do­ku­men­tą prieš 99 me­tus Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­tams per­da­vė sig­na­ta­ras Ka­zi­mie­ras­Šau­lys. Spė­ja­ma, kad to­kių nu­ta­ri­mų 1918-ųjų va­sa­rio 16-ąją ga­lė­jo bū­ti pa­si­ra­šy­ta ke­le­tas, bet ki­tų bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma.

Va­sa­rio 16-osios ak­tą su sig­na­ta­rų par­ašais L.Ma­žy­lis tre­čia­die­nį ra­do Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ar­chy­ve. Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai šiuo me­tu sie­kia iš­siaiš­kin­ti do­ku­men­to tei­si­nį sta­tu­są ir ga­li­my­bes pra­šy­ti per­duo­ti do­ku­men­tą Lie­tu­vai.