Pritarė atnaujintai Nacionalinio saugumo strategijai
Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba (VGT) šią sa­vai­tę pri­ta­rė at­nau­jin­tai Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jai.

Ją dar svars­tys Vy­riau­sy­bė ir tvir­tins Sei­mas.

VTG spren­di­mas pri­im­tas pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 19 die­ną apk­lau­sos bū­du, tai reiš­kia, kad VGT na­riai su­si­rin­kę ne­bu­vo.

„Do­ku­men­tai per­duo­ti Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui“, – penk­ta­die­nį BNS sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Pa­sak šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko, pir­miau­sia at­nau­jin­tai stra­te­gi­jai tu­ri pri­tar­ti Vy­riau­sy­bė, ta­da ją svars­tys par­la­men­tas.

„Ma­tyt, ne vi­sai ge­rai, kad Sei­mą ji pa­sieks pa­sku­ti­nė­mis sa­vai­tė­mis. Mes no­rė­jo­me, kad ši­tas Sei­mas svars­ty­tų ir pri­im­tų šią Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ją“, – BNS sa­kė ko­mi­te­to va­do­vas.

Anot jo, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ją nu­tar­ta at­nau­jin­ti pa­si­kei­tus sau­gu­mo si­tua­ci­jai re­gio­ne. Pa­sta­rą­jį kar­tą ji at­nau­jin­ta 2012 me­tais.

At­nau­jin­tos stra­te­gi­jos pro­jek­tą ren­gė Vy­riau­sy­bės su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, jai va­do­va­vo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

A.Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, stra­te­gi­jo­je steng­ta­si apib­rėž­ti svar­biau­sias grės­mes ir kon­cen­truo­tis į jas. Tarp ki­tų mi­ni­mos ki­ber­ne­ti­nio, in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo grės­mės. Tuo me­tu ener­ge­ti­nis sau­gu­mas ta­po ne toks svar­bus, nes įgy­ven­din­ta dau­gu­ma svar­biau­sių ener­ge­ti­nių pro­jek­tų.