Pritrūkome gidų
Gau­sė­jant į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių už­sie­nio tu­ris­tų, apie mū­sų ša­lį pa­sa­ko­jan­čių gi­dų lau­kia nau­ji iš­šū­kiai, mat jau ne­be­pa­kan­ka kal­bė­ti už­sie­nio kal­ba ar­ba mo­kė­ti pa­pa­sa­ko­ti vien Vil­niaus ir Tra­kų is­to­ri­ją bei su­pa­žin­din­ti su ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lais.

Gi­dų vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir ke­lio­nių agen­tū­ros pra­kal­bo apie pla­čios eru­di­ci­jos, re­tes­nė­mis Eu­ro­pos ar ki­tų ša­lių kal­bo­mis kal­ban­čių gi­dų trū­ku­mą. Gi­dus vie­ni­jan­čios pro­fe­si­nės są­jun­gos at­sto­vai at­ker­ta, kad iš dau­giau kaip 4 tūkst. gi­do pa­žy­mė­ji­mus tu­rin­čių as­me­nų net ir se­zo­no me­tu dir­ba tik iki 600 gi­dų.

L. Dau­ba­ras: „Tu­ris­tų rei­ka­la­vi­mai gi­dams di­dė­ja.“

Trūks­ta žinių

Lie­tu­vos gi­dų są­jun­gos pre­zi­den­tas Li­nas Dau­ba­ras „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad už­sie­nio tu­ris­tų su­si­do­mė­ji­mas Lie­tu­va pa­sta­rai­siais me­tais nuo­lat au­ga. Už­sie­nio ša­lių tu­ris­tus do­mi­na ne vien is­to­ri­nė pra­ei­tis, tad su to­kių tu­ris­tų gru­pė­mis dir­ban­tiems gi­dams ky­la nau­jų už­da­vi­nių – rei­kia ne tik mo­kė­ti pa­pa­sa­ko­ti at­ski­rų ob­jek­tų is­to­ri­ją ar su­pa­žin­din­ti su jų ar­chi­tek­tū­ri­ne sti­lis­ti­ka, bet ir bū­ti kur kas pla­tes­nių pa­žiū­rų.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu la­bai po­pu­lia­rė­ja gam­tos tu­riz­mas – už­sie­nio tu­ris­tai no­ri su­si­pa­žin­ti ne vien su mū­sų mies­tų ar­chi­tek­tū­ra, bet ir ap­lan­ky­ti gam­ti­niu po­žiū­riu ver­tin­gus ob­jek­tus. La­bai rei­kia gi­dų, ku­rie už­sie­nio kal­ba su­ge­bė­tų juos su­pa­žin­din­ti su to­kiais ob­jek­tais“, – ti­ki­no L. Dau­ba­ras. Ta­čiau, anot Lie­tu­vos gi­dų są­jun­gos pre­zi­den­to, ga­lin­čių tai pa­da­ry­ti gi­dų vi­so­je ša­ly­je yra apie tris de­šim­tis.

Nors dau­ge­lis ša­lies re­gio­ni­nių ir na­cio­na­li­nių par­kų jau tu­ri sa­vo spe­cia­lis­tų, pa­si­ren­gu­sių be­si­do­min­čius gam­ta tu­ris­tus su­pa­žin­din­ti su par­kuo­se sau­go­mo­mis gam­tos įdo­my­bė­mis, ta­čiau tik re­tas jų tai ga­li pa­da­ry­ti už­sie­nio kal­ba. O ją mo­kan­tie­ji to­li gra­žu ne vi­suo­met su­ge­ba apie sau­go­mas ver­ty­bes pa­pa­sa­ko­ti taip, kad už­sie­nie­čiai su­pras­tų. Be to, L. Dau­ba­ro tei­gi­mu, po­pu­lia­rė­jant ku­li­na­ri­niam tu­riz­mui, ky­la ir tam pa­si­ren­gu­sių gi­dų po­rei­kis. Juk kai ku­rie mums įpras­ti žo­džiai, tar­ki­me, to­kie kaip bi­čių pi­kis, iš­rū­gos, pa­su­kos ar kai ku­rie ki­ti, vie­no­je ar ki­to­je už­sie­nio kal­bo­je ga­li net ne­tu­rė­ti sa­vo ati­tik­me­nų, tad ke­liau­to­jams su­nku su­vok­ti, apie ką kal­ba­ma.

Gi­das tu­rė­tų nuo­lat gi­lin­ti sa­vo tu­ri­mas ži­nias at­ski­ro­se sri­ty­se ir ne­ap­si­ri­bo­ti vien tik is­to­ri­ja.

