Pritarta siūlymui leisti ribotai naudoti naktinius taikiklius medžioklėje
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Gink­lų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti šiuo me­tu esan­tį drau­di­mą nau­do­ti nak­ti­nius tai­kik­lius ci­vi­li­nė­je apy­var­to­je ir leis­ti juos ri­bo­tai nau­do­ti me­džiok­lė­je. Už įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus bal­sa­vo 45 Sei­mo na­riai, prieš – 27, su­si­lai­kė – 15 par­la­men­ta­rų.

Tam, kad nau­jos nuo­sta­tos bū­tų pri­im­tos, Sei­mas tu­rės bal­suo­ti dar kar­tą.

Pa­gal įsta­ty­mo pro­jek­tą nak­ti­nių tai­kik­lių nau­do­ji­mo me­džiok­lė­je tvar­ką tu­rė­tų nu­sta­ty­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Kaip pa­žy­mi­ma do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, siū­lo­mos nau­jos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo nuo­sta­tos leis­tų nak­ti­nius tai­kik­lius ri­bo­tai nau­do­ti me­džiok­lė­je – me­džio­ti šer­nus jų ty­ko­jant iš bokš­te­lių. „Tai su­da­rys tin­ka­mas są­ly­gas su­re­gu­liuo­ti šer­nų po­pu­lia­ci­jos gau­są ir taip su­ma­žin­ti af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pli­ti­mą bei šer­nų da­ro­mą ža­lą že­mės ūkio pa­sė­liams“, – tei­gia­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.