Privatūs sekliai įsprausti į teisinius rėmus
Po il­gų svars­ty­mų Sei­mas įtei­si­no dar vie­ną nau­ją vers­lo rū­šį - pri­va­čią de­tek­ty­vi­nę veik­lą. Po­li­ti­kai vi­lia­si, kad į die­nos švie­są iš pog­rin­džio iš­ei­sian­tys sek­liai lai­ky­sis nu­sta­ty­tų tai­syk­lių ir ne­kels grės­mės žmo­nių pri­va­čiam gy­ve­ni­mui.

Pri­va­čia de­tek­ty­vi­ne veik­la už­sii­man­tys as­me­nys nuo ki­tų me­tų pri­va­lės dirb­ti pa­gal įsta­ty­mo rai­dę. Sek­liai pik­ti­na­si, kad jiems su­da­ro­mos pa­pil­do­mos kliū­tys tik ap­sun­kins veik­lą.

Nu­brėž­tos rau­do­nos linijos

Pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los įtei­si­ni­mo ini­cia­to­rius Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas pa­žy­mė­jo, kad nu­brė­žus rau­do­nas li­ni­jas, ku­rių ne­ga­lės per­ženg­ti da­bar sa­ve sek­liais va­di­nan­tys as­me­nys, vi­suo­me­nė taps sau­ges­nė, o jau ne vie­nus me­tus eg­zis­tuo­jan­ti vers­lo rū­šis bus iš­trauk­ta iš pog­rin­džio. „Po de­vy­nių mė­ne­sių ši veik­la bus vi­siš­kai le­ga­li, pri­va­tūs de­tek­ty­vai tu­rės lei­di­mus dirb­ti šį dar­bą ir ži­nos sa­vo ga­li­my­bių ri­bas. Jos lie­čia la­bai jau­trią sri­tį - įvai­rias žmo­nių pri­va­taus gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bes“, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras.

A. Anu­šaus­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad sek­liams nu­sta­ty­ti ne tik tei­si­niai veik­los pa­grin­dai ir pri­nci­pai, bet ir ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mai. „Žmo­nės, ku­rie yra iš­ėję iš tei­sė­sau­gos dėl jiems in­kri­mi­nuo­tų įvai­rių da­ly­kų - nu­si­žen­gi­mo vals­ty­bės tar­ny­bai ar net ko­rup­ci­jos, ne­ga­lės dirb­ti šio dar­bo“, - tei­gė po­li­ti­kas.

Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Skar­džius pa­žy­mė­jo, kad šiuo me­tu įvai­rios pri­va­čios sau­gos tar­ny­bos ver­čia­si de­tek­ty­vi­ne veik­la ba­lan­suo­da­mas ties tei­sė­tu­mo ri­ba. „Pa­ga­liau Sei­mo ry­žo­si le­ga­li­zuo­ti itin svar­bią veik­lą, ku­ri ga­lės bū­ti ir kon­tro­liuo­ja­ma“, - džiau­gė­si jis.

Aukš­ti kva­li­fi­ka­ci­niai reikalavimai

Įsta­ty­me įtvir­tin­tas sek­lių pa­slau­gų są­ra­šas. Pri­va­tūs de­tek­ty­vai, ne­nu­si­ženg­da­mi tei­sės ak­tams, ga­lės im­tis din­gu­sių as­me­nų, sko­li­nin­kų ir jų tur­to ar iš klien­to pa­vog­to tur­to pa­ieš­kos. Bus lei­džia­ma rink­ti ir tir­ti in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gą bau­džia­ma­jam pro­ce­sui, ci­vi­li­niams, dar­bo, iš drau­di­mo su­tar­čių ky­lan­tiems gin­čams ar ad­mi­nis­tra­ci­nės tei­se­nos by­loms nag­ri­nė­ti, taip pat - ver­tin­ti as­me­nų pa­ti­ki­mu­mą ar mo­ku­mą. Tė­vų ir glo­bė­jų pra­šy­mu sek­liai rinks in­for­ma­ci­ją apie jų ne­pil­na­me­čių vai­kų ar glo­bo­ja­mų ne­veiks­nių as­me­nų el­ge­sį ir juos su­pan­čią ap­lin­ką. Pri­va­tūs de­tek­ty­vai ga­lės pa­dė­ti už­ti­krin­ti klien­tų ko­mer­ci­nių, ga­my­bi­nių pa­slap­čių ap­sau­gą, reng­ti kon­fi­den­cia­lius su­si­ti­ki­mus ir ki­ta.