„Lie­tu­vo­je tu­riz­mo plė­tra vyk­do­ma la­bai sėk­min­gai – už­sie­nie­čių, ypač iš Vo­kie­ti­jos, srau­tai au­ga. Tuo pat me­tu ir tu­ris­tų rei­ka­la­vi­mai gi­dams di­dė­ja“, – tvir­ti­no L. Dau­ba­ras. Anot jo, no­rin­tie­siems tap­ti gi­dais ren­gia­mi už­siė­mi­mai, per juos su­si­pa­žįs­ta­ma su gi­do dar­bu, jo su­bti­lu­mais. Ta­čiau da­bar to jau ne­be­pa­kan­ka. Lie­tu­vos gi­dų są­jun­gos pre­zi­den­tas pa­brė­žė, kad kiek­vie­nas gi­das tu­rė­tų nuo­lat gi­lin­ti sa­vo tu­ri­mas ži­nias at­ski­ro­se sri­ty­se ir ne­ap­si­ri­bo­ti vien tik is­to­ri­ja.

Romualdas Barzda

Rei­kia mo­kė­ti įvai­rių kalbų

Lie­tu­vos tu­riz­mo aso­cia­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, UAB „Am­ber Tours“ At­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo sky­riaus va­do­vas Ro­mual­das Barz­da „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, kad pa­sta­ruo­ju me­tu iš tie­sų jau­čia­mas Lie­tu­vo­je dir­ban­čių gi­dų kva­li­fi­ka­ci­jos ri­bo­tu­mas. Dau­ge­lis jų pa­si­ren­gę ves­ti pa­žin­ti­nes eks­kur­si­jas tik Vil­niu­je ir Tra­kuo­se. Ta­čiau į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tys už­sie­nio tu­ris­tai daž­nai ne­no­ri pa­si­ten­kin­ti vien šiais dviem mies­tais. Jie no­ri ap­lan­ky­ti ir pa­jū­rį, ir Kau­ną, ir ki­tas ša­lies vie­to­ves. Nors to­kių ke­lio­nių ar spe­cia­li­zuo­tų eks­kur­si­jų pa­gei­dau­ja­ma vis dau­giau, per jas Lie­tu­vos gi­dai ge­riau­siu at­ve­ju ga­li pa­bū­ti... ver­tė­jais.

Dau­ge­lis jų pa­si­ren­gę ves­ti pa­žin­ti­nes eks­kur­si­jas tik Vil­niu­je ir Tra­kuo­se.

„Bū­tų ge­rai, jei mū­sų ša­ly­je dir­ban­tys ir už­sie­nio kal­bo­mis kal­ban­tys gi­dai bū­tų pla­tes­nės eru­di­ci­jos ir pa­si­ren­gę tap­ti ke­lio­nių po Lie­tu­vą gi­dais, už­sie­nio tu­ris­tams iš­sa­miau pri­sta­ty­ti mū­sų ša­lį, ne tik su­pa­žin­din­ti su sos­ti­nės is­to­ri­ja, pa­sta­tų ar­chi­tek­tū­ra“, – ti­ki­no R. Barz­da. Jis pri­pa­ži­no, kad esa­ma ir la­bai ge­rai pa­si­ren­gu­sių, is­to­ri­ją, da­bar­tį, li­te­ra­tū­rą, me­ną bei ki­tas sri­tis iš­ma­nan­čių gi­dų. Ta­čiau jų kol kas – la­bai ma­žai.

Šiuo me­tu ypač pa­klau­sūs gi­dai, mo­kan­tys ki­nų, heb­ra­jų, ja­po­nų kal­bas, vi­sa­da jau­čia­mas ir ger­ma­nis­tų po­rei­kis.

Lie­tu­vos tu­riz­mo aso­cia­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas pa­tvir­ti­no, kad iš tie­sų Lie­tu­vo­je jau­čia­mas ir re­tes­nė­mis už­sie­nio kal­bo­mis kal­ban­čių gi­dų trū­ku­mas. Anot R. Barz­dos, tu­ris­ti­nio se­zo­no me­tu ne­be­pa­kan­ka net vo­kiš­kai kal­ban­čių gi­dų, o ką jau kal­bė­ti apie skan­di­na­vų kal­bo­mis ar ki­niš­kai kal­ban­čius eks­kur­si­jų va­do­vus.

Šiuo me­tu ypač pa­klau­sūs gi­dai, mo­kan­tys ki­nų, heb­ra­jų, ja­po­nų kal­bas, vi­sa­da jau­čia­mas ir ger­ma­nis­tų po­rei­kis. Tai pa­brė­žė ir Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to (VTD) Tu­riz­mo veik­los prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lau­ra Bie­liaus­kie­nė. „Di­dė­jant tu­ris­tų srau­tams iš to­li­mes­nių ša­lių, se­zo­no me­tu gi­dų po­rei­kis la­bai iš­au­ga. VTD, ska­tin­da­mas gi­dus to­bu­lė­ti ir steng­tis kuo la­biau ati­tik­ti šiuo­lai­ki­nius tu­ris­tų po­rei­kius, du­kart per me­tus or­ga­ni­zuo­ja kas­me­ti­nius gi­dų mo­ky­mus. Te­mas šiems mo­ky­mams siū­lo ir gi­dus vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos, ir pa­tys gi­dai“, – pa­sa­ko­jo L. Bie­liaus­kie­nė.

R. Ga­ruo­lis: „Se­zo­no me­tu in­ten­sy­viai dir­ba tik iki 600 gi­dų. Tad gal­būt rei­kė­tų kal­bė­ti apie jų per­tek­lių.“

Šiuo me­tu VTD gi­do pa­žy­mė­ji­mus yra iš­da­vęs 4213 as­me­nų, ta­čiau, VTD ži­nio­mis, ak­ty­viai dir­ban­čių gi­dų yra ge­ro­kai ma­žiau. Nau­jų gi­do pa­žy­mė­ji­mų kas­met iš­duo­da­ma apie 200–250.

Dar­bo yra ne visiems

Vis dėl­to „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas Gi­dų ir ke­lio­nių va­do­vų pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­kas Ri­čar­das Ga­ruo­lis su­abe­jo­jo, kad Lie­tu­vo­je ti­krai trūks­ta gi­dų. „Se­zo­no me­tu in­ten­sy­viai dir­ba tik iki 600 gi­dų. Tad gal­būt rei­kė­tų kal­bė­ti apie jų per­tek­lių“, – svars­tė R. Ga­ruo­lis. Jis pa­sa­ko­jo, kad Lie­tu­vo­je jau yra ja­po­nų kal­bą iš­mo­ku­sių gi­dų. Ja­po­ni­jos tu­ris­tus jie ga­li su­pa­žin­din­ti su Lie­tu­va tų tu­ris­tų gim­tą­ja kal­ba. Ja­po­nų kal­bos gi­dai iš­mo­ko pa­de­da­mi Ja­po­ni­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je. Ta­čiau to­li­mos ša­lies tu­ris­tų vieš­na­gę Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­jan­čios ke­lio­nių agen­tū­ros jų pa­pras­čiau­siai ne­kvie­čia ves­ti eks­kur­si­jų, krei­pia­si į ang­la­kal­bius gi­dus. R. Ga­ruo­lio tei­gi­mu, taip, ma­tyt, yra to­dėl, kad ja­po­nų kal­ba kal­ban­čių gi­dų pa­slau­gos yra bran­ges­nės nei ang­la­kal­bių.

„Tu­riz­mo agen­tū­ros lin­ku­sios rink­tis tuos gi­dus, ku­rie siū­lo ma­žiau­sią pa­slau­gos kai­ną, daž­niau­siai – ang­la­kal­bius. O kar­tais gi­dų dar­bą ver­čia­mi dirb­ti tam lei­di­mų ne­tu­rin­tys ke­lio­nių va­do­vai, už tai daž­niau­siai ne­gau­nan­tys pa­pil­do­mo už­mo­kes­čio. Taip su­ma­ži­na­mos iš­lai­dos ir pa­di­di­na­mos agen­tū­rų pa­ja­mos, vi­sai ne­krei­piant dė­me­sio į už­sie­nio tu­ris­tų po­rei­kius“, – tei­gė R. Ga­ruo­lis.

Tu­riz­mo agen­tū­ros lin­ku­sios rink­tis tuos gi­dus, ku­rie siū­lo ma­žiau­sią pa­slau­gos kai­ną, daž­niau­siai – ang­la­kal­bius.

Anot jo, ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad į Lie­tu­vą at­va­žiuo­ja ir per 100 gi­dų, ku­rie tu­ri lai­ki­nus lei­di­mus dirb­ti Lie­tu­vo­je, nors jų pa­si­ren­gi­mas su­pa­žin­din­ti už­sie­nie­čius su Lie­tu­va – la­bai abe­jo­ti­nas. Mat kai­my­nė­se ša­ly­se no­rin­tie­siems tap­ti gi­dais ne­ke­lia­mi to­kie di­de­li rei­ka­la­vi­mai kaip Lie­tu­vo­je. Daž­nai pa­kan­ka už­si­re­gis­truo­ti, gau­ti lei­di­mą, ir jie jau gi­dai. „Gi­dais ga­li tap­ti ir pir­mo kur­so stu­den­tai, pa­kan­ka ge­rai mo­kė­ti už­sie­nio kal­bą. Lie­tu­vo­je no­rint tap­ti gi­du pri­va­lu tu­rė­ti aukš­to­jo moks­lo dip­lo­mą, taip pat – iš­klau­sy­ti mo­ky­mų kur­są bei iš­lai­ky­ti gi­do eg­za­mi­nus“, – pa­brė­žė R. Ga­ruo­lis.

Jis pri­mi­nė, kad kai ku­rie į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tys ki­tų ša­lių gi­dai mū­sų ša­ly­je dir­ba ne­le­ga­liai, t. y. ne­tu­ri net VTD iš­duo­to lei­di­mo dirb­ti. „Nors už to­kį ne­le­ga­lų dar­bą nu­ma­ty­ta ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, ta­čiau VTD dar­buo­to­jai, pri­čiu­pę ne­le­ga­lų gi­dą, jo ne­bau­džia, bet pa­sku­ba iš­duo­ti lai­ki­ną lei­di­mą dirb­ti“, – tvir­ti­no Gi­dų ir ke­lio­nės va­do­vų pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­kas. Pa­sak. R. Ga­ruo­lio, taip jie pa­ver­žia Lie­tu­vos gi­dų dar­bo vie­tas.