Proeuropietiški rusai stoja mūru už lietuvių partizanus
Eu­ro­pi­niam ju­dė­ji­mui pri­klau­san­tys Lie­tu­vos ru­sai pa­lai­kė lie­tu­vius, da­ly­vau­jan­čius pi­lie­ti­nė­je ak­ci­jo­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ prieš Mask­vos mė­gi­ni­mą skleis­ti pro­pa­gan­dą apie po­ka­rio par­ti­za­nus Bal­ti­jos ša­ly­se.

Nuo pra­ėju­sio penk­ta­die­nio žur­na­lis­to And­riaus Ta­pi­no kvie­ti­mu Ru­si­jos už­sie­nio mi­nis­te­ri­jos (URM) so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pus­la­py­je tūks­tan­čiai lie­tu­vių dė­jo gro­ta­žy­mę #“Krem­liau, mū­sų is­to­ri­jos ne­suk­las­to­si“. Ak­ci­ja pra­si­dė­jo po to, kai mi­nis­te­ri­ja ten įkė­lė ži­nu­tes ang­lų ir ru­sų kal­bo­mis apie po­ka­rio par­ti­za­nų ne­va nu­žu­dy­tus Lie­tu­vos gy­ven­to­jus. O po par­agi­ni­mo įver­tin­ti Ru­si­jos URM pus­la­pį, lie­tu­viai jo rei­tin­gą nu­mu­šė nuo 4 iki 1 – pa­ties ma­žiau­sio.

Šie de­zin­for­muo­jan­tys Ru­si­jos URM pra­ne­ši­mai pa­si­ro­dė po to, kai NA­TO so­cia­li­niuo­se tink­luo­se „Fa­ce­book“ ir „Twit­ter“ iš­pla­ti­no vaiz­do įra­šą apie Bal­ti­jos ša­lių par­ti­za­nus – „miš­ko bro­lius“, ku­rie prieš­ino­si So­vie­tų Są­jun­gos oku­pa­ci­jai.

Žurnalistas Jevgenijus Titovas. Socialinio tinklo nuotrauka

Iš Ru­si­jos į Lie­tu­vą per­si­kė­lęs žur­na­lis­tas Jev­ge­ni­jus Ti­to­vas pa­skel­bė Ru­sų eu­ro­pi­nio ju­dė­ji­mo (REJ) par­eiš­ki­mą dėl ak­ci­jos so­cia­li­nia­me tink­le, per ku­rią tūks­tan­čiai lie­tu­viai štur­ma­vo po­ka­rio par­ti­za­nus šmei­žian­čias ir is­to­ri­ją klas­to­jan­čius pra­ne­ši­mus.

„Mes, ru­sa­kal­biai Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, pri­si­jun­gia­me prie so­cia­li­nės ak­ci­jos, vyks­tan­čios so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ Ru­si­jos už­sie­nio mi­nis­te­ri­jos pus­la­py­je“, – ra­šo­ma par­eiš­ki­me.

REJ pri­mi­nė, kad vis­kas pra­si­dė­jo po vie­nos Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos re­por­ta­žo, per ku­rį bu­vo tei­gia­ma esą Bal­ti­jos ša­lių te­ri­to­ri­jo­se 1940–1957 me­tais vei­kę „miš­ko bro­liai“ bu­vo hit­le­ri­nės Vo­kie­ti­jos pu­sė­je. „To­kiu bū­du Ru­si­jos val­džia ban­do pra­dė­ti prieš Bal­ti­jos ša­lis nu­kreip­tą in­for­ma­ci­nę kom­pa­ni­ją, lai­ky­da­ma­si tų pa­čių pri­nci­pų, kaip ir Ukrai­nos at­žvil­giu, – ra­šo­ma par­eiš­ki­me. – Vėl nau­do­ja­mas ru­sų są­mo­nei įpras­tas „fa­šiz­mo“ ste­reo­ti­pas, pa­tei­si­nan­tis ag­re­sy­vius Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­kos veiks­mus.“

REJ pa­žy­mė­jo, kad te­le­vi­zi­jos re­por­ta­že iš­krai­po­ma is­to­ri­ja. Tei­gė, kad gink­luo­tas pa­sip­rie­ši­ni­mas dėl ne­prik­lau­so­my­bės nuo So­vie­tų Są­jun­gos Bal­ti­jos ša­ly­se pra­si­dė­jo dar prieš pa­si­ro­dant hit­le­ri­nėms pa­jė­goms, o vo­kie­čių ka­riai ne­tu­rė­jo pa­ste­bi­mo pa­lai­ky­mo, nes Hit­le­ris ne­su­ti­ko ša­lims su­teik­ti ne­prik­lau­so­my­bę, dau­giau kaip 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų at­si­sa­kė tar­nau­ti vo­kie­čių pa­jė­go­se. Ta­čiau, kaip at­krei­pė dė­me­sį REJ, te­le­vi­zi­jos ka­na­las is­to­ri­nę tie­są nu­ty­li.

REJ pri­mi­nė apie ką dar nu­ty­li Ru­si­jos te­le­vi­zi­ja – kad kai so­vie­tų ka­ri­nės pa­jė­gos užė­mė Bal­ti­jos ša­lis, Sta­li­nas pra­dė­jo ma­si­nius vie­tos gy­ven­to­jų trė­mi­mus į Si­bi­rą. Per rep­re­si­jas vien iš Lie­tu­vos bu­vo iš­trem­ta apie 300 tūkst. žmo­nių, treč­da­lis jų mi­rė. Pa­žy­mi­me, kad bu­vo tre­mia­ma pa­gal na­cio­na­li­nius po­žy­mius. Tai Sta­li­no nu­si­kal­ti­mą sta­to į vie­ną gre­tą su hit­le­ri­nės Vo­kie­ti­jos nu­si­kal­ti­mais, taip pat vyk­džiu­sios ge­no­ci­dą pa­gal tau­ti­nius po­žy­mius“, – tei­gia­ma par­eiš­ki­me.

Pa­sak REJ, da­bar­ti­nė Ru­si­jos re­to­ri­ka – tai in­for­ma­ci­nis re­van­šas, tu­rin­tis tiks­lą pa­tei­sin­ti so­vie­tų nu­si­kal­ti­mus, o gal­būt ir pa­tei­sin­ti ag­re­si­ją prieš ne­prik­lau­so­mus kai­my­nus.

„Mes re­mia­me Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos ne­prik­lau­so­my­bę. Is­to­ri­jos iš­krai­py­mą lai­ko­me pa­vo­jin­gu ir ne­priim­ti­nu“, – par­eiš­kė eu­ro­pi­niam ju­dė­ji­mui at­sto­vau­jan­tys ru­sai.