Vers­tis pri­va­čia de­tek­ty­vi­ne veik­la sie­kian­tys as­me­nys pri­va­lės tu­rė­ti ne že­mes­nį kaip aukš­tą­jį ko­le­gi­nį tei­sės stu­di­jų kryp­ties iš­si­la­vi­ni­mą, pri­va­čių de­tek­ty­vų mo­ky­mo prog­ra­mos bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mą ar­ba dve­jų me­tų dar­bo tei­sė­sau­gos, tei­sėt­var­kos ar žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jo­se pro­fe­si­nę pa­tir­tį, iš­lai­ky­ti pri­va­taus de­tek­ty­vo kva­li­fi­ka­ci­jos eg­za­mi­ną. Be ki­ta ko, sek­liams ke­lia­mas ir ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mas.

Taip pat nu­sta­ty­ti pri­va­taus de­tek­ty­vo drau­di­mai ir par­ei­gos. Šia veik­la už­sii­man­tis as­muo tu­rės gerb­ti ir gin­ti žmo­gaus oru­mą, už­ti­krin­ti ir sau­go­ti jo tei­ses bei lais­ves, sau­go­ti de­tek­ty­vi­nės veik­los me­tu jam pa­ti­kė­tą kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ci­ją ir jos ne­atsk­leis­ti, iš­sky­rus įsta­ty­mų nu­sta­ty­tus at­ve­jus. Pri­va­tiems de­tek­ty­vams bus drau­džia­ma klai­din­ti, nau­do­ti ap­gau­lę, fi­zi­nę ar psi­cho­lo­gi­nę prie­var­tą, per­se­kio­ti, skleis­ti ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čias ži­nias ir in­for­ma­ci­ją, pa­žeis­ti as­mens būs­to ne­lie­čia­mu­mą, su­si­ra­ši­nė­ji­mo, po­kal­bių ar ki­to­kio su­si­ži­no­ji­mo slap­tu­mą.

Ir pliu­sai, ir minusai

Vie­no iš Vil­niu­je vei­kian­čių pri­va­čių de­tek­ty­vų biu­rų va­do­vas Ole­gas Ri­ma­nas ti­ki­si, kad pri­ėmus įsta­ty­mą pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los rin­ka bus iš­ju­din­ta, at­si­ras fil­tras, ku­ris at­si­jos ne­są­ži­nin­gai vei­kian­čius sek­lius. Ta­čiau jiems dirb­ti, anot pa­šne­ko­vo, bus su­dė­tin­giau. „Ne­ži­nau, ar de­tek­ty­vai rea­liai be­ga­lės pa­dė­ti sa­vo klien­tams“, - svars­tė pri­va­čių de­tek­ty­vų biu­ro va­do­vas. Jis pa­brė­žė, kad sek­lių veik­la taps ge­ro­kai ap­ri­bo­ta.

O. Ri­ma­nas skep­tiš­kai ver­ti­no ir tai, jog nu­sta­ty­tas baig­ti­nis pri­va­čių de­tek­ty­vų pa­slau­gų są­ra­šas. „Gy­ve­ni­mas ne­sto­vi vie­to­je, to­dėl ne­ga­li­ma nu­ma­ty­ti pa­slau­gų, ku­rias pri­va­tiems de­tek­ty­vams gal­būt teks teik­ti at­ei­ty­je“, - pa­žy­mė­jo jis.