Pritarta S. Kovalevskajos mokyklos reorganizavimui
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tre­čia­die­nį bend­ru su­ta­ri­mu pri­ta­rė spren­di­mui reor­ga­ni­zuo­ti į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį pa­te­ku­sios Vil­niaus So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nę mo­kyk­lą į gim­na­zi­ją ir pro­gim­na­zi­ją.

„Mes no­ri­me po reor­ga­ni­za­vi­mo tap­ti gim­na­zi­ja ir pro­gim­na­zi­ja, ruo­šia­me akre­di­ta­ci­jas pro­gim­na­zi­jai ir tai vi­du­ri­nei, ku­ri ga­lė­tų tap­ti gim­na­zi­ja (...). Pla­na­vo­me bū­ti gim­na­zi­ja ir pro­gim­na­zi­ja po vie­nu sto­gu, tam ruo­šia­mės, at­li­ko­me sa­vo vi­di­nį ver­ti­ni­mą, pa­žiū­rė­jo­me į sa­vo ro­dik­lius“, - BNS sa­kė So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos di­rek­to­rė Jev­do­ki­ja Va­sil­je­va.

Kaip nu­ro­do­ma sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­te, po reor­ga­ni­za­ci­jos vie­toj apie 900 moks­lei­vių tu­rin­čios ru­sa­kal­bių vi­du­ri­nės mo­kyk­los bū­tų įsteig­tos dvi biu­dže­ti­nės įstai­gos - So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nė mo­kyk­la, vyk­dan­ti 9-12 kla­sių moks­lei­vių ug­dy­mą, bei į So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos pro­gim­na­zi­ją su 1-8 kla­sių moks­lei­viais. Akre­di­ta­vus ug­dy­mo prog­ra­mą, vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ke­ti­na­ma pert­var­ky­ti į gim­na­zi­ją.

Abi įstai­gos lik­tų ta­me pa­čia­me pa­sta­te Vil­niaus Šeš­ki­nės mi­kro­ra­jo­ne, kur ir šiuo me­tu yra įsi­kū­ru­si mo­kyk­la.

„Reor­ga­ni­za­vi­mo tiks­las – pa­ge­rin­ti ug­dy­mo ir ug­dy­mo­si są­ly­gas mo­ki­niams, sie­kiant už­ti­krin­ti aukš­tes­nę mo­ky­mo ko­ky­bę ir ly­gias mo­ky­mo­si ga­li­my­bes“, - ra­šo­ma spren­di­me.

Pa­sak J.Va­sil­je­vos, šiuo me­tu mo­kyk­lo­je dir­ba per 100 pe­da­go­gų - ji ne­at­me­tė, kad vyk­dant reor­ga­ni­za­ci­ją da­lį jų ga­li tek­ti at­leis­ti.

„Mus reor­ga­ni­za­ci­ja ten­ki­na, jei nė­ra ki­tos ga­li­my­bės. Bū­tų ge­rai, jei bū­tų ki­tas, svei­kas bū­das pert­var­ky­ti ir ne­drąs­ky­ti ten, kur yra ge­rai“, - sa­kė mo­kyk­los va­do­vė.

Šiuo me­tu tei­sė­sau­ga at­lie­ka ty­ri­mą aiš­ki­nan­tis So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos mo­kyk­los bei Va­si­li­jaus Ka­ča­lo­vo gim­na­zi­jos moks­lei­vių ve­ži­mo į Ru­si­jos or­ga­ni­zuo­tas su­ka­rin­tas sto­vyk­las ap­lin­ky­bes. Pra­ėju­sią sa­vai­tę abie­jo­se ug­dy­mo įstai­go­se, taip pat at­lik­tos kra­tos.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai in­for­ma­vo, kad kra­tos at­lik­tos ir fi­zi­nių as­me­nų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se.

Kaip skelb­ta, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra spa­lį pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pa­dė­ji­mo ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką. Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, ši vei­ka pri­ski­ria­ma prie su­nkių nu­si­kal­ti­mų, už tai gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų. Tuo­met teig­ta, kad ty­ri­mo me­tu bus sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti Vil­niaus mies­to tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­los moks­lei­vių da­ly­va­vi­mo Ru­si­jo­je ren­gia­mo­se su­ka­rin­to­se sto­vyk­lo­se „So­juz“ ap­lin­ky­bes.

Ty­ri­mas pra­dė­tas su­si­pa­ži­nus su vie­šo­jo­je erd­vė­je skelb­ta in­for­ma­ci­ja, iš­nag­ri­nė­jus Sei­mo na­rio Man­to Ado­mė­no pra­šy­mą, įver­ti­nus ja­me pa­teik­tus fak­tus ir ga­vus pa­pil­do­mus duo­me­nis.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt pa­skel­bė, kad Vil­niaus So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir Va­si­li­jaus Ka­ča­lo­vo gim­na­zi­jos moks­lei­viai nuo­lat ve­ža­mi į ru­sų or­ga­ni­zuo­tas su­ka­rin­tas sto­vyk­las.

Sa­vi­val­dy­bė, ver­tin­da­ma šią in­for­ma­ci­ją, at­li­ko ty­ri­mą, ta­čiau nu­sta­tė, kad abie­jų mo­kyk­lų va­do­vės nė­ra at­sa­kin­gos už moks­lei­vių iš­vy­kas į Ru­si­jos or­ga­ni­zuo­ja­mas sto­vyk­las, nes jų ten ne­de­le­ga­vo - moks­lei­viai vy­ko at­os­to­gų me­tu.

Mask­va: tai ra­ga­nų medžioklė

Kra­tos Lie­tu­vos ru­sa­kal­bė­se mo­kyk­lo­se pri­me­na Šal­to­jo ka­ro lai­kų ra­ga­nų me­džiok­lę, par­eiš­kė Ru­si­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) at­sto­vas Alek­sand­ras Lu­ka­še­vi­čius.

„A­ki­vaiz­du, kad da­bar­ti­nis prieš­ų ieš­ko­ji­mas ru­sa­kal­bė­se mo­kyk­lo­se yra po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja ir aps­kri­tai to­kie veiks­mai su­nkiai ga­li bū­ti pa­aiš­kin­ti ki­taip nei Šal­to­jo ka­ro lai­kų ra­ga­nų me­džiok­le“, - tre­čia­die­nį nau­jie­nų agen­tū­ra „In­ter­fax“ ci­ta­vo A.Lu­ka­še­vi­čių.

Jo tei­gi­mu, mo­kyk­lo­se vyk­dy­tos kra­tos yra „bjau­rios“.

„Tai vaiz­din­ga pa­mo­ka apie lais­vę ir de­mo­kra­ti­ją jau­niems ru­siš­kai kal­ban­tiems lie­tu­viams, ku­rie „išd­rį­so“ ap­lan­ky­ti Ru­si­ją ir ki­tas Ne­prik­lau­so­mų vals­ty­bių sand­rau­gos ša­lis tam, kad da­ly­vau­tų tarp­tau­ti­nė­se jau­ni­mo prog­ra­mo­se“, - tei­gė A.Lu­ka­še­vi­čius.