Pritarė kandidatūroms
Vy­riau­sy­bė va­kar pri­ta­rė, kad Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Ukrai­no­je bū­tų ski­ria­mas Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ry­tų kai­my­nys­tės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ma­rius Ja­nu­ko­nis, o am­ba­sa­do­riu­mi Če­ki­jo­je - dip­lo­ma­tas Ed­vi­las Rau­do­ni­kis. 

Į par­ei­gas abu am­ba­sa­do­rius nu­ma­to­ma skir­ti nuo ko­vo 31 die­nos. M. Ja­nu­ko­nis Ukrai­no­je pa­keis dip­lo­ma­ti­nę kar­je­rą bai­gu­sį bu­vu­sį am­ba­sa­do­rių Ki­je­ve Pe­trą Vai­tie­kū­ną. Pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus am­ba­sa­do­riu­mi Če­ki­jo­je dir­bo Au­ri­mas Tau­ran­tas. Am­ba­sa­do­rius ski­ria ir at­šau­kia pre­zi­den­tas Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu bei Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pri­ta­ri­mu.