Priverstinio gydymo dėl psichikos sutrikimų laikotarpis nebus pratęstas
Sei­mas šią sa­vai­tę ne­pri­ta­rė kon­ser­va­to­riaus An­ta­no Ma­tu­lo ini­cia­ty­vai pri­vers­ti­nį gy­dy­mą dėl psi­chi­kos su­tri­ki­mų be as­mens su­ti­ki­mo pra­tęs­ti nuo tri­jų die­nų iki sa­vai­tės.

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sto­vas A.Ma­tu­las tvir­ti­no, kad to­kios pa­tai­sos pa­dė­tų ma­žo­sioms li­go­ni­nėms, ku­rios ne­tu­ri tei­si­nin­kų keip­tis į teis­mą dėl pa­vo­jų sau ir ki­tiems ke­lian­čių as­me­nų pri­va­lo­mo hos­pi­ta­li­za­vi­mo, tuo tar­pu dau­gu­ma par­la­men­ta­rų rea­ga­vo, kad to­kios ap­tai­sos grą­žin­tų į pra­ei­tį.

„Pa­gul­dy­ti žmo­nų į sta­cio­na­rą ga­li­ma, jei jis yra pa­vo­jin­gas sau ar vi­suo­me­nei, to­kiais at­ve­jais žmo­gus bū­na pa­gul­do­mas net su po­li­ci­jos pa­gal­ba, ag­re­sy­vus, bet jis pa­pras­tai an­trą die­ną iš­lei­džia­mas į na­mus, nes ne­su­tin­ka. Spe­cia­li­zuo­tos li­go­ni­nės tu­ri at­ski­rus tei­si­nin­kus ir krei­pia­si į teis­mą lai­ku ir gau­na to­kį lei­di­mą, bet ma­žes­nės li­go­ni­nės pa­pras­čiau­siai to be­veik ne­da­ro“, – sa­vo pa­tai­sas ar­gu­men­ta­vo A.Ma­tu­las.

„Y­ra dau­gy­bė at­ve­jų, kai žmo­nės, šei­mos krei­pia­si, pa­dė­ki­te, su­grį­žo, to­liau te­ro­ri­zuo­ja, vai­ko­si su pei­liais ir pa­na­šiai“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

Ta­čiau ko­le­gų Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sto­vas ne­įti­ki­mo – už Psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo pa­tai­sas bal­sa­vo 12 par­la­men­ta­rų, 61 bu­vo prieš ir 13 su­si­lai­kė.

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė par­la­men­ta­ro siū­lo­mą re­gu­lia­vi­mą pri­ly­gi­no grį­ži­mui į so­viet­me­tį.

„Grei­čiau­siai rei­kė­tų svei­kin­ti su­grįž­tant į ta­ry­bi­nius lai­kus, ka­da pri­vers­ti­nė hos­pi­ta­li­za­ci­ja bu­vo il­ga. Ti­krai bū­tų su­nku su­ras­ti Eu­ro­po­je ki­tą vals­ty­bę, ku­ri svars­ty­tų sep­ty­nių die­nų žmo­gaus tei­sių su­var­žy­mus, dar dau­giau, mo­ty­vuo­da­ma, kad mes žmo­gaus tei­ses su­var­žy­si­me dėl to, kad trūks­ta ad­mi­nis­tra­ci­nių iš­tek­lių“, – sa­kė A.Ši­rins­kie­nė.

So­cial­de­mo­kra­tė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė pa­žy­mė­jo, kad no­rint su­var­žy­ti žmo­gaus lais­vę „Eu­ro­pos Są­jun­gos do­ku­men­tai ir mū­sų na­cio­na­li­nė tei­sė aiš­kiai pa­si­sa­ko, kad jei vir­ši­ja­mos 48 va­lan­dos, tu­ri bū­ti kom­pe­ten­tin­go or­ga­no, bū­tent teis­mo, spren­di­mas“.

Šiuo me­tu Ci­vi­li­nis ko­dek­sas nu­ma­to, kad as­muo ga­li bū­ti pa­gul­dy­tas į psi­chia­tri­jos įstai­gą tik jo pa­ties su­ti­ki­mu, taip pat teis­mo lei­di­mu. Jei yra rea­li grės­mė, kad jis ga­li pa­kenk­ti sau ar ar­ti­mie­siems, jis ga­li bū­ti pri­vers­ti­nai hos­pi­ta­li­zuo­tas, bet ne il­giau kaip tris dar­bo die­nas. Psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mas nu­ma­to kiek ki­to­kį ter­mi­ną – kol bus gau­tas teis­mo lei­di­mas, pa­cien­tas ga­li bū­ti pri­vers­ti­nai gy­do­mas ne il­giau kaip dvi par­as.

Par­la­men­ta­ras A.Ma­tu­las siū­lė tiek Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se, tiek mi­ni­ma­me įsta­ty­me su­vie­no­din­ti ter­mi­ną įra­šant, kad pri­vers­ti­nis gy­dy­mas dėl psi­chi­kos su­tri­ki­mų, ne­tu­rint teis­mo lei­di­mo, bū­tų ga­li­mas sep­ty­nias par­as, sa­ky­da­mas, kad siū­ly­mas pa­ge­rins „as­me­nų, tu­rin­čių pri­klau­so­my­bę al­ko­ho­liui, nar­ko­ti­kams ir psi­chi­ką vei­kian­čioms me­džia­goms, psi­chi­nę būk­lę“.

Pa­sak A.Ma­tu­lo, pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką me­di­kai li­go­nio ne­ga­li lai­ky­ti il­giau nei tris par­as ir pri­vers­ti iš­leis­ti vis dar esant dar ūmiam psi­chi­kos su­tri­ki­mo pe­rio­dui – al­ko­ho­li­nei psi­cho­zei, psi­chi­kos ir el­ge­sio su­tri­ki­mams, var­to­jant nar­ko­ti­nes ir psi­chi­ką vei­kian­čias me­džia­gas.