Pritarė siūlymui atidėti naujojo Darbo kodekso įsigaliojimą
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Dar­bo ko­dek­so ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų pa­tai­soms dėl Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo ati­dė­ji­mo, ta­čiau ga­lu­ti­nis spren­di­mas – gruo­džio 20 die­ną.

Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Dar­bo ko­dek­so ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų pa­tai­soms, ku­rio­mis nu­ma­to­ma ati­dė­ti da­lies pri­im­tų so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų, tarp jų – ir nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so, įsi­ga­lio­ji­mą pu­sei me­tų. Pa­gal siū­lo­mus pa­kei­ti­mus pa­tvir­tin­ti so­cia­li­nio mo­de­liai įsta­ty­mai įsi­ga­lio­tų nuo 2017 m. lie­pos 1 die­ną, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­sak pa­siū­ly­mo ini­cia­to­rių, ati­dė­jus nau­jų nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mą per šį lai­ką bus pa­teik­tos ir aps­vars­ty­tos rei­kia­mos pa­tai­sos, ku­rios la­biau su­ba­lan­suo­tų dar­buo­to­jų ir darb­da­vių in­te­re­sus ir ati­tik­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų lū­kes­čius. Kaip anks­čiau yra kal­bė­jęs Sei­mo na­rys To­mas To­mi­li­nas, struk­tū­ri­nė re­for­ma bus tę­sia­ma, o pa­grin­di­nis tiks­las – dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mas – bus iš­lai­ko­mas.

Svars­ty­mo me­tu ly­di­mo­jo Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais nu­spręs­ta pa­lik­ti nuo­sta­tą, kad ter­mi­nuo­toms dar­bo su­tar­tims ne­dar­bo drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fas bū­tų di­di­na­mas du­kart. Ta­čiau nu­ma­to­ma at­šauk­ti nu­ma­ty­tas „Sod­ros“ įmo­kų lu­bas ir įsi­pa­rei­go­ji­mą ki­tą­met 1 pro­cen­ti­niu punk­tu ma­žin­ti darb­da­vio įmo­ką „Sod­rai“, o vė­liau kas­met dėl to spręs­ti. Pa­gal siū­lo­mas nuo­sta­tas taip pat nuo 2017 m. lie­pos 1 d. bū­tų pra­dė­tas so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fo pa­grin­di­nei pen­si­jos da­liai fi­nan­suo­ti ma­ži­ni­mas 1 proc. punk­tu, nu­ma­tant vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus dėl to su­ma­žė­jan­čioms fon­do pa­ja­moms kom­pen­suo­ti.

Už tei­sės ak­to pa­kei­ti­mus bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai, prieš – 15, su­si­lai­kė 13 par­la­men­ta­rų. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl pa­tai­sų pri­ėmi­mo Sei­mas pla­nuo­ja pri­im­ti gruo­džio 20 d.