Pritarė bankų paslaugas piginančiam Mokėjimo įstatymo projektui
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos kar­tu su Lie­tu­vos ban­ku par­eng­tai nau­jai Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mo re­dak­ci­jai ir tei­kia jį svars­ty­ti Sei­mui.

Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma, kad, jį pri­ėmus, at­pig­tų ban­kų ir ki­tų kre­di­to įstai­gų pa­slau­gų įkai­niai, gy­ven­to­jai ak­ty­viau nau­do­tų­si elek­tro­ni­nė­mis mo­kė­ji­mo prie­mo­nė­mis, ma­žė­tų at­sis­kai­ty­mai gry­nai­siais, pra­ne­ša lrv.lt.

Ty­ri­mų duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai itin daž­nai at­sis­kai­to gry­nai­siais pi­ni­gais, o to­kio el­ge­sio prie­žas­tys yra ir di­de­li ban­kų ope­ra­ci­jų įkai­niai. Pro­jek­to tiks­las – šias pa­slau­gas at­pi­gin­ti. Tai pa­ska­tin­tų žmo­nes ak­ty­viau jo­mis nau­do­tis, taip pat ‒ ir elek­tro­ni­nė­mis mo­kė­ji­mo prie­mo­nė­mis. Be to, kon­ku­ruo­da­mi kai­no­mis, pa­slau­gų tei­kė­jai bus su­in­te­re­suo­ti žmo­nėms teik­ti ko­ky­biš­kes­nes, mo­der­nes­nes ir pi­ges­nes pa­slau­gas